Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prihlášky na pomaturitné štúdium 2022/2023

Úspešným maturantom ponúkame možnosť pokračovať na strednej škole dvojročným denným pomaturitným kvalifikačným štúdiom v atraktívnom a perspektívnom odbore 6292 N hospodárska informatika. Akceptujeme prihlášky poštou, mailom, osobne. Nepožaduje sa potvrdenie od lekára. Stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) maturitného vysvedčenia a doručiť do 31. mája, resp. do 31. júla 2022. Tešíme sa na vás, na budúcich žiakov I. P triedy OA Prievidza.

Kritériá prijímacieho konania

Prihláška

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

 

Letné prázdniny 2021/2022

Želáme žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi všetko dobré a prajeme príjemné a pokojné prežitie dovolenkového obdobia a letných prázdnin.

Počas prázdnin budeme mať úradné (návštevné) hodiny pre verejnosť od 9.00 do 11.00 hod).

Príhovor riaditeľa školy 30. júna 2022
 

Exkurzia do Viedne

V utorok 28.6.2022 sme s výberom nemčinárov našej školy navštívili historickú  Viedeň. Po prehliadke ZOO a záhrad Schönbrunnu sme pokračovali potulkami po historickom centre. Plní zážitkov a obohatení o nové poznatky sme opustili Viedeň s dobrým pocitom a vierou, že takéto exkurzie sa budú opakovať. 

 

 

Naši dualisti I. A na exkurzii vo výrobnom podniku

Dňa 20. 06. 2022 sa naša duálna trieda v rámci predmetu PRAX zúčastnila exkurzie do spoločnosti GeWIS. V podniku nám vysvetlili ako firma vznikla a ako sa rozrastala až do súčasnej podoby. Oboznámili nás s výrobným programom, výrobným procesom, vysvetli nám prípravu výroby a aj kontrolnú činnosť v podniku. Získali sme informácie o činnosti personálneho oddelenia, organizačnej štruktúre podniku, náplni práce zamestnancov a priblížili nám aj prácu dualistov v tejto firme. Mali sme množstvo zvedavých a zaujímavých otázok, na ktoré nám pracovníci z firmy GeWIS s ochotou odpovedali.  Touto cestou sme mali možnosť nahliadnuť do reálnej firmy, zistiť ako taká firma funguje a videli sme aj výrobnú činnosť v dielňach dualistov. Odniesli sme si veľa užitočných informácií, cenné rady od skúsených personalistov a zároveň sme si mohli zopakovať  a upevniť vedomosti, ktoré sa učíme na odborných predmetoch.  Za túto príležitosť ďakujeme firme GeWIS.

 

Prijímacie skúšky v druhom kole

Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy rozhodol, že prijímacie skúšky do 2022/2023 sa na našej škole v druhom kole nebudú konať.

Voľné miesta na prijímanie do štúdia máme v pomaturitnom štúdiu 6292 N hospodárska informatika, do konca júla prijímame prihlášky.

 

Perspektívny sektor Administratíva, ekonomika, manažment

Na OA Prievidza sa študenti maturitného odboru obchodná akadémia pripravujú na svoju profesijnú budúcnosť najmä v sektore Administratíva, ekonomika, manažment. Tento sektor zahŕňa širokú skupinu prierezových pracovných pozícií v rôznych odvetviach hospodárstva. Predovšetkým v podnikoch, ktorých hlavnou činnosťou sú právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem, sprostredkovanie práce, administratívne, kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti... V samotnom sektore pracuje vyše 130 tisíc zamestnancov, celkový počet pracujúcich v typických sektorových zamestnaniach spolu vo všetkých sektoroch je na Slovensku až vyše 300 tisíc. 

Sektorovo riadené inovácie rieši národný projekt SRI, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Realizátorom projektu pod gesciou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je spoločnosť Trexima. Výstupmi sú Národná sústava povolaní, register zamestnaní, stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektoroch, ranking poskytovateľov vzdelávania a i.

Naša škola riadene reaguje na najnovšie trendy a inovácie sektora. Priebežne inovujeme školský vzdelávací program, vytvárame vhodné podmienky a uskutočňujeme svoje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na digitalizáciu, automatizáciu, globalizáciu, otvorenú ekonomiku, kľúčové kompetencie... Organizujeme duálne vzdelávanie v študijnom odbore obchodná akadémia, podali sme si žiadosť o označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Spolupracujeme v sieti škôl UNESCO, sme IT akadémiou, UNICEF školou, Euroškolou, ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Máme akreditované kurzy ďalšieho vzdelávania, sme certifikovaní pre elektronické merania výsledkov vzdelávania, dostali sme aj certifikáciu pre online dištančnú výučbu. Desiatky našich absolventov a študentov získali ICDL. Naši žiaci sú každoročne najlepší v spracovaní informácií na Slovensku, získavajú úspechy aj v cudzích jazykoch, účtovníctve, stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj v športe, v kultúre... Veríme, že tí, ktorí nepokračujú alebo aj čo pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, budú užitoční a úspešní práve v sektore administratívy, manažmentu a ekonomiky.

Viac sa dočítate v samostatnom príspevku  

 

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme, že od 1. júna 2022 sa mení cena za obed v školskej jedálni SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza a v školských výdajniach, vrátane školskej výdajnej jedálne OA Prievidza. Zvyšuje sa na 4,50 €. Zároveň sa nariadením mení aj výška dotácie/príspevku TS na stravovanie žiakov. Mení sa aj príspevok sociálneho fondu a príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tiež cena obeda pre žiakov a zamestnancov. Žiak zaplatí za jeden obed od 1.6.2022 cenu 2,11 €.

 

OA Prievidza 2022

Pozrite si najnovšie propagačné video našej školy, natočené v rámci realizácie projektu CVČ Prievidza a Rady mladých "Mladí pre Prievidzu", ktorý bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 

Školská slávnosť 20. mája 2022 - rozlúčka s absolventmi

Snímky v lepšom rozlíšení publikujeme na stránke https://oaprievidza6.webnode.sk/rozlucka-s-maturantmi-2022/ 

Fotila Emma Schmelzerová, galériu spracovala Dr. Eva Kadlečíková.

 

 

 

Vrcholí prijímacie konanie pre rok 2022/2023

Konanie o prijatí deviatakov na stredné školy vrcholí budúci týždeň. V stredu 18. mája budú na stredných  školách zverejnené zoznamy s výsledkami prijímacieho konania. Dovtedy školy rozhodnú a odošlú rozhodnutia. Začína sa obdobie autoremedúr - kedy riaditelia škôl na základe odvolania sa zákonných zástupcov môžu zrušiť pôvodné rozhodnutia o neprijatí a vydať nové rozhodnutie. Zákonní zástupcovia a ich deti sa budú definitívne rozhodovať, na ktorú školu nastúpia.

Na príprave, priebehu a spracovaní výsledkov prijímačiek je zriadená prijímacia komisia ako poradný orgán riaditeľa a  administratívne práce zabezpečujú určení nepedagogickí zamestnanci školy. Prijímacie konanie sa koná podľa najnovšich pravidiel, najmä podľa usmernení ministerstva, novely školského zákona, najnovších časových verzií zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona o eGovernmente a i.

Ďakujeme základným školám, uchádzačom a zákonným zástupcom za doterajšiu výbornú komunikáciu. Budeme radi, ak sa naplní náš predpoklad, že aspoň polovica prijatých záväzne potvrdí nastúpenie na našu školu. V tejto súvislosti prosíme  neprijatých uchádzačov, aby nezanevreli na OA Prievidza, ale aby sa včas odvolali a podľa viacročných skúseností veríme, že riaditeľ školy bude môcť väčšinu odvolaní vyriešiť úspešne. V novom školskom roku sa tešíme sa na našich 62 nových prvákov. 

 

Deň Európy na OA Prievidza

Naše tradičné podujatie, Deň Európy, tento rok dostalo netradičné pomenovanie, a to EUROPIKNIK, lenže počasie nám nepraje a preto sme v triedach a v telocvični. Symbolicky môžete precestovať rôzne krajiny Európy, potešiť sa ich kultúrnym dedičstvom, zvykmi, kultúrou, osobnosťami...
 

Prvý termín prijímacích skúšok - už v pondelok 2. mája 2022

V pondelok 2. mája privítame na našej škole 60 deviatakov, ktorí si podali prihlášku na štúdium v OA Prievidza a budú konať prijímacie skúšky zo SJL a z MAT v prvom termíne prvého kola. O týždeň, 9. mája bude druhý termín prvého kola pre ďalších 70 uchádzačov. Všetkým žiakom na skúškach budeme držať palce.

Dnes, po doručení výsledkov Testovania 9 sme mohli vydať a doručili sme rozhodnutia o prijatí na štúdium zákonným zástupcom 27 uchádzačov, ktorí splnili podmienky prijatia bez prijímacích skúšok. Ďalšie rozhodnutia o prijatí budeme môcť vystaviť podľa usmernenia ministerstva školstva po dôkladnom vyhodnotení výsledkov oboch termínov.  Veríme, že zákonní zástupcovia sa aj v prípade prijatia na viacero škôl rozhodnú pre tú našu a doručia nám potvrdenie o nastúpení. Ak sa však zákonní zástupcovia uchádzačov azda rozhodnú pre nastúpenie na inú školu, budeme radi, ak nám to bezodkladne dajú vedieť a tým prepustia miesto pre iných, čakajúcich záujemcov. Samozrejmosťou je, že neprijatí uchádzači sa po doručení rozhodnutia o neprijatí budú môcť odvolať a aj im budú postupne vydávané rozhodnutia o prijatí. Priebežne navštevujte aj naše stránky Prijímačky 2022/2023, čítajte si elektronickú schránku na slovensko.sk, maily, edupage, prípadne volajte... Ďakujeme za spoluprácu.

 

Florbal dievčatá

 

Po dvoch rokoch opäť oslavy Dňa Európy naživo

V piatok 6. mája 2022 sa žiaci a vyučujúci OA Prievidza stretli na Europikniku – oslave Dňa Európy. Po dvoch rokoch - naživo.  Oslavy DE v našej škole patria k dlhodobej tradícií. Za tie roky sa menila ich forma, podoba, ale vždy sme Deň Európy oslavovali, i časoch online vzdelávania. Streamovali sme, tancovali  pred kamerami, minulý rok sme prostredníctvom webexu prešli mnohými krajinami.

Tento rok  sme sa vrátili k obľúbenej forme našich žiakov, k súťažnej prehliadke štátov EU, ale tak retro – bez využitia digitálnych technológií. Úlohou jednotlivých tímov bolo predstaviť tú svoju vylosovanú krajinu s dôrazom na jej ľudové či kultúrne dedičstvo. A veru divákov potešili tančekom „naši“ Gréci, Česi, Belgičania. Španieli nám predviedli zdramatizovanú povesť o býkovi Torovi, ktorá sa viaže k býčím zápasom, spoznali sme rakúsky kroj a dozvedeli sa, ako ženy uväzovaním mašle oznamovali svoj rodinný stav. V mnohých stánkoch návštevníkov ponúkli aj chutnými koláčikmi.

Pokiaľ sa iní túlali aspoň takto po Európe, tretiaci a štvrtáci bojovali vo finále volejbalového turnaja. V ňom zvíťazili žiaci III. A, na ďalších miestach skončili IV. B, IV. A a III. B. Súčasťou Dňa Európy boli aj Solárne dni. Tu si mohli žiaci a vyučujúci v kvíze preskúšať svoje vedomosti o solárnej energií.

Bohatý program Dňa Európy vyvrcholil na školskom dvore, kde sa tlieskalo a gratulovalo víťazom. Žiacka a učiteľská porota hlasovaním vybrala tých, ktoré najlepšie obstáli v plnení kritérií prehliadky. Po sčítaní hlasov nastala takmer zhoda: hlavnú cenu učiteľskej poroty vyhral tím z II. B a ich Grécko, na 2. mieste boli Česi z III. A a tretiu priečku obsadil tím II. A s Rakúskom. Žiacka porota uprednostnila Česko pred Gréckom, na 3. mieste aj v ich hodnotení zostalo Rakúsko. Ocenení boli aj individuálne výkony  českých turistov a  volejbalisti z III. A, ako aj žiaci, ktorí získali najväčší počet bodov v ankete o EU a v kvíze Solárnych dní.

Krásne podujatie, plné emócií narušilo len nepredvídateľné počasie. Namiesto pikniku v areáli školy sa jednotlivé stánky museli rozložiť v triedach a na chodbách školy. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa do podujatia zapojili a podporili ho svojím úsilím, radou či malou finančnou zbierkou pre Ukrajinu. Tak o rok, priatelia EU, opäť, už teraz sa tešíme!  

 

 

Diskusie o budúcnosti Európy (FoE)

Diskusné relácie vznikli v súvislosti s organizovaním Konferencie o budúcnosti Európy. Ich hosťami boli poslanci Európskeho parlamentu, analytici a odborníci na politiku, vzdelanie, zdravotníctvo či samosprávu. 

CoFoE: Pomoc EÚ zvládnuť humanitárnu krízu je tu, čerpanie záleží na Slovensku

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x89tb6rtasrfoe-06/20268/

CoFoE: Občania EÚ chcú, aby bola Únia silným globálnych hráčom

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x887s47tasrfoe-5/20081/

CoFoE: SR musí zabrať v príprave na príchod umelej inteligencie, hovorí Lexmann

https://www.tasrtv.sk/konferencia-o-buducnosti-europy-cofoe/x87p5l7tasrfoe-04/19984/

Odkazy na ďalšie relácie zo seriálu TASRFOE a štatút súťaže nájdete aj na weboch skolske.sk prípadne teraz.sk . 

 

Mladý Európan 2022

Dňa 26. apríla 2022 som sa ja a moje spolužiačky (Sylvia Motúzová a Patrícia Bugyiová) zúčastnili krajského kola súťaže Mladý Európan v Trenčíne. Súťaž pozostávala z troch kôl. Našou úlohou v prvom  kole bolo odpovedať na 50 otázok týkajúcich sa Európskej únie, Európskeho parlamentu, projektov, ktoré organizuje Európska únia a aj otázok zameraných na jednotlivé štáty, ktoré patria do EÚ.  Na tento test sme mali určený časový limit 20 minút. Druhé kolo obsahovalo tajničku, v ktorej sme dopĺňali základné frázy (ako napr. Ahoj!, Ako sa voláš?,..) v rôznych európskych jazykoch, napríklad v chorvátštine, francúzštine, nemčine, maďarčine, češtine, atď. Do tretieho finálového kola postúpili len tri tímy (súťaže sa zúčastnilo 14 škôl z Trenčianskeho samosprávneho kraja). Toto kolo (do ktorého sme sa žiaľ už nedostali) bolo zamerané na preskúmanie znalostí študentov na základe rôznych obrázkov týkajúcich sa rôznych významných osobnosti a miest, ktoré súvisia a nachádzajú sa v Európskej únii.

Táto súťaž bola veľmi zaujímavá, naučili sme sa veľa nového, získali nové informácie, ktoré budeme môcť ďalej využívať, a čo je najhlavnejšie - dobre sme sa zabavili, zasmiali a našli si nové priateľstvá. Monika Mrvišová, II. B  

 

 


Strana 8 z 64

COVP

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 16 hostí