Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prerušenie vyučovacieho procesu

 

Na základe príkazu predsedu TSK sa od 10. marca do 13. marca 2020 prerušuje vyučovací proces na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza.

 

Podrobnosti:

 1. Priestory školy sa nesmú využívať na vyučovanie ani iné aktivity
 2. Zamestnancom organizácie a tiež žiakom školy sa odporúča obmedziť stretávanie sa na miestach so zvýšeným rizikom výskytu koronavírusu (nákupné centrá a pod.). 
 3. Dôrazne sa odporúča zamestnancom a tiež žiakom OA Prievidza zváženie účasti na verejných a hromadných podujatiach (návštevy kín, divadiel, športových podujatí a pod.) a zváženie akýchkoľvek súkromných ciest. 
 4. Odporúča sa 14-dňová izolácia od pracoviska zamestnancov v prípade ich návratu zo zahraničia a z domácich oblastí infikovaných koronavírusom v posledných 14-tich dňoch pred vydaním príkazu a v priebehu trvania príkazu. Zamestnanec oznámi riaditeľovi školy svoj návrat zo zahraničia a spolu dohodnú podmienky izolácie
 5. Zakazujú sa návštevy na pracovisku, s výnimkou návštev nevyhnutných pre chod organizácie. Zakazujú sa služobné cesty.
 6. Zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi sa nariaďuje neúčasť na pracovisku ako prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle ust. § 142 ods. 3 zák. č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, s výnimkou nariadenia práce nevyhnutnej pre chod organizácie, prípadne prácu na doma.
 7. Odporúča sa oboznámiť sa s informačnými letákmi dostupnými na webovom sídle Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, pravidelne sledovať webové sídlo  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky http://www.uvzsr.sk/ a priebežne sa oboznamovať s novými odporúčaniami, usmerneniami a inými opatreniami v súvislosti s koronavírusom. 

 

 

Informácia o koronavíruse 2019-nCov

Na Slovensku máme  v súčasnosti (08.03.2020) zaznamenaných 5 infikovaných osôb a niekoľkí Slováci sú v karanténe v Rakúsku. Pre zabránenie šírenia vírusu prijímajú organizácie, inštitúcie, obce, mestá, samospráva a štátna správa na celom Slovensku rôzne potrebné a účinné opatrenia. Ďakujeme za pochopenie a za spoluprácu vo všeobecnom záujme znižovania rizika nákazy koronavírusom. 

Aj naša škola postupuje v súlade s odporúčaniami Hlavného hygienika SR, ministerstva zdravotníctvaministerstva zahraničných vecíministerstva školstva, Trenčianskeho samosprávneho kraja. Je potrebné neustále situáciu monitorovať a zisťovať cestovateľskú anamnézu žiakov i zamestnancov a pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze a ochorení kontaktovať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, oznámte to triednej učiteľke alebo priamemu  nadriadenému. Všeobecne dbajte na dôkladnú osobnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu. Kontrolujte si svoj zdravotný stav a pri prípadných príznakoch ochorenia počas 14 dní po návrate z pobytu v rizikovej oblasti telefonicky kontaktujte lekára alebo záchranku.

Apelujeme na zákonných zástupcov, aby nikdy neposielali choré deti do školy. V prípadoch potvrdenej cestovateľskej anamnézy (po pobyte v zasiahnutých oblastiach) a súčasnej prítomnosti niektorých príznakov vírusového ochorenia (horúčka, bolesti hlavy, kašeľ, kýchanie a podobne) nechoďte do školy ani k lekárovi. Volajte svojmu lekárovi alebo pohotovostnú službu, taktiež regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bojniciach, v takom prípade sa môže nariadiť karanténa a ďalšie opatrenia. Dobrovoľnú karanténu žiaka a vylúčenie z vyučovania môže iniciovať len zákonný zástupca po dohode s riaditeľom školy. 

 

 

 

Tretia na majstrovstvách Slovenska

Žiačka Obchodnej akadémie v Prievidza, Vanda Vaňová zo IV. B triedy, získala na akademických majstrovstvách Slovenska vynikajúce tretie miesto medzi seniorkami v karate kata. Blahoželáme, Vanda!

 

Krajské kolo spracovanie informácií na počítači

Dňa 13. 02. 2020 sa v našej škole Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza konal 54. ročník krajského kola Súťaže spracovanie informácií na počítači. Súťažilo sa v troch kategóriách:

 • písanie na počítači,
 • úprava textu na počítači - UTX,
 • profesionálne spracovanie textu - wordprocessing.

V kategórii písanie na počítači našu školu reprezentovali: Samuel Rybiansky III. B, Roland Čiscoň III. A, Adam Bošiak II. A a Lukáš Blaho II. A. Lukáš Blaho sa umiestnil na 1. mieste a Roland Čiscoň sa umiestnil na treťom mieste.

V kategórii úprava textu na počítači - UTX nás  zastupovali Lenka Roháčová III. B, Samuel Rybiansky III. B, Dušan Ondro II. A, Lukáš Blaho II. A, Sabína Chvojková II. B. Na prvom mieste sa umiestnil Samuel Rybiansky a tretie miesto obsadil Dušan Ondro.

V kategórii profesionálne spracovanie textu - wordprocessing súťažili Natália Lajtmanová IV. B, Veronika Domanická IV. A, Roland Čiscoň III. A, Patrik Belan III. A, Lenka Roháčová III. B, Mihaliková Gréta II. B, Denisa Richterová II. B, Dominika Vaňová II. B a Viktória Tkáčiková II. A. Žiaci našej školy obsadili prvých deväť miest. Na prvom mieste sa umiestnila Lenka Roháčová III. B, na druhom mieste sa umiestnil Roland Čiscoň III. A, na treťom mieste sa umiestnila Veronika Domanická IV. A.

Na celoslovenské kolo postupujú deviati žiaci našej školy. Uskutoční sa na SOŠ dopravnej Martin-Priekopa. Reprezentovať nás budú: Lukáš Blaho II. A, kategória písanie na počítači, Samuel Rybiansky III. B a Dušan Ondro II. A v kategórii úprava textu na počítači – UTX, Lenka Roháčová III. B, Roland Čiscoň III. A, Veronika Domanická IV. A, Viktória Tkáčiková II. A, Denisa Richterová II. B a Natália Lajtmanová IV. B. Držíme im palce.

Víťazom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Stravovanie 10.03 a 13.03.2020

Oznamujeme, že v utorok 10.03. a v piatok 13.03. sa z organizačných dôvodov na strane dodávateľa vo výdajnej školskej jedálni na OA Prievidza neplánujú vydávať dve jedlá v menu, iba jedno. 
 

Školské kolo SOČ 2020

V školskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v utorok 3. marca 2020 sme mali dve práce - Sára Weindlingová so školiteľkou Ing. K. Pekárovou spracovali Sokoliarstvo a Michaela Šovčíková s Mgr. I. Kadlečíkom Kryptomeny. Ďakujeme vám za všetku vynaloženú námahu, blahoželáme ku výborným témam a ich spracovaniu. Držíme vám palce v ďalších kolách celoslovenskej súťaže, kde budete reprezentovať kvalitu výchovy a vzdelávania na našej škole a zastupovať všetkých talentovaných a iniciatívnych žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi.
 

Slávnostné odovzdanie stavby Zníženie energetickej náročnosti školy Obchodná akadémia Prievidza

V pondelok 24. februára 2020 o 9.00 hod sa na našej škole uskutočnilo podujatie svojím významom presahujúce aktuálny školský rok a interný, regionálny, azda aj krajský rozmer. Slávnostné odovzdanie stavby, ktorej výsledkami sú vynovená fasáda hlavnej budovy, jedálne a telocvične, nové zvody a bleskozvody, vymenené plastové dvere a okná, vonkajšie a vnútorné parapety, radiátory a i. Zásluhou stavby, zhotovenej v rokoch 2019 a 2020, financovanej z OP Kvalita životného prostredia, štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov Trenčianskeho samosprávneho kraja, v objeme viac ako 600 tisíc eur, sa výrazne znížila energetická náročnosť budov a zlepšili sa  podmienky vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi. 

https://www.teraz.sk/regiony/obchodnu-akademiu-v-prievidzi-zrekons/448169-clanok.html 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2020/prievidzska-obchodna-akademia-presla-rekonstrukciou-za-viac-ako-pol-miliona-eur.html?page_id=699636

http://rtvprievidza.sk/home/prievidza/6854-rekonstrukcia-vratane-vtacich-hniezd  

  

 

Návšteva riaditeľa kancelárie EP na našej škole

Vo štvrtok 20. februára navštívil Obchodnú akadémiu, F. Madvu 2, Prievidza vedúci kancelárie Európskeho parlamentu, Dionýz Hochel. Zúčastnil sa na školskej konferencii EÚ a MY, diskutoval a vysoko ocenil prácu žiakov a zamestnancov OA Prievidza ako ambasádorskej školy EP a Euroškoly.

 

 

Okuliare z Prievidze do Afriky

V stredu 19. februára 2020 sme odovzdali v Bratislave dobrovoľníckej organizácii Lions Club Bona Fide školskú zbierku pre nás už nepotrebných okuliarov, ktoré po vyčistení a vytriedení môžu pomôcť riešiť problémy slabozrakých ľudí v rozvojových krajinách, najmä v Afrike.

Lions Club International je najväčšou svetovou dobrovoľníckou organizáciou, kluby Lions sú zamerané na pomoc nevidiacim, deťom v detských domovoch, mimoriadne talentovaným deťom, na boj proti drogám a iné. Zmocnenkyňa pre zber okuliarov v Lions Clube Bona Fide Bratislava, pani Jaroslava Thomasová s manželom od nás prevzali výťažok zbierky - okuliare, ktoré vyzbierali žiaci Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza a sčasti prispeli aj žiaci SOŠ OaS v Prievidzi. Na odovzdaní okuliarí v Bratislave sa zúčastnil Mgr. Stanislav Malega ako hlavný iniciátor a organizátor zbierky, dvaja žiaci - Lenka Roháčová a Tomáš Šmidák, spolu s riaditeľom školy. Približne hodinové stretnutie sa uskutočnilo v príjemnej atmosfére, bolo plné porozumenia a kreativity, inovatívnych nápadov na rozvoj spolupráce. O podujatí informuje aj TSK na svojej hlavnej stránke s titulkom Okuliare z Prievidze poputujú až do Afriky.

Účasť našej školy v celosvetovom charitatívnom projekte zberu nepotrebných okuliarov je pozoruhodnou iniciatívou pre svoj hlboký etický, globálny a environmentálny rozmer. Takýmito aktivitami sa snažíme vysielať pozitívne odkazy lokálnej i celoslovenskej komunite, prezentujeme sa ako škola UNESCO, škola podporujúca európsku demokratickú kultúru, komunikatívna škola a škola reflektujúca súčasné problémy klímy a životného prostredia. Ďakujeme všetkým darcom a organizátorom.

  

 

Simulované elektronické parlamentné voľby mládeže Trenčianskeho kraja

Naši žiaci sa môžu zapojiť od 14. februára do 28. februára aj do aktivity Rady mládeže Trenčianskeho kraja, na vyplňovaní simulovaných elektronických volieb a dotazníka k parlamentným voľbám, ktorý je určený mladým ľuďom vo veku od 13 do 20 rokov (vrátane).

Simulované elektronické voľby a dotazník je realizovaný v rámci projektu HLAS/D/1/ 2020, implementácie stratégie práce s mládežou a partnerskej spolupráce s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Výstupom simulovaných volieb a prieskumu sa má zistiť, do akej miery sa mladí ľudia zaujímajú o dianie v národnej politike a či sú nejakým spôsobom motivovaní ísť voliť v prípade, že dovŕšia 18 rokov. 

Dotazník je k dispozícií na adrese https://forms.gle/aRrAm4SV3M57gQKh6  Pre vstup do dotazníka je potrebné zadať kód, ktorý sa dozviete v škole, na nástenke pri zborovni. 

 

Študentské voľby 2020

Simulované školské voľby ponúkajú možnosť vyjadriť svoj názor, prispievajú k záujmu mládeže o svoju budúcnosť, o budúcnosť Slovenska. Študenti získajú praktickú skúsenosť s voľbami a zviditeľnia svoje názory pre skutočných oprávnených voličov.

Na Obchodnej akadémii v Prievidzi sme sa v piatok 7. februára 2020 pridali do projektu študentských volieb, lebo aj mladí majú dostatok kompetencie sa vyjadrovať k blížiacim sa parlamentným voľbám, ktoré budú v sobotu 29. februára 2020. 

Účasť stredoškolákov na našej škole bola 41,39%. Neplatné lístky boli 4 a platných volebných lístkov 109. Podľa najväčšieho počtu platných odovzdaných lístkov sa na prvých miestach umiestnili strany s volebným číslom 12, 4, 11, 3, 6 a 24, ďalej strany č. 7, 17 a 19. Ostatné strany získali u našich študentov jeden alebo žiaden hlas. Študentské voľby organizujú študenti - dobrovoľníci, od propagácie až po vyhodnotenie výsledkov za všetky školy. Údaje o študentských voľbách v piatok 7.2.2020, spracované volebnou komisiou zloženou zo žiakov OA Prievidza, sú chránené politikou ochrany súkromia celoslovenského projektu.

 

Exkurzia na veľtrh Slovakiatour

V piatok 24. januára sa žiaci III. B (voliteľný predmet Podnikanie v cestovnom ruchu) zúčastnili exkurzie do Bratislavy. Doobeda začali prehliadkou historického centra Starého mesta a návštevou expozícií Galérie mesta Bratislavy v Pálffyho paláci na Panskej ulici. Prezreli si výstavu diel Mateja Kréna , ktorý pri tvorbe využil knihy na metaforické vyjadrenie zmien, ktorými súčasná digitálna spoločnosť prechádza. Hlavnou témou výstavy sú teda knihy, ktoré autor zozbieral po vyradení z knižníc, prípadne odkúpil zo súkromných zbierok. Dielo Mateja Kréna (nar. 1958) je nezameniteľné mimoriadnym tvorivým rozpätím. V ostatných rokoch upútal na seba pozornosť vyhraneným prístupom k soche, objektu, inštalácii, kresbe, grafike, maľbe, akčnému umeniu, k filmu, hudbe, zvuku a slovu na mnohých prestížnych svetových prehliadkach umenia. Jeho inštalácia Pasáž sa stala ikonickým dielom Galérie mesta Bratislavy. Na výstave boli prezentované niektoré jeho doposiaľ na Slovensku nevystavené diela, ale aj viaceré projekty realizované priamo pre priestory Pálffyho paláca. Vzhľadom na technickú zložitosť a sugestívnosť jeho projektov sa jedná o  mimoriadne fascinujúcu, najnáročnejšiu výstavu v histórii Galérie mesta Bratislavy.

Poobede sa žiaci presunuli na druhú stranu Dunaja, aby navštívili v Inchebe 26. medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý je najväčším veľtrhom cestovného ruchu na Slovensku a patrí medzi najvýznamnejšie podujatia v regióne strednej Európy. Veľtrh každoročne prináša komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Prezentuje sa tu portfólio cestovných kancelárií, ako aj turistické informácie sprostredkované zahraničnými centrálami krajín. Žiaci  mohli  porovnať  ponuky  cestovných  kancelárií, najvýznamnejších slovenských  kúpeľov, dozvedieť  sa  informácie  o obľúbených destináciách  od zástupcov  jednotlivých  krajín a regiónov,  prezrieť si  expozície  slovenských  a  českých krajov, regiónov, miest a obcí. Žiaci získali nové skúsenosti i rôzne propagačné materiály, mapy a publikácie, ochutnali výrobkov regionálnych výrobcov a zahraničných dodávateľov. Medzi tradičných vystavovateľov na veľtrhu  patrí TSK, ktorý sa na ňom zúčastňuje od roku 2003. V prezentačnom stánku krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región sa počas 4 dní trvania veľtrhu predstavili členské oblastné organizácie cestovného ruchu (OOCR), konkrétne OOCR Trenčianske Teplice, ďalej OOCR Región Horné Považie, OOCR región Horná Nitra – Bojnice, OOCR Trenčín a okolie a mesto Púchov. Na návštevu stredovekých pamiatok pozívali zástupcovia Trenčianskeho hradu i hradu Beckov. Veľkolepé dravce predstavila sokoliarska skupina Aquila z Bojníc a program z Hornej Nitry doplnila bylinkárka. Pripravená bola aj ochutnávka regionálnych špecialít, pagáčov a syrov z Horného Považia, kúpeľných oblátok z Trenčianskych Teplíc, či unikátnych nátierok zo sumčeka afrického z Rybej farmy v Handlovej.

 

 

Sme aj podľa INEKO veľmi dobrá škola

Vyhodnocujeme dva dni otvorených dverí vo februári 2020 pre širokú verejnosť Prievidze a okolia. Záujemcovia mohli na vlastné oči vidieť proces výchovy a vzdelávania, podmienky vzdelávania na Obchodnej akadémii v Prievidzi, pozhovárať sa so zamestnancami a žiakmi. Ďakujeme za váš záujem, mali sme veľmi dobré odozvy. Aj v hodnotení inštitútu pre sociálne a ekonomické reformy, spoločnosti INEKO vyznieva naša škola ako škola s veľmi dobrými výsledkami žiakov, aktuálne má známku 6,1. Spracovali sme pre vás vrchol umiestnenia v rebríčku pre stredné školy a pre zaujímavosť aj pre základné školy hornonitrianskeho regiónu.

Rebríčky škôl netreba preceňovať, veď asi každá škola je v niečom najlepšia, má silné i slabé stránky. Každá škola si rôznymi formami analyzuje kvalitu vzdelávania a riadi podľa toho svoj progres. Takéto rebríčky môžu byť užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy, najmä by však mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu sa rodičia na Dňoch otvorených dverí pýtali veľmi na DUÁL, na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania alebo pri vstupe na trh práce, páčilo sa im vybavenie školy, vysoká odbornosť, zanietenosť, ochota zamestnancov, dobré vzťahy v škole. Dôležité pre rodičov a uchádzačov o štúdium na našej škole sú aj informácie o účasti študentov na rôznych súťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov. Veríme, že výsledky našej školy a prezentácie na Dni otvorených dverí presvedčia deviatakov, aby si podali prihlášky, prišli na prijímačky a zapísali sa do štúdia. 

  

 

Krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači 2020

Krajské kolo v spracovaní informácií na počítači sme organizovali na našej škole v spolupráci s Krajským centrom voľného času v Trenčíne, vo štvrtok 13. februára 2020. S radosťou a hrdosťou na šikovných žiakov Obchodnej akadémie v Prievidzi, môžeme konštatovať, že vyhrali prvé miesto a tretie miesto v písaní na počítači a rovnako prvé a tretie miesto v úprave textu. Ďakujeme vám za mnoho hodín tréningu a za vzornú reprezentáciu OA Prievidza, blahoželáme k výborným výsledkom.

Do celoslovenského kola, ktoré bude v marci v Martine, zatiaľ postupujú Lukáš Blaho v rýchlom písaní, Samuel Rybiansky a Dušan Ondro v úprave textu. Veríme, že ďalší reprezentanti pribudnú po zverejnení výsledkov vo wordprocessingu.  

 

 

E-MATURITA 2020


E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné. E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test. Naša škola je certifikačnou školou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) a máme 45 certifikačných licencií. Zo slovenského jazyka môžu teda maturovať elektronicky 45 žiaci a z matematiky všetci prihlásení. V dňoch 5. a 6. februára 2020 sa uskutoční generálna skúška, ktorej cieľom je absolvovať všetky procesy spojené s „ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test. Riadny termín E-MATURITY 2020 je 17. a 19. marca 2020. Viac sa o E-MATURITE dozviete na stránke http://www.etest.sk/e-maturita-2020/.

 

Koniec prvého polroka 2019/2020

Blíži sa koniec prvého polroka školského roka 2019/2020. Uzatvára sa klasifikácia vyučovacích predmetov, dochádzka, správanie. Riadime sa podľa školského vzdelávacieho programu, školského poriadku a metodického usmernenia pre klasifikáciu a hodnotenie žiakov stredných škôl. Milí žiaci a zákonní zástupcovia, môžete sa spoľahnúť na profesionalitu vedenia školy, našich učiteľov a triednych učiteľov. Klasifikácia sa uzatvára v stredu 29. januára, dochádzka za prvý polrok dňom 24.01.2020 a od 25. januára sa vymeškané hodiny presúvajú do druhého polroka. Klasifikačná porada bude vo štvrtok 30. januára 2020 po skrátenom vyučovaní, v piatok 31. januára 2020 triedni učitelia vydajú výpisy a v pondelok 3. februára budú polročné prázdniny. Želáme si, aby toto pre všetky strany náročné obdobie prebehlo v pohode, aby ste náročné komunikačné situácie riešili s pokojom, so vzájomným rešpektom, úctou a dôverou. 

6. februára 2020 budeme mať Deň otvorených dverí, chceme širokej verejnosti prezentovať naše silné stránky a výhody štúdia na Obchodnej akadémii v Prievidzi, o ktorú je vysoký záujem deviatakov. Naša škola dosahuje dlhoročne najlepšie výsledky medzi strednými odbornými školami a vyznačuje sa presadzovaním európskej demokratickej kultúry, pozitívnou klímou školy, úspešnou inklúziou, podporou talentov, dlhoročnou tradíciou, realizáciou duálneho vzdelávania v podnikateľských subjektoch a vo verejnej správe, výnimočnou absorpciou absolventov na regionálnom trhu práce hornonitrianskeho regiónu. 

 


Strana 10 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 131 hostí