Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

OA Prievidza v Štrasburgu: Euroscola

Koncom marca sa našich 24 vybraných žiakov s dvomi učiteľkami zúčastnilo exkurzie do Štrasburgu, sídla Európskeho parlamentu.

Ako ambasádorská škola EP a víťaz celoslovenskej súťaže Euroscola 2021 sme boli pozvaní na zasadnutie Euroscoly 30. marca 2023.

Navštívili Colmar, Štrasburg, Mníchov a plní zážitkov a odhodlania sa šťastne v noci 1. apríla vrátili domov. 

 

Zasadnutie Rady školy

Vo štvrtok 30. marca 2023 rokovala na pôde OA Prievidza Rada školy. Obsahom rokovania boli informácie o škole (plánované počty žiakov, hospodárenie a rozpočet, zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu, úspechy školy, schvaľovanie dokumentov...), plodná diskusia, v ktorej rezonovalo množstvo rozvojových tém a plánov do budúcnosti OA Prievidza. Rada školy sa zaoberala koncepciou riaditeľa školy, vyjadrila sa a podporila plánované kroky. Zhodli sme sa, že nám všetkým záleží na kvalite OVP, podpore činnosti Centra OVP, Autorizovanej inštitúcie ďalšieho vzdelávania, chceme zachovať pomaturitné štúdium, podať žiadosť o zaradenie nového odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium, rozšíriť duálne vzdelávanie, zapojiť sa do výzvy Fond spravodlivej transformácie hornej Nitry, podnietiť podnikateľskú činnosť a i.

Aktuálne zloženie členov Rady školy je:  

 • Mariana Harvišová, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, predseda RŠ
 • Renata Úradníčková, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, podpredseda RŠ
 • Amália Antolová, Ing. Zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Radoslav Hanzel Zástupca rodičov
 • Michaela Sadloňová, Ing. Zástupca rodičov
 • Silvia Bartolenová, Ing. Zástupca rodičov
 • Nikolas Michal Zajac, Zástupca žiakov
 • Michal Ďureje, Mgr. Zástupca zriaďovateľa
 • Ján Daňo. Ing.,Zástupca zriaďovateľa
 • Eleonóra Porubcová, PaedDr. Zástupca zriaďovateľa
 • Peter Oulehle, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

 

 

Celoslovenské kolo SIP Wordprocessing - naši na stupňoch víťazov

Súťaž v spracovaní informácií na počítači má svojich víťazov. Nás nesmierne tešia výsledky žiakov OA Prievidza.

Majstrom Slovenska v kategórii Wordprocessing sa stal Pavol Svitok, druhá bola Nikola Kmeťová a tretie Rebeka Želiezková.

Blahoželáme vám a tiež ďalším našim študentom, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole SIP v Seredi.

Oceňujeme aj vynikajúcu prácu učiteliek, najmä p. Balkovej, Hofierkovej, Kadlečíkovej.

 

Deň učiteľov 2023

V utorok 28. marca 2023 je Deň učiteľov. Výdajná školská jedáleň nebude fungovať, nebude teda zabezpečené stravovanie pre zamestnancov a žiakov. Budeme mať skrátené vyučovanie (siedma hodina končí 12:00). 

V pondelok 27. marca 2023 máme tiež skrátené vyučovanie, z organizačných dôvodov, výdajná jedáleň vydáva obedy.

Deň učiteľov sa na Slovensku už takmer 70 rokov oslavuje na narodeniny Jána Ámosa Komenského (1592 - 1670). 

Všetkým učiteľom, zamestnancom školstva patrí vďaka a úcta, uznanie a ocenenie za ich prácu, trpezlivosť, angažovanie, odhodlanie, pokoj, rozvahu, snahu, osobný vklad učiteľskému povolaniu.

 

Prihlášky na štúdium od 2023/2024

Ďakujeme zákonným zástupcom a ich deťom, žiakom 9. ročníka základných škôl, za podanie prihlášky na štúdium na našej škole od septembra 2023. Prijali sme a aktuálne spracúvame prihlášky od 143 uchádzačov, z ktorých sa nakoniec a definitívne bude môcť pre našu školu rozhodnúť a zapísať sa až 64 uchádzačov. Držíme vám palce na testovaní deviatakov 22. marca 2023, ešte raz ďakujeme za prejavenú priazeň, všetkých pozdravujeme a tešíme sa na vás. Na vzájomnú úzku komunikáciu budeme využívať web, mail, padlet, sociálne siete, edupage, slovensko.sk, tiež poštu, mobily alebo aj osobné stretnutia. 

 

Percentá darované rodičovskému združeniu

Aj v roku 2023, tento rok do konca marca, resp. do konca apríla je možné nášmu rodičovskému združeniu darovať jedno, dve (až tri) percentá už zaplatenej dane z príjmu za rok 2022 niektorému prijímateľovi.

Niektorí naši zamestnanci, zamestnávatelia, zákonní zástupcovia, rodičia, priaznivci našej školy venujú príslušnú sumu občianskemu združeniu
 SRRZ - RZ pri Obchodnej akadémii, za čo veľmi pekne ďakujeme. 

 

Písomné maturity sú 14. a 15. marca 2023

Externá časť a písomná forma internej časti (EČ a PFIČ) maturity zo slovenského jazyka a literatúry sú v utorok 14. marca 2023. EČ a PFIČ z cudzieho jazyka je v stredu 15. marca 2023. Milí maturanti, držíme vám palce, aby ste uspeli a vydaril sa vám prvý krok k zdarnému ukončeniu štúdia na OA Prievidza a získaniu maturitného vysvedčenia. 
 

Digitálny žiak

Všetci žiaci prvého ročníka, podľa pravidiel projektu Digitálny žiak však aj niekoľkí ďalší naši žiaci (v hmotnej núdzi, s nižším príjmom a podobne), získavajú príspevok 350 eur na nákup digitálneho zariadenia (notebook, tablet, AiO), ktoré bude najvhodnejšie pre ich individuálne a špecifické potreby. S nastavením projektu a úlohou školy, zákonných zástupcov a žiakov vás informuje predovšetkým stránka www.digitalnyziak.sk, ale do procesu vstupujú aj škola, predajcovia, triedni učitelia, zamestnanci a vedenie školy.  
 

Lyžiarsky kurz sme tento rok pre 1. ročník zrušili

OA Prievidza s penziónom Ski Jezersko spolupracuje na organizovaní lyžiarskych kurzov takmer 30 rokov. Každoročne sme konali dva alebo jeden turnus ku obojstrannej spokojnosti. 
Posledné dva roky sme kurzy nemohli konať pre pandémiu, tento rok (2022/2023) sme od začiatku roka robili všetky kroky pre úspešné uskutočnenie jedného turnusu pre 45 žiakov v termíne 20. - 24. marca 2023:
- urobili sme prieskum záujmu žiakov 1. ročníka v septembri 2022
- v eduzbere sme požiadali o finančný príspevok pre 45 žiakov, od ministerstva školstva
- telefonicky sme koncom roka 2022 rokovali o predpokladanom termíne v Ski Jezersko: šlo buď o dva turnusy v januári alebo jeden turnus v marci. Najmä kvôli cene pre žiakov sme rozhodli o marcovom termíne
- urobili sme prieskum trhu kvôli zisteniu predpokladanej hodnoty zákazky, dopravu aj samotný kurz (totiž ak by PHZ presiahla 10 tisíc bez DPH, museli by sme požiadať zriaďovateľa o VO cez elektronickú platformu so zverejnením)
- požiadali sme 23. februára RUVZ v Poprade o posúdenie zotavovacieho podujatia
- mali sme dva telefonáty z RUVZ Popradu, ktoré nám podmieňovali organizáciu podujatia, čo sme mali doplniť do žiadosti do 10.3. (meno zdravotníka z našej školy a upresnenie stravovania a ubytovania)
- Keďže sa nám napriek všetkej snahe (zo 45 prihlásených sa aktuálne záväzne nahlásilo len cca 20) nepodarilo splniť požiadavky RUVZ v Poprade, tiež pre ďalšie organizačné a personálne prekážky, z bezpečnostných a disciplinárnych dôvodov, pre aktuálne nestabilné počasie, choroby a vyššiu moc, sme sa nakoniec, v piatok 10. marca rozhodli, že podujatie musíme zrušiť.
 
Prvý ročník sa teda bude v týždni 20. - 24. marca učiť podľa riadneho rozvrhu. Ďakujeme za pochopenie a veríme, že ďalšie roky budeme opäť môcť organizovať naše tradičné lyžiarske kurzy. V novom formáte, podľa najnovšej legislatívy, bez veľkých prekážok  a bezpečnostných rizík,  bez ohrozenia zdravia a disciplíny, pre potešenie a úžitok všetkých zúčastnených.
 

Exkurzia vo výrobnom podniku Slovaktual v Pravenci

Dňa 23. 02. 2023 sa počas 3. – 7. vyučovacej hodiny študenti II. A zúčastnili exkurzie do výrobného podniku v Slovaktual Pravenec. Bola zameraná na to, aby sa študenti oboznámili s fungovaním výrobného podniku, BOZP na pracovisku, marketingovými činnosťami a logistikou. Študenti si po úvodnom krátkom školení o BOZP obliekli reflexné vesty a za prísnych bezpečnostných opatrení prešli výrobnými halami, kde sa oboznámili s výrobou skla, ale aj s výrobou celého plastového okna. Zamestnanci im vysvetlili aj systém odbytu – dodávky k zákazníkom. V každej hale boli upozornení na bezpečnostné predpisy, označovanie v halách a videli aj automatizovanú výrobu. 2. časť sa odohrávala už v interiéri, kde im vedúci marketingového oddelenia predstavil prostredníctvom prezentácie aj históriu firmy Slovaktual, ich postavenie na trhu, ukázal im reklamy firmy a na záver sa venoval aj personálnej činnosti spoločnosti (ako napr. počet zamestnancov, benefity zamestnancov, teambuildingy a pod.).

Posledná časť sa odohrávala v hlavnej budove, kde pracovali pracovníci obchodu, ktorí majú na starosti zákazníkov. Vysvetlil im, že to je miesto, kam prichádzajú zákazníci. Dostávajú tu základné informácie o produktoch, cenové ponuky a celá miestnosť bola vybavená ukážkami ich plastových okien a dverí (otváracích, zasúvacích na terasu), aby si aj zákazníci vedeli prakticky predstaviť. Exkurzia bola uskutočnená v rámci predmetu podniková ekonomika a tovaroznalectvo. Študenti boli nadmieru spokojní, pretože videli prepojenie teórie s praxou, pýtali sa a hlavne sa zaujímali o to, ako to funguje vo výrobnom podniku. Ďakujeme aj pracovníkom, ktorí sa nám venovali počas exkurzie a zodpovedali naše otázky. 

 

Školské kolo SOČ v utorok 21. 02. 2023

 
 

Divadelné predstavenie 20.02.2023

Prievidzskí ochotníci z Divadla "A" a Divadla Shanti si pripomínajú 70. výročie založenia súboru divadelnou hrou Ženba od Nikolaja Vasilijeviča Gogoľa.

Pre našu školu zahrajú svoje predstavenie dopoludnia v pondelok 20. februára 2023 v Dome kultúry v Prievidzi.

Gogoľovu Ženbu uvedú ochotníci vo svojej histórii po štvrtý raz, réžie sa tentoraz ujal Peter Palik. Divadelná hra bola i prvou v histórii súboru, v roku 1953 ju režíroval Ondrej Čiliak starší. Ochotnícky súbor Divadla "A" pôsobí na divadelnej scéne 70 rokov. Súbor alternatívneho Divadla Shanti funguje zase od roku 1991. Úzka spolupráca oboch divadiel sa začala v roku 1996 inscenáciou Michala Babiaka Veža babylonská. V súčasnosti pracujú ako samostatné občianske združenie úzko spojené s KaSS a mestom Prievidza. Pravidelne sa zúčastňujú na rôznych súťažných prehliadkach súborov na Slovensku i v zahraničí vrátane svetového festivalu ochotníckeho divadla Mondial du Theatre v Monaku. Súbor okrem iných cien dostal i dvakrát ocenenie Tvorivý čin roka, v roku 2009 získal Štefan Orság ako jeden z mála ochotníkov Cenu Jozefa Kronera, ktorú udeľujú profesionálnym umelcom. Prajeme vám príjemný umelecký zážitok.

 

Deň otvorených dverí vo štvrtok 09. 03. 2023 od 13:00 do 17:00

 

Medzinárodný zápas šestnásťročných hokejistov

V piatok 24. februára 2023 o 18:00 hod bude na prievidzskom Zimnom štadióne zápas prievidzskej mládeže s chlapcami, reprezentujúcimi Japonsko. 

Budú hrať aj naši žiaci, budeme im držať palce. Vstupenky, darované našej škole od organizátorov, získate od svojich učiteľov telesnej výchovy a športu. Pomôžte vytvoriť našim hokejistom na zimnom štadióne výbornú domácu atmosféru.

 

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA (kat. Z) – školské kolo

Dňa 17. februára 2023 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády pre 1. ročník v kategórií Z. Šesťdesiat študentov prvého ročníka súťažilo v kategórií Z pripraveným online vedomostným testom cez EduPage. Polovica z nich boli úspešní riešitelia. Na prvých troch miestach sa umiestnili: 1. miesto: Sofia Košová, I.B 2. miesto: Terézia Kulichová, I.B 3. miesto: Sophia Reginová, I.B.
Výherkyniam srdečne gratulujeme a držíme palce v okresnom kole!

 

MINIFEST PLANÉTY A

AJ NAŠA OBCHODNÁ AKADÉMIA V PRIEVIDZI ZBIERA OBLEČENIE NA SWAP, KTORÝ SA USKUTOČNÍ V RÁMCI PODUJATIA MINIFEST PLANÉTY A. Už 18. februára sa bude konať prvý zo série pripravovaných kultúrno-environmentálnych podujatí s názvom Minifest Planéty A, na tému Cirkularita

ČO JE PLANÉTA A? Planéta A je mladá iniciatíva, ktorá vytvára priestor na kultiváciu životného prostredia i duše cez komunitné podujatia v Prievidzi. Spája aktívnych ľudí z praxe so študentami – dobrovoľníkmi a lokálnymi inštitúciami. Ich spoločnou hodnotou je udržateľnosť životného prostredia.

NAŠI ŠTUDENTI I PEDAGÓGOVIA DÁVAJU SVOJMU NEPOTREBNÉMU OBLEČENIU DRUHÚ ŠANCU. Na našej Obchodnej akadémii prebiehajú až do 17.2. zbery nepotrebného, no stále pekného a plne funkčného oblečenia. Toto vyzbierané oblečenie si nájde nových majiteľov a druhý život práve na SWAP-e v rámci podujatia Minifest Planéty A.

KEDY A KDE SA FESTIVAL KONÁ? 18. februára 2023, od 10:00 do 17:00 Galéria Jabloň, M. Falešníka 428/6, Prievidza Vstup je voľný Všetci ste vítaní! Ďakujeme, že dávate veciam druhú šancu a šetríte životné prostredie.

AKÝ JE PROGRAM FESTIVALU? Počas jedného dňa zažijete v Galérii Jabloň SWAP - výmenu oblečenia, detský bazárik či tvorbu cirkulárnej mapy Prievidze, ktorá bude slúžiť aj po festivale. Bude aj DJ, káva a premietanie krátkeho dokumentu. Okrem toho tému Cirkularita doplnia zaujímaví hostia. Čaká vás nasledovný program: 11:00 - prednáška s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky téma: Nie je to len o odpade a čo si predstaviť pod pojmom Cirkularita 13:30 - prednáška s iniciatívou Planéta A téma: bytové kompostovanie s dážďovkami (A nie, neutekajú) 15:00 - diskusia s BerTO (PD) a KOLO (BA) téma: Re-use centrá, ich súčasnosť i budúcnosť

 


Strana 8 z 67
kalendar.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 29 hostí