Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Letné prázdniny 2020

Vydaním koncoročných vysvedčení sme 30. júna 2020 ukončili druhý polrok školského roka 2019/2020 a začali letné prázdniny. Prajeme všetkým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza príjemné prežitie letných prázdnin. Veľa zdravia, slnka, pohody a oddychu. Dovidenia v stredu 2. septembra 2020!
 

Prijímame prihlášky aj na pomaturitné štúdium

Úspešným maturantom ponúkame možnosť pokračovať na strednej škole dvojročným denným pomaturitným kvalifikačným štúdiom v atraktívnom a perspektívnom odbore 6292 N hospodárska informatika. Akceptujeme prihlášky poštou, mailom, osobne. Nepožaduje sa potvrdenie od lekára. Stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) maturitného vysvedčenia a doručiť do 31. mája, resp. do 31. júla 2020. Tešíme sa na vás, na budúcich žiakov I. P triedy OA Prievidza.

Kritériá prijímacieho konania

Prihláška

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail  Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

 

Obnovenie školského vyučovania

Rozhodnutím č. 2020/12836:1-A2110 zo dňa 16. júna 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky s účinnosťou od 22. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie vo všetkých druhoch a typoch škôl a všetkých ročníkoch, ak tak rozhodne zriaďovateľ. Trenčiansky samosprávny kraj vydal 17. júna 2020 Usmernenie, podľa ktorého považuje za vhodné otvorenie škôl a riaditeľ školy je povinný zistiť záujem žiakov a upraviť konkrétne podmienky otvorenia školy.

Podľa internetového zisťovania záujmu by od 22. júna nastúpilo iba asi 5 percent žiakov OA Prievidza a nik nemal záujem o stravovanie v školskej výdajnej jedálni. Riaditeľ OA Prievidza vydal 17. júna a 18. júna aktualizované pokyny, upravujúce činnosť školy v období od 22.06. do 30.06.2020.  Dokument vymedzuje podmienky obnoveného vyučovania a pravidlá pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

Učitelia a nepedagogickí zamestnanci nastupujú prezenčne do práce od pondelka 22.06.2020. Najprv vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

Žiaci nastupujú do školy v pondelok 29. júna od 7:50 do 11:30 hod, prídu dobrovoľne. Prinesú písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Odovzdajú učebnice, vyprázdnia školské skrinky a vezmú si osobné veci domov. V utorok 30. júna budeme vydávať koncoročné vysvedčenia.

Zabezpečenie všetkých podmienok, úloh a termínov bude isto veľmi náročnou, zodpovednou úlohou, preto prosím o preštudovanie materiálov a rešpektovanie nastavených pravidiel v záujme nerušeného a bezpečného ukončenia tohto neuveriteľne zvláštneho a výnimočného školského roka.

 

Druhé kolo prijímacieho konania

15. jún 2020. Podľa Rozhodnutia ministra školstva už len do dnešného dňa mohol riaditeľ školy vydať rozhodnutie o prijatí neprijatým uchádzačom, ktorí si podali odvolanie. Riaditeľ OA Prievidza oznamuje 100% naplnenosť tried budúceho prvého ročníka v študijnom odbore 6317M obchodná akadémia. Prijímacie konanie pre šk. rok 2020/2021 skončilo takto:

Študijný odbor 6317 M:

počet prihlásených žiakov – 151

počet prijatých žiakov – 60

počet voľných miest – 0.

Na OA Prievidza sa tento rok neuskutoční prijímacie konanie v druhom kole na nenaplnený počet miest.

 

Úprimnú sústrasť

Nesmierne nás zasiahli dnešné (11.06.2020) informácie o útoku páchateľa na zamestnancov a žiakov školy vo Vrútkach. Cítime smútok a žiaľ. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodinám a blízkym. 
 

Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Glory

Dňa 05. 06. 2020 sa konalo mimoriadne likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Glory.

Schválila sa Výročná správa a rozdelenie dosiahnutého zisku. Firma splnila základnú podmienku na výmaz zo simulovaného obchodného registra. Valné zhromaždenie sa konalo online cez WEBEX. Ďakujeme akcionárom za účasť na likvidačnom valnom zhromaždení, podporu a prejavenú dôveru.

 

 

Prijímanie 2020: počet voľných a obsadených miest

V súlade s Rozhodnutím ministra o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29. 4. 2020 riaditeľ školy zverejňujeme počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy:

Dňa 4. júna 2020 o 11:00 h máme pre študijný odbor 6317 M: 60 obsadených miest a 0 voľných miest.

 

Kurz ochrany života a zdravia

V dňoch 02. – 04. 06. 2020  absolvujú žiaci 3. ročníka Kurz ochrany života a zdravia (KOŽAZ).

Každý deň ich čaká iná zaujímavá aktivita formou dištančného vzdelávania. Už zajtra 02.06.2020 začneme kurz videokonferenciou s europoslancami  Vladimírom Bilčíkom a Monikou Beňovou, na aktuálnu tému : Európska únia pomáha členským štátom v časoch pandémie Covid – 19.

Ďalšie dni budú žiaci samostatne pracovať na úlohách a projektoch zameraných predovšetkým na ekológiu,  ktoré im budú postupne zadávané. Veríme, že to bude pre našich žiakov opäť nová a zaujímavá skúsenosť.

 

Zoznam uchádzačov

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, v súlade s platnými predpismi a usmerneniami, v termíne do 29. mája 2020:

  1. rozhodol o prijatí alebo neprijatí každého jednotlivého žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania
  2. zverejnil zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania
  3. doručil uchádzačom rozhodnutia prostredníctvom emailu.

Ďakujeme zákonným zástupcom prijatých uchádzačov, že nám posielajú potvrdenia o nastúpení alebo o nenastúpení na štúdium. Individuálne sme doteraz na na maily neodpovedali, napíšeme každému čoskoro a vydáme potvrdenie o štúdiu. Ak ste ešte neposlali potvrdenie, budeme naň čakať už len niekoľko dní.

Neprijatí uchádzači si môžu podať odvolanie proti neprijatiu a budeme sa snažiť im vyhovieť. 

 

Začína prvé kolo prijímacieho konania

20. máj 2020. Prijímacie konanie do prvého ročníka sa tento rok kvôli mimoriadnej situácii koná neštandardne, od 19. mája do 30. júna 2020. Prvé kolo prijímačiek vyvrcholí 29. mája, do kedy majú byť zverejnené definitívne zoznamy a doručené rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí. Po minulé roky by už bolo po prijímacích testoch zo SJL a MAT a robili by sme už zápisy. V súčasnosti však spracovávame prihlášky, ktoré nám v papierovej forme do 20. mája došli zo základných škôl. Je ich 151. Z z nich približne polovica uchádzačov vyznačila našu školu ako prioritnú. Počet získaných bodov podľa kritérií je od 529 po 49. Ďakujeme za vysoký záujem, budeme sa snažiť splniť očakávania a zároveň musíme dodržať maximálny počet určený zriaďovateľom.

Dôležitá bude úzka vzájomná komunikácia, ktorá sa bude diať hlavne elektronickou cestou, webom a mailom, telefonátmi. Veríme, že zákonní zástupcovia prijatých žiakov budú promptne reagovať - posielať nám potvrdenia o nastúpení alebo nenastúpení, a na druhej strane prosíme rodičov, aby vydržali, boli trpezliví a počkali si na rozhodnutie o prijatí. 

V najbližších dňoch pošleme maily, v ktorý bude kód uchádzača, počet získaných bodov a ďalšie pokyny. Ak by vám mail do konca týždňa neprišiel, prosíme, kontaktujte nás. Všetky naše kontakty uvádzame v inom článku.  

 

18 maturantov získalo ECDL preukaz

Vo štvrtok 14. mája 2020 sa na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza za prísnych opatrení, so súhlasom orgánu verejného zdravotníctva a v súlade s usmernením  hlavného hygienika na prevenciu šírenia COVID19 konalo testovanie ECDL. 18 naši žiaci IV. A, IV. B a II. P robili skúšky z modulov profesionálneho ovládania počítačových kancelárskych programov.

O vynikajúcej úrovni všeobecného a odborného vzdelávania na našej škole a výbornej práci učiteľov našej IT akadémie svedčí skutočnosť, že všetci skúšky urobili a získali medzinárodný počítačový preukaz ECDL. Certifikáty odovzdáme spolu s maturitnými vysvedčeniami. Blahoželáme a ďakujeme za  reprezentáciu našej školy. 

 

Milí maturanti - je tu koniec školského roka a vášho štúdia na OA

Milí maturanti, žiaci IV. A, IV. B a II. P triedy. V stredu 6. mája 2020 máme koncoročnú klasifikačnú pedagogickú radu, kde zhodnotíme výsledky vášho vzdelávania v poslednom ročníku štúdia. Očakáva sa, že všetci budete mať vystavené úspešné koncoročné vysvedčenie s dátumom 7. mája 2020 a všetci budete môcť získať doklad o ukončení stupňa vzdelávania - maturitné vysvedčenie.

Maturitné známky na vysvedčení budú určené administratívnym výpočtom - jednoduchým aritmetickým priemerom známok z príslušnej skupiny predmetov zo všetkých koncoročných a posledných dvoch polročných klasifikácií. Môžete si ich aj sami vypočítať, ale  oficiálne potvrdené a odsúhlasené maturitnou komisiou vám ich oznámime začiatkom budúceho týždňa. Maturitné vysvedčenia budú budú s dátumom 15. máj 2020. Ak nebudete s niektorou známkou súhlasiť, oznámite nám svoj nesúhlas a skúška sa vykoná ústnou formou o dva - tri týždne. Aj dobrovoľná skúška z nemčiny sa bude konať ústnou formou, známka sa tu nevypočítava. V takýchto prípadoch bude mať maturitné vysvedčenie dátum konania vašej poslednej ústnej skúšky. 

Do konca júna 2020 si v spolupráci s triednymi učiteľkami vybavíte všetky formality. Verím, že sa budeme môcť ešte stretnúť a rozlúčiť sa. Prajem vám veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. 

 

Ústne maturitné skúšky 2020

Všetky známky na maturitné vysvedčenia boli tento rok vypočítané podľa prospechu počas štúdia a akceptované. Iba jedna ústna skúška sa koná v utorok 26. mája 2020. Ide o dobrovoľnú skúšku z nemeckého jazyka, B2, nášmu maturantovi držíme palce. 
 

Kritériá prijímacieho konania pre 2020/2021

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F: Madvu 2, Prievidza po prerokovaní v pedagogickej rade a po odsúhlasení zriaďovateľom vydáva Kritériá prijímacieho konania pre prijatie na štúdium na OA Prievidza od šk. roka 2020/2021, podľa najnovšieho Rozhodnutia ministra školstva z 29. apríla 2020

Do štúdia v študijnom odbore 6317 M obchodná akadémia možno prijať 60 žiakov. Prijímacie testy sa nekonajú, zrušené bolo aj Testovanie 9 2020, a o umiestnení sa v zozname prijatých a neprijatých uchádzačov rozhodne čo najvyšší počet bodov získaných

  • za klasifikáciu vybraných 8 predmetov na konci 8. ročníka a na polroku 9. ročníka
  • za priemerný prospech 1,00 v šiestom, siedmom a v ôsmom ročníku ZŠ
  • za umiestnenia v olympiádach alebo aj v športových súťažiach
Teoreticky maximálny počet bodov, ktoré je možné získať podľa prijatých kritérií, je 629. Prihlášky na vzdelávanie budú na našu školu prichádzať do 19. mája 2020. Bezprostredne po spracovaní prihlášok riaditeľ OA Prievidza rozhodne o prijatí uchádzačov. Rozhodnutie o prijatí bude doručené cez informačný systém základnej školy, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom  mailu alebo poštou. Uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača niektorou z uvedených foriem doručí OA Prievidza Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo potvrdenie o nenastúpení na štúdium. Zoznam uchádzačov s výsledkami prijímacieho konania budú zverejnené do 29. mája 2020. 

Vážení zákonní zástupcovia a milí žiaci. Ďakujeme vám za dôveru a za záujem o našu školu. Budeme sa snažiť čo najviac vám uľahčiť prechod zo základnej na strednú školu v tejto mimoriadnej situácii, postaráme sa o rýchlu a efektívnu komunikáciu všetkými možnými spôsobmi a budeme vám vďační za všetky informácie a rozhodnutia. Ďakujeme základným školám za papierové prihlášky, ktoré nám prichádzajú. Ďakujeme aj za vypĺňanie elektronickej prihlášky - návratky, cez ktorú nám poskytujete ďalšie informácie, nevyhnutné pre zaradenie žiaka do konkrétnej triedy, nastavenie voliteľných predmetov a cudzích jazykov, zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania a i. Tešíme sa na vás.

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www prijímacie konanie: https://oaprievidza-prijimacky.webnode.sk/ 

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík 0907 758 025 mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Oslava Dňa Európy - kalamajka 12.05.2020

Ďakujeme všetkým organizátorom, účastníkom a podporovateľom Dňa Európy 2020, ktorý pripravila pre širokú verejnosť naša OA Prievidza. Zapísal sa do histórie našej školy výnimočnou realizáciou - dištančne, s využitím facebooku, mailu, webexu..., desiatok a stoviek mobilov a počítačových zariadení, za ktorými boli tanečníci kalamajky, rozptýlení po Prievidzi, po celom Slovensku aj zahraničí. 

Tešia nás priaznivé ohlasy, ktoré stále prichádzajú, pekná video relácia od prievidzskej televízie, viacero článkov na weboch, MY Hornonitrianske noviny, reakcie od našich žiakov a zamestnancov, rodičov, bývalých žiakov, priaznivcov, úradov, inšitúcií. 

 

Aj tento mimoriadny školský rok sme sa v OA Prievidzi rozhodli Deň Európy - 9. máj patrične osláviť, i keď netradične, online. Naša oslava EU má niekoľko foriem – anketu o tom, ako vnímame ostatných členov EU, kvíz o kultúrnom dedičstve krajín V4 a UNESCO, ako tradične súťaž o najkrajší plagát ku Dňu Európy. Vyvrcholením bol 12. mája 2020 o 14:00 hod.  live stream KALAMAJKY, tradičného ľudového tanca, ktorý v sebe spája kultúrne dedičstvo strednej Európy. Prostredníctvom kamery by sme aj vás chceli vyzvať k tomu, aby sme spoločným tancom, úsmevom a radosťou z pohybu oslávili Deň Európy a kultúrny odkaz aj hornej Nitry. Tohtoročný projekt nadväzuje na oslavy EU v roku 2012, kedy sme kalamajkou zaplnili a roztancovali Námestie slobody v Prievidzi.

Všetko o projekte, jeho súčastiach ale hlavne o kalamajke a live streme nájdete na webovej stránke projektu https://deneuropyoapd2020.webnode.sk/.

Pridajte sa k nám!!! 

https://www.facebook.com/events/271755010527589/

 

Výpočet výslednej známky na maturitnom vysvedčení

Základným predpokladom na zmaturovanie je v súčasnej mimoriadnej situácii už len to, aby maturant ukončil posledný ročník štúdia a bol úspešne klasifikovaný zo všetkých klasifikovaných predmetov, najneskôr do 7. mája 2020. Škola zorganizuje v týždni 4. - 7. máj 2020 klasifikačnú poradu, kde zhodnotí výsledky klasifikácie maturantov. Postupnosť krokov určuje rozhodnutie ministra, uverejnené na www.ucimenadialku.sk

Riaditeľ školy spolu so skúšajúcimi predmetovej maturitnej komisie určil na pedagogickej rade 27. apríla 2020 skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitného predmetu.

Hodnotenie v jednotlivých predmetoch maturitnej skúšky sa získa ako priemer známok zodpovedajúcich predmetov, do ktorých sa započítavajú koncoročné známky zo všetkých ročníkov a polročné známky z posledných dvoch ročníkov štúdia. Ak žiak nenavštevoval predmety, ktoré sú súčasťou hodnotenia počas celého štúdia, výsledná známka sa vypočíta iba zo známok v daných ročníkoch, v ktorých žiak získal hodnotenie z tohto predmetu alebo predmetov.

Aritmetický priemer sa zaokrúhľuje na celé číslo, pričom 1,5 sa zaokrúhľuje na 1; 2,5 sa zaokrúhľuje na 2; 3,5 sa zaokrúhľuje na 3 a 4,5 sa zaokrúhľuje na 4; t.j. stupeň prospechu vyjadrený číslom s desatinnou časťou do 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nadol a nad 0,50 sa zaokrúhľuje na celé číslo smerom nahor.

Administratívny výpočet známky kontrolujú skúšajúci predmetovej maturitnej komisie a predseda školskej maturitnej komisie. Známky sa do 12. mája 2020 zverejnia cez edupage a maturant nemusí s nimi súhlasiť. Ak nesúhlasí, pošle do 15. mája 2020 písomne alebo cez edupage svoj nesúhlas a bude sa z tohoto predmetu preňho organizovať klasická interná maturitná skúška. Aj pre dobrovoľnú skúšku sa bude organizovať klasická ústna forma internej časti maturitnej skúšky - dištančne, alebo prezenčne. 

 


Strana 8 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 92 hostí