Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality NIKOTÍNOVÉ VRECKÁ, VEJPY – nebezpečenstvo pre deti

NIKOTÍNOVÉ VRECKÁ, VEJPY – nebezpečenstvo pre deti

E-mail Vytlačiť PDF

Vážení zákonní zástupcovia, zamestnanci školy, milí rodičia, žiaci OA Prievidza. Na našej škole netolerujeme žiadnu formu užívania alebo rozširovania návykových látok. Máme to aj v školskom poriadku, s ktorým ste boli všetci oboznámení. Školský poriadok bod 6.17 V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať alebo používať v škole, v celom areáli školy, ako aj na akciách školy alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé, návykové látky, fajčiť klasické a elektronické cigarety, ako aj používať všetky produkty s obsahom nikotínu.

Závažné narušenia školského poriadku riešime v pedagogickej rade, výchovnými opatreniami, pohovormi s rodičmi, nahlásením na obec, resp. aj na políciu a na návrh triedneho učiteľa zníženou známkou zo správania na polroku alebo na konci roka.

Ustanoveniami školského zákona je žiak povinný a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, d) chrániť pred poškodením edukačné publikácie, ktoré im boli bezplatne zapožičané, e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak, f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

U nikotínových vreciek je relatívne ľahká možnosť predávkovania. Skryté nebezpečenstvo vreciek je aj v tom, že koncentrácia nikotínu je v nich vyššia ako u iných tabakových výrobkov. S vyššími koncentráciami stúpa riziko otravy, ktorá môže viesť k bezvedomiu alebo smrti. Predávkovanie môže nastať vtedy, pokiaľ dieťa žuje viac vreciek naraz alebo vrecká omylom prehltne. Nikotín pôsobí na ľudský organizmus ako jed. U detí sa jeho účinky prejavujú inak než u dospelých. Môže napríklad poškodiť vývoj mozgu, pretože je z časti neurotoxický. U detí sa rýchlejšie rozvíja fyzická závislosť.

Ako môžete zistiť, že vaše dieťa užíva nikotín, vrecká? Odhaliť, či Vaše dieťa užíva nikotínové vrecká je rozhodne ťažšie, ako zistiť, či fajčí. Vrecká sú totiž pod perou takmer neviditeľné a neprodukujú dym ani zápach. Máme pre Vás niekoľko tipov, ktoré by mohli pomôcť odhaliť užívanie nikotínových vreciek:

  • okrem zvýšených výdavkov môžete spozorovať napríklad častejšie odpľúvanie,
  • následkom pôsobenia nikotínu môžu nastať tiež častejšie bolesti hlavy, nevoľnosť alebo podráždenosť,
  • použité vrecko je treba vyhodiť, je teda veľká pravdepodobnosť, že ho nájdete v koši,
  • vrecká sa najčastejšie vkladajú pod hornú peru a občas je možné vrecko spozorovať, najčastejšie pri rozprávaní,
  • tiež pohľad na oblečenie môže dosť prezradiť - tvar puku môže byť dobre viditeľný na vreckách nohavíc,
  • môžete tiež spozorovať zníženú chuť na jedlo, 
  • pri užívaní nikotínových vreciek môže dôjsť k podráždeniu ďasna.
Posledná zmena na Streda, 29 November 2023 18:20  

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články