Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej

Dňa 21. 09. 2023 sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Sklený sen vo Valaskej Belej v rámci predmetu hospodárska geografia a tovaroznalectvo. Cieľom exkurzie bolo, aby sa žiaci našej školy oboznámili s výrobou skla, ukážkami ručnej práce so žeravým sklom, s pozoruhodnou expozíciou ľudovej tvorby v Múzeu plátna, tkáčstva a výšivky, ako aj s prírodnými krásami tejto malebnej obce. 

Školskej akcie sa zúčastnili študenti I. B a II. A triedy pod pedagogickým dozorom
Ing. Aleny Klingovej, Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. a Ing. Renáty Úradníčkovej. Exkurzia malebnej obce Valaskej Belej obklopenej Zliechovskou hornatinou, Nitrickými vrchmi a malou Magurou bola spojená s návštevou remeselnej sklárskej dielne s odbornou prednáškou. Starodávna remeselná dielnička majstra sklára Petra Dolinaja ponúkla priamo pri výrobe umeleckých kúskov zo skla aj prehliadku drevených foriem a náradia, starých kovových nástrojov, pomôcok používaných pri tvarovaní a zdobení skla. Študenti videli v dielničke zachované rôzne výrobky z konca 18. storočia, z 19.  a prvej štvrtiny 20. storočia a dozvedeli sa všetko o tom, ako vzniká sklo. Mali možnosť vyskúšať si postláčať žeravú hmotu pod vedením samotného majstra.

Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Múzea plátna, tkáčstva a výšivky, ktorá predstavuje pozoruhodnú expozíciu ľudovej tvorby ako súčasť národného kultúrneho dedičstva. Táto expozícia spolu s odbornou prednáškou priblížila študentom prácu šikovných tkáčskych remeselníkov a činnosti, akými sú tkanie kobercov či výroba plátna a výšivky, ktorá patrí k najstarším na Slovensku. Múzeum ponúka tiež ukážku unikátnych belianskych krojov, pre ktoré je táto bohato zdobená výšivka typická. Vystavené exponáty odevov sú staré 70 až 80 rokov. 

  

 

V duáli spolupracujeme s viac ako 15 firmami

V duálnom systéme poskytujeme praktické vzdelávanie a prípravu a spoločne vzdelávame žiakov so 16 právnickými osobami. Ide o pestrú vzorku z rôznych sektorov národného hospodárstva: obce, účtovnícke firmy, priemyselné podniky, finančné poradenstvo, logistiku, predaj tovarov a služieb...

Viete o niekom, kto sa chce pridať? Ak áno, kontaktujte nás. Žiaci 1. ročníka môžu vstúpiť do duálu do konca školského roka. Kliknite a pozrite si padlet s linkami na našich partnerov.

 

 

Mobilita s Obchodnou akadémiou v Prievidzi

Pozývame vás, milí študenti a zamestnanci našej školy, zapojiť sa do aktivity, ktorú sme pripravili počas Európskeho týždňa mobility.
Ak prídete do školy pešo, na bicykli či využijete hromadné formy dopravy  - príďte sa zaregistrovať a tak zapojiť do súťaže o žolíka na ústne skúšanie, zabaviť a občerstviť do altánka na školskom dvore.
Čakáme Vás vo štvrtok 21. septembra 2023 v čase od 7:15 do 7:50. Prispejme spolu k ochrane nášho životného prostredia! Viac info o ETM 2023 nájdete tu 
https://eurotm2023.eurotm.sk/

 

Skrátené vyučovanie 14.09.2023

Oznamujeme, že z organizačných a technických príčin budeme  mať vo štvrtok 14. septembra 2023 skrátené vyučovanie (hodiny trvajú 30 minút). Nevarí sa, školská výdajná jedáleň obedy na 14.09.2023 odhlási.
 

Inovácie aktuálneho školského roka

Naša škola má za sebou už 75 školských rokov a každý bolo treba naplánovať, uskutočniť, vyhodnotiť a skontrolovať i korigovť. Tak urobíme aj tento, aktuálny školský rok 2023/2024. Budeme žiakov vyučovať, vzdelávať, vychovávať. Ako pôjde čas, postupne, uskutočníme osvedčené aktivity, plány práce, súčasti školského vzdelávacieho programu.

A keďže sme aktívna, inovatívna, iniciatívna, prestížna a moderná škola, budeme mať aj nejaké inovácie, novinky, čo sa ešte na škole nikdy nerobili. Napríklad vlani sme takto urobili H3KNISA, Edutajner, COVP, AI, školský podporný tím, žiadosť o zaradenie bilingválneho štúdia... Vymenujme niekoľko z nových aktivít, inovácií OA Prievidza v aktuálnom školskom roku 2023/2024:

 • Zavedieme vyučovanie španielskeho jazyka
 • Zamestnáme školského psychológa
 • Zorganizujeme celoslovenské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači (SIP)
 • Zavedieme v škole program finančného vzdelávania FinQ a urobíme tri workshopy fin. gramotnosti pre učiteľov
 • Zapojíme sa do projektu Sadovo - školský ovocný sad
 • Vypracujeme žiadosť o finančný príspevok pre školu z Fondu spravodlivej transformácie hornej Nitry
 • Podáme žiadosť o akreditáciu OVP na Erasmus
 • Budeme maturovať v duálnom systéme
Je ešte veľa aj iných dôvodov, prečo môžeme byť na našu školu hrdí a prečo sa môžeme na nový školský rok tešiť. Tak teda, s chuťou do práce, do štúdia, do rozvoja osobností. Ďakujeme za podporu všetkým, čo sa pričinili alebo ešte  pričinia o úspešnú realizáciu našich inovácií. 

 

 

Príhovor na začiatok školského roka

Milí žiaci a zamestnanci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza, milí rodičia, spolupracovníci a priatelia, pozdravujem vás a vítam novom školskom roku 2023/2024.

Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, nabrali veľa nových síl, dobrej vôle, pozitívnej energie, možno ste sa už trochu aj tešili. Najmä na spolužiakov, učiteľov, na príjemné stretnutia, zážitky. V našej strednej odbornej škole sa dá zažiť úspech, získať uznanie, priateľstvá, lásky, dosiahnuť mimoriadne výsledky, uplatniť silné stránky svojej osobnosti, či určitú časť svojho nadania a úsilia. Môžete sa tu akademicky a profesijne, i ľudsky a spoločensky pripraviť na budúcu prácu, vzdelávanie, povolanie a zamestnanie. Tam ako aj u nás isto tiež bude potrebné dodržiavať dohodnuté a určené podmienky.

Triedne učiteľky a učitelia vás za chvíľu budú na triednických hodinách informovať o novinkách, aktualitách školy a poučia o pravidlách BOZP, PO, GDPR, o inklúzii, o školskom vzdelávacom programe, o predmetoch, klasifikácii, o školskom poriadku a rozvrhu, o tom kto vás učí, o prázdninách, o školskej jedálni, kurzoch, exkurziách atď... Pokojne sa pýtajte, diskutujte, rozprávajte, určite máte množstvo zážitkov a príbehov z letného obdobia, kedy ste neboli takto spolu.

Žiadam vám všetkých, aby ste si snáď už od dnes spolu sadli. Určite chcete a budete dobrovoľne a empaticky dodržiavať dohodnuté pravidlá a povinnosti, dochádzku, slušné správanie, všetky ustanovenia školského poriadku. Je zásadné, aby ste ctili a ochraňovali svoje práva ako aj práva druhých v zmysle najlepších tradícií našej školy. Aká je naša škola, a aká bude – to záleží na nás všetkých. Určite však všetci chceme chodiť do školy s radosťou a s pozitívnymi očakávaniami, s láskou na ňu v budúcnosti spomínať a preto povzbudzujme svoju hrdosť na OA Prievidza a spolupracujme na jej kvalite, všeobecnom poriadku, a imidži.

Ivan Kadlečík, riaditeľ OA Prievidza 

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, rodičia a celá školská komunita OA Prievidza, želám vám veľa zdravia, šťastia, pokoja, porozumenia. Šťastný nový školský rok 2023/2024!

 

Nový školský rok 2023/2024

Náš nový školský rok sa začína 1. septembra 2023 a skončí 31. augusta 2024. Pritom školské vyučovanie sa začína v pondelok 4. septembra 2023 a končí sa 28. júna 2024.

Sme radi, že v pondelok 4. septembra 2023 sa všetci konečne opäť stretneme. Príchod do školy ako obyčajne - minimálne desať minút pred prvým zvonením - tak, aby ste boli o 7.50 už na svojich miestach. O ôsmej hodine zaznie v školskom rozhlase slovenská štátna hymna, príhovor riaditeľa. A potom cca do 9:30 rôzne triednické povinnosti, oznamy a informácie.

 • Ak ste nezabudli poslať peniaze na účet školskej výdajnej jedálne, automaticky budete prihlásení na obed č. 1 od utorka 05.09.
 • Od utorka začína vyučovanie podľa rozvrhu, zastupovania a podľa plánu rôznych pestrých školských aktivít.
 • Prváci majú 5. a 6. septembra kurz Svet školy, kde sa dozvedia ako to na našej škole chodí. 
Prajeme vám šťastný nový školský rok 2023/2024! 
 

Prajeme vám príjemné leto

Vážení a milí, ďakujeme vám za priazeň v školskom roku 2022/2023 a prajeme vám príjemné leto a zaslúžený oddych! 

 

Náš eTwinning projekt je vo finále

Students´ ideas about their wellbeing at school – je názov eTwinningového projektu, ktorý vytvorili učitelia našej školy Obchodná akadémia, F. Madvu 2 v Prievidzi. Projekt sa zameriaval na pochopenie potrieb študentov v oblasti ich pohody doma a v škole, ako aj na spestrenie výučby anglického jazyka na škole. Na eTwinningovej platforme European School Education Platform sme si našli partnera z Belgicka, ktorým je stredná odborná škola, v meste Tongeren. Našimi hlavnými cieľmi bolo zlepšenie komunikačných schopností študentov v angličtine, uvedomenie si rôznych kultúr ako aj o zvyšovanie vedomostí a zručností študentov a učiteľov o nástrojoch Web 2.0.  Tieto ciele sme dosahovali rôznymi aktivitami - videami o škole, kvízom Kahoot, spoločnou prezentáciou Attributes of our countries, výrobou disko gule z recyklovaného materiálu. Na tému Moja ideálna škole si žiaci na základe vlastného výberu a nadania pripravili a odprezentovali svoje básne, maľby alebo powerpointové prezentácie. Veríme, že si študenti oboch krajín na online stretnutiach a prípravných aktivitách nielen rozvíjali svoje znalosti a zručnosti, ale že sa pri ich vykonávaní aj zabavili. Veď vzdelávanie má človeku prinášať nielen vedomosti, ale aj potešenie.

Link na brožúru výsledkov projektu https://rb.gy/elvsh

 

Francúzsky film v filmovom klube

Milí študenti, pozývam Vás na francúzsky film KRVAVÉ POMARANČE vo štvrtok 22.06.2023 o 18.00 hod. DOM KULTÚRY PRIEVIDZA. Vstupné 5 €. Marianna Oravcová 
 

Bilingválne duálne vzdelávanie v odbore 6317 M obchodná akadémia

OA Prievidza aktuálne žiada zaradiť medzi svoje študijné odbory novinku: bilingválny študijný odbor 6317 M 74 obchodná akadémia v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou žiadosti, o ktorej bude rokovať najprv Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, potom p. predseda TSK a aj ministerstvo školstva, sú všetky potrebné prílohy, vrátane podrobného zdôvodnenia, predbežných zmlúv so zamestnávateľmi, školského vzdelávacieho programu, zápisnica pedagogickej rady, vyjadrenie Rady školy, súhlasné stanovisko RÚZ a i.

Cieľom je rozvoj školy, upevnenie jej jednoznačnej profilácie, sme v Trenčianskom kraji prvé a zatiaľ jediné Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu ako aj Autorizovaná inštitúcia pre overovanie kvalifikácií v sektore národného hospodárstva ekonomika, financie, manažment. Sme členmi SOPK, ASOŠŠ, aktívni v projekte overovania kvalifikácií SOK, i v projekte SRI, kde sme členmi sektorovej rady pre administratívu, ekonomiku, manažment. Bilingválne a duálne vzdelávanie v odbore obchodná akadémia bude na našej škole prvé a jediné na celom Slovensku. Bude prebiehať vo vzájomnej spolupráci aj s viacerými zamestnávateľmi regiónu hornej Nitry, s odborným garantom Slovenskou bankovou asociáciou. 

OA Prievidza veľmi úzko spolupracuje s vecne príslušnou stavovskou alebo profesijnou organizáciou Republikovou úniou zamestnávateľov, ktorá aktuálne, v tomto školskom roku udelila OA Prievidza oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Ako jediná škola v TSK sme reagovali na výzvu RÚZ podať si žiadosť o COVP a excelentne sme uspeli. Označenie COVP je pre našu školu cťou a zároveň záväzkom zlepšovať, propagovať, rozvíjať vzdelávanie v danom sektore a v odbore obchodná akadémia i so zameraniami, s ktorými má OA Prievidza 75 ročné skúsenosti a tradíciu. Podľa platných súčasných pravidiel sa má a môže tak ako naša (v čom sme vzorom), tak aj každá stredná odborná škola rozvíjať svojím smerom odborného vzdelávania a prípravy. Vďaka vysoko kvalifikovanému a angažovanému pedagogickému zboru sme v našom sektore vlajkovou loďou a najlepšou strednou odbornou školou celoslovenských súťažiach z Trenčianskeho kraja, úspešní sme v SOČ, Mladý účtovník, SIP, olympiádach, EPAS, Euroscola, sme školou UNESCO, UNICEF, etwinning, erasmus, NIVAM, PP, KROS, SEEDS, JASlovensko a i. 

Dňa 8. júna 2023 v Trenčíne rokovala o našej žiadosti Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu, väčšina členov sa zdržala hlasovania.   

Všetkým podporovateľom myšlienky bilingválneho duálneho vzdelávania na našej škole veľmi pekne ďakujeme a našu dobre spracovanú žiadosť podáme opätovne, čo najskôr.

 

Vedieť viac so SEEDS

Naši tretiaci mali 5. mája možnosť absolvovať prezentáciu a interaktívnu prednášku od neziskovej organizácie SEEDS na tému Sloboda a demokracia v rámci projektu Vedieť viac. Bola to skvelá skúsenosť, v ktorej mali možnosť získať nové informácie a zapojiť sa do zaujímavých aktivít. Úvod bol venovaný rozlíšeniu hoaxov, ktoré sa šíria po celom svete. Táto téma je v dnešnej dobe podstatná, pretože je dôležité vedieť rozoznať pravdivé informácie od klamstiev a manipulácií. V rámci prednášky sa zúčastnili simulovaných volieb do Európskeho parlamentu, čo bolo pre nich nové. Viac sa dočítate v článku Emmy Šmelcerovej na webe skolske.sk...
 

Zverejnenie zoznamu uchádzačov 2. kola prijímacieho konania

Naša škola uskutočnila druhé kolo prijímacích skúšok do štúdia v študijnom odbore  6317 M obchodná akadémia od školského roka 2023/2024, spracovala 9 prihlášok a v stanovenom termíne 23. júna 2023 zverejňuje zoznam uchádzačov s výsledkami
 

Prijímame prihlášky do druhého kola

Riaditeľ OA Prievidza po prerokovaní v pedagogickej rade 26. mája 2023 rozhodol o tom, že sa na škole budú konať prijímacie skúšky na nenaplnený počet žiakov, ktorých ešte bude možno prijať do 1. ročníka. 

Prihlášky do druhého kola môžete doručiť do 19. júna a prijímacia skúška sa koná 20. júna 2023. 

 

EÚ kvíz s kolesom

Blíži sa naša školská slávnosť, Deň Európy. Naši študenti pripravujú europiknik, prezentácie jednotlivých štátov Európy, rôzne súťaže, hry a prehliadky tvorivosti. V stredu 7. júna 2023  tiež na našom školskom dvore vďaka zastúpeniu Európskej komisie na Slovensku zaparkuje EdUtajner

Do konca školského roka bude tento mobilný priestor k dispozícii všetkým našim študentom, plný zaujímavých informácií, hier a kvízov. A od nás poputuje priamo na festival Pohoda...

Dovtedy si môžete vyskúšať kvíz o európskych krajináchhttps://kvizeu.sidasoft.sk/ 

 

Workshop SadOVO na škole a plánovanie výsadby

Dňa 18. 05. 2023 (štvrtok) sa na našej škole konal workshop SadOVO k projektu školských ovocných sadov - SadOVO, ktorý realizuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica s podporou Nadácie Tesco. Jeho cieľom je nadchnúť pre ochranu vzácneho odrodového dedičstva najmä mladú generáciu, a to výsadbou ovocných vysokokmenných sadov v areáli školy.

V úvode workshopu pán Ing. František Cimerman z neziskovej organizácie CEEV Živica zapojil žiakov I. A triedy hravou formou do ovocných aktivít zameraných na spoznávanie školskej záhrady, ako aj na problematiku a význam zachovania starých odrôd ovocných stromov a kríkov. Ďalšie aktivity smerovali k participatívnemu plánovaniu a vytyčovaniu výsadby. V závere programu žiaci vytýčili v areáli školy miesta pre výsadbu stromov, ktorá sa bude realizovať na jeseň tohto roka. Už teraz sa nevieme dočkať!  

 

 


Strana 6 z 67
dubcek2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 64 hostí