Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Dni otvorených dverí

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza Vás pozýva na Deň otvorených dverí 2022 online na https://meet2.webex.com/meet/pr1812349697  

  •  3. februára 2022
  • 17. februára 2022
  • 3. marca 2022 v čase od 17.00 do 18.00 h. 

Neváhajte, pripojte sa, pýtajte sa. Radi odpovieme na všetky Vaše otázky, ktoré sa týkajú štúdia na našej škole. Pozrite si videá, prezentácie a fotogalérie zo života OA na https://padlet.com/oaprievidza/oaprievidza  

 

 

Po novom bude karanténa a izolácia trvať 5 dní

Najnovšia Vyhlášika ÚVZ ST č. 7/2022 určuje že od 25. januára 2022 izolácia osôb po pozitívnom výsledku a karanténa úzkych kontaktov bude trvať 5 dní. Aktuálne izolácie a karantény však doznejú podľa pôvodnej vyhlášky. 
 

Nulová tolerancia fajčeniu a návykovým látkam

Zaznamenali sme následky porušenia školského poriadku žiakmi našej školy (dym a smrad na záchode na druhom poschodí prístavby cez obedňajšiu prestávku v stredu 19. januára 2022). S niekoľkými podozrivými žiakmi  mali pohovor riaditeľ školy, triedne učiteľky a koordinátorka prevencie a informovali sme zákonných zástupcov. Dôrazne upozorňujeme všetkých žiakov a zákonných zástupcov na povinnosť a nevyhnutnosť dodržiavania školského poriadku, konkrétne aj bodu:

6.17. V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať alebo používať v škole a na akciách školy alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé, návykové látky a fajčiť v celom areáli školy.

Porušovanie školského poriadku a ohrozovanie zdravia iných účastníkov vzdelávania nie je tolerovanou osobnou slobodou, ale je neprípustné pre celú školskú komunitu, nesmieme to tolerovať. Zdokumentované prípady budú na návrh triedneho učiteľa alebo iného učiteľa prerokované v pedagogickej rade, riaditeľ školy udelí výchovné opatrenia. Rozumieme sa, v škole sa proste nesmie fajčiť ani užívať iné formy (snus, iqos...) rastlinnej drogy či tabakové výrobky  s obsahom nikotínu!

Celospoločenský problém s nevhodnými správaním detí sa prehĺbil počas koronakrízy. Rodičom a škole môže v spoločnom chvályhodnom úsilí pomôcť detský psychológ, lekár, existujú rôzne preventívne a poradenské programy. V záujme kvality nášho školského prostredia a zdravej kultúry OA Prievidza spolupracujeme s CPPaP, s policajným kynológom. S dôverou sa môžete o dobrú radu a o pomoc vo výchove obrátiť na špecialistku koordinátorku prevencie, školskú poradkyňu, skúsených pedagógov. Triedni učitelia na triednických hodinách  opätovne žiakov preškolia o škodlivosti návykových látok, o platných pravidlách poriadku na škole.

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v IV. A

Od 21. januára do soboty 29. januára 2022 vrátane majú podľa školského semaforu žiaci IV. A triedy karanténne opatrenia a trieda IV. A od 24.1.2022 do 28.1. prechádza do dištančného vzdelávania.
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v I. B

Od piatka 21. januára do pondelka 31. januára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci I. B triedy karanténne opatrenia a trieda I. B od 21.01.2022  prechádza do dištančného vzdelávania. 

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v I. A

Od stredy 19. januára do štvrtka 27. januára 2022 vrátane majú podľa školského semafora žiaci I. A triedy karanténne opatrenia a trieda I. A od 20.01.2022  prechádza do dištančného vzdelávania. 
 

Záujem o štúdium na našej škole

Ďakujeme všetkým uchádzačom, ktorí si plánujú podať prihlášku na štúdium na našu školu. Podľa dostupných údajov môžeme očakávať tradične vysoký záujem o prijímačky v prvom aj druhom termíne. Naša škola ponúka zákonným zástupcom a deviatakom výborné podmienky a nadpriemerne kvalitný proces vzdelávania v maturitnom študijnom odbore, v ktorom môžu dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pozývame vás absolvovať bezpečné, rešpektujúce a rozvojové, vynikajúce štyri roky stredoškolského odborného vzdelávania na našej škole, tak ako tisícky spokojných absolventov za viac ako 70 rokov našej existencie. 

Máme výborné priestorové a materiálové podmienky, mimoriadne kvalifikovaných učiteľov, atraktívny školský vzdelávací program, ponúkame duálne vzdelávanie, sme UNESCO školou, IT akadémiou, certifikovanou školou pre elektronické meranie výsledkov vzdelávania, sme ambasádorskou školou Európskeho parlamentu, najlepšou Euroškolou, školou priateľskou k deťom, sme najlepší v spracovaní informácií na počítači... Pozrite si náš padlet - multimediálnu propagáciu našej školy a úložisko užitočných informácií. Ďakujeme za záujem o štúdium na našej škole.

 

Vyhodnotenie projektu Spolu úspešnejší 2

Tešíme sa, že v zozname podporených žiadateľov o finančný príspevok na dostupné a kvalitné doučovanie žiakov stredných škôl je medzi šiestimi úspešnými uchádzačmi z Trenčianskeho kraja aj naša škola, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza. Doučovanie bude na našej škole prebiehať v ôsmich skupinách od januára do júna 2022, záujemcovia sa môžu prihlásiť u svojich triednych učiteľov alebo koordinátorke projektu Dr. Kadlečíkovej. 
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v III. B

Od soboty 15. januára do pondelka 24. januára 2022  vrátane majú podľa školského semafora žiaci III. B triedy karanténne opatrenia a trieda III. B prechádza do dištančného vzdelávania. 
 

Po vianočných prázdninách do školy

Po skončení prázdnin nastupujú žiaci do škôl v avizovanom termíne 10. januára 2022. Podľa ministra školstva  „epidemická situácia sa zlepšila, na základe dát z ministerstva zdravotníctva vidíme, že je nižší počet hospitalizovaných aj pozitívnych, a preto postupujeme podľa avizovaných informácií a do škôl sa vrátime v termíne 10. januára 2022“.

Úpravu organizácie a podmienok vyučovania na našej škole, podrobnosti a pokyny s platnosťou od 10. januára 2022 nájdete v prílohe.

 

Šťastné a veselé

 

Za Jarmilou Papákovou

Mgr. Jarmila Papáková bola nezabudnuteľnou učiteľkou všeobecnovzdelávacích predmetov, viacnásobnou triednou učiteľkou, venovala sa deťom v mimoškolskej záujmovej činnosti, v stredoškolskej odbornej činnosti, na lyžiarskych kurzoch, pôsobila v rôznych spoločenských organizáciách. Pre svojich spolupracovníkov bola prívetivou a empatickou Jarkou, nešetrila odbornými radami, odporúčaniami, pochvalou. Vždy vedela poskytnúť vhodné dobré slovo a povzbudenie, v súlade s jej životným mottom. Neujsť z boja. Nevzdať sa. Neprestať veriť v dobro a lásku.

Na Strednú ekonomickú školu, neskôr OA v Prievidzi nastúpila 21ročná ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a ruského jazyka 1.9.1961 a pracovný pomer ukončila po 36 školských rokoch 30.6.1997. Celý svoj produktívny život pracovala u jediného zamestnávateľa, učila s nadšením, na najvyššej úrovni, vyžarovala ochotu a pozitívnu energiu, ktorú prenášala na svojich milovaných žiakov. 

Jarmila Papáková skonala 9. decembra 2021 vo veku 81 rokov. Smútime a vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine, priateľom, bývalým kolegom  a známym.

 

Najnovšie hodnotenie škôl inštitútom INEKO

V januári 2022 inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil najnovšie údaje. Tento inštitút už viac ako desať rokov spracúva rôzne dostupné údaje o školách a publikuje rebríčky najlepších škôl podľa druhov škôl a podľa krajov.

Obchodná akadémia v Prievidzi je podľa INEKO opäť najlepšou strednou odbornou školou v širšom regióne, z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. V porovnaní s ostatným SOŠ v regióne sme najlepší, s výrazným rozdielom aspoň 0,5 bodu. 

Pozíciu najlepšej strednej školy v hodnotení INEKO si vysoko ceníme. Snažíme sa stále zlepšovať, o čom svedčí aj grafické znázornenie vývoja indexu našej školy za celú históriu hodnotenia INEKO. 

Sme hrdí na našu školu, ďakujeme všetkým zamestnancom, žiakom a rodičom, priaznivcom. Objektívne meranie INEKO dávame do pozornosti zákonným zástupcom a širokej verejnosti, pozývame deviatakov ako aj absolventov s maturitou študovať na OA Prievidza!

 

 

Šťastný nový rok 2022

PF 2022

Letopočet 2022 je výnimočný svojimi tromi rovnakými číslicami. Také roky bývajú len raz za storočie. Niektorí sme mali šťastie už zažiť podobné 1999, 2000, naši starí rodičia možno aj 1911. Najbližšie bude pre ďalšie generácie až 2111. Tak sa, priatelia, tešme z tohto nového roka, nech bude v školskom známkovaní aspoň na dvojku.

Všetko najlepšie, PF!

 

Určený počet žiakov do budúceho prvého ročníka štúdia

Trenčiansky samosprávny kraj zverejnil počet žiakov, ktorí budú môcť prijatí do prvého ročníka v prijímacom konaní pre štúdium na stredných školách v kraji od školského roka 2022/2023. Naša škola bude môcť v prijímacom konaní pre 2022/2023 do študijného odboru 6317 M obchodná akadémia prijať 62 žiakov.

Viac o pripravovanom prijímacom konaní podľa najnovšej úpravy školského zákona a prezentáciu našej školy si všetci záujemcovia môžu pozrieť na našom aktualizovanom multimediálnom padlete alebo aj po kiknutí v hlavnom menu na prijímačky 2022/2023. 

 

Medzinárodný deň ľudských práv 10. december

Výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv je Medzinárodným dňom ľudských práv. 

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv ako spoločný štandard, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty s cieľom, aby sa každý jednotlivec i každý orgán spoločnosti, majúc túto deklaráciu stále na zreteli, snažil výukou a výchovou zvyšovať úctu k týmto právam a slobodám a zabezpečiť postupnými vnútroštátnymi i medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a účinné uznávanie a zachovávanie tak medzi národmi členských štátov navzájom, ako aj medzi národmi území spadajúcich pod ich právomoc.

 


Strana 1 z 54

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 6 hostí