Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Podporujeme digitálnu transformáciu vzdelávania

V našom sektore odborného vzdelávania a prípravy (ekonomika, administratíva, manažment) vždy boli a sú typickými trendami informatizácia, digitalizácia, automatizácia pre zvýšenie efektivity práce. OA Prievidza celé desaťročia prispieva ku digitálnej transformácii konkrétnymi aktivitami, čím sa stala všeobecne známa a uznávaná (spomeňme projekty infovek, Digitálne štúrovstvo, Otvorená škola, Internetová kaviareň, školiace centrum pre verejnosť a pre učiteľov regiónu, AMV, MVP, IT akadémia, ECDL, INTERREG...). Mnoho rokov organizujeme krajské kolo a tento rok organizujeme celoštátne kolo súťaže stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. 

Dnešným podpisom memoranda o spolupráci s Národným centrom pre digitálnu transformáciu vzdelávania - pracovisko UPJŠ Košice a UK Bratislava naša škola získala postavenie Partner Národného centra pre digitálnu transformáciu vzdelávania – „NCDTV partner“.

Hlavnou úlohou projektu NCDTV je vytvorenie podmienok pre realizáciu aktivity národného projektu DiTEdu „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“. OA Prievidza získava podporu vo vzdelávaní školských digitálnych koordinátorov, vedúcich zamestnancov, učiteľov, bude môcť využívať inovatívne metodiky vyučovania a zúčastňovať sa výskumu, diagnostiky, experimentálneho overovania v záujme úspešnej digitálnej transformácie. 

 

Fond spravodlivej transformácie - horná Nitra

Naša škola sa už dlhšiu dobu intenzívne pripravuje na podanie žiadosti o finančný príspevok z fondu JTF - Fondu spravodlivej transformácie, ktorý je určený pre stredné odborné školy v regióne hornej Nitry. Ide o zvýšenie atraktivity našej školy, zlepšenie podmienok a parametrov odborného vzdelávania a prípravy na OA Prievidza.

Prebuduje sa celá hlavná budova na ulici F. Madvu 2, rekonštruujú inštalácie silnoprúdu a slaboprúdu, postaví sa výťah vo vestibule, urobíme komunitné centrum, reprezentačnú konferenčnú miestnosť, vynovíme odborné učebne, hybridné jazykové učebne, školskú knižnicu, kreatívne centrum, konzultačnú miestnosť, serverovňu, STEM učebňu, kmeňové učebne... So stavebnými úpravami a nákupom potrebných prvkov a technológií sú prepojené tzv. mäkké aktivity - reforma vzdelávacích programov, vzdelávanie učiteľov, propagačné aktivity, mobility a i. 

Realizácia plánovaného projektu modernizuje interiéry a funkčnosť našej hlavnej budovy pre prospech všetkých obyvateľov hornej Nitry, tešíme sa na nových žiakov a zákonných zástupcov vyzývame podať prihlášku na štúdium na našej škole - umožnite svojim deťom ostať v našom regióne. Dajte ich študovať na Obchodnej akadémii v Prievidzi, kde dospejú k maturite a tiež získajú v podnetnom a rozvíjajúcom prostredí našej školy zručnosti potrebné najmä a nielen pre príťažlivý a mohutný sektor administratívy, ekonomiky a financií

 

 

Deň zdravia 29. január 2024

Máme za sebou opäť náročné obdobie uzatvárania klasifikácie. V pondelok bude klasifikačná porada za prvý polrok 2023/2024, ale aj skrátené vyučovanie a po prvých dvoch hodinách organizujeme Deň zdravia. Ciele sú zamerané na podporu vašej duševnej a telesnej pohody. Pre svoje vlastné každodenné zdravie môžete urobiť napríklad ranné cvičenie, jesť zdravú stravu, mať dobrý pitný režim, zdravý spánok, sociálne interakcie, pozitívne myslenie, vhodné je meditovať a relaxovať, odmietať stres...

Náplňou nášho špeciálneho Dňa zdravia v pondelok 29. januára budú aktivity, ktoré si žiaci vyberali cez edupage: Florbal, Stolný tenis, Ako na VŠ, Leť si za svojim snom, Chile ako ho poznám, Backpacking Južnou Amerikou, Poznám sa?, Krvný tlak, Jem, čo je zdravé, Muzikoterapia, Bezpečno na internete, Závislosti z pohľadu terapeuta

 

Získali sme akreditáciu na Erasmus

S veľkou radosťou oznamujeme, že našej škole bola schválená žiadosť o akreditáciu na projekty mobility učiacich sa a zamestnancov KA121 v sektore OVP na nasledujúce 4 roky.

Akreditácia Erasmus predstavuje stabilný prístup k financiám programu. Zjednodušuje nám prístup k aktivitám v oblasti mobility a umožňuje sústrediť sa na dlhodobé ciele. Budeme môcť skúšať nové druhy aktivít alebo spolupracovať s novými partnerskými organizáciami bez toho, aby sme museli zakaždým vypĺňať novú žiadosť.

 

OLYMPIÁDA ĽUDSKÝCH PRÁV 2023

V pondelok 4.decembra 2023 sa konalo školské kolo OĽP. Súťažilo 10 súťažiacich, z nich najlepšie skončili:

 1. miesto: Martin Loziňák, III.B
 2. miesto: Matúš Hlinka, I.B
 3. miesto: Monika Mrvišová, IV.B

Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za podnetnú diskusiu. 

 

PROJEKT SadOVO VO FINÁLE

A je to tu. Dočkali sme sa. Dňa 28. 11. 2023 študenti II.A triedy v rámci projektu SadOVO a v spolupráci s neziskovou organizáciou CEEV Živica, ako aj za výdatnej pomoci odborníka Ľuboslava Kudláčka vysadili staré odrody vysokokmenných ovocných stromov a kríkov na školskom pozemku.

Odrody, ktoré sme vysádzali: Jablone: Parména zlatá zimná, Spartan Hrušky: Dekanka Robertova, Konferencia, Šedá zimná Marhuľa: Radka Ovocné kry: Maliny, Malinočernica, Červená ríbezľa

Sme hrdí, že práve na našom školskom pozemku zachováme vzácny genofond starých odrôd ovocných stromov a veríme, že ich časom budeme môcť ochutnať.

O čom bol projekt SadOVO? V skratke:

 • úvodný online webinár – 15. 4. 2023
 • workshop pre žiakov II.A triedy s vytýčením výsadbovej plochy u nás na školskom pozemku - 18. 5. 2023
 • zapožičanie spoločenskej hry SadOVO
 • mapovanie odrôd jabloní a hrušiek v našom regióne
 • trojdňový kurz vo Vzdelávacom centre Zaježová – 9. – 11. 10. 2023
 • Plodobranie vo vlastnej réžii – 26. 10. 2023
 • výsadba zvoleného sortimentu drevín na školských pozemkoch – 28. 11. 2023

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nám pomáhali pri realizácii projektu.

 

Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo 2023

V dňoch 28.11. a 30.11.2023 prebehli školské kolá olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 2A, 2B a 2D. Zámerom súťaže bolo nielen vybrať študenta, ktorého by znalosť anglického jazyka umožnila reprezentovať školu na okresnom kole olympiády, ale aj motivovať ostatných študentov ku zdokonaľovaniu ich zručností v anglickom jazyku. Študenti preukázali úroveň svojich vedomostí napísaním testu pozostávajúceho z nasledujúcich štyroch častí: 1. slovná zásoba 2. gramatika 3. čítanie s porozumením 4. posluch s porozumením), V ústnej časti sa preverila ich schopnosť vyjadriť svoje myšlienky a názory formou role-play (dialóg medzi učiteľom a žiakom na určitú tému, ktorý trval približne 2-3 minúty) a picture story (opis obrázku – cca 2. min). Študenti preukázali dobrú, vo viacerých prípadoch až veľmi dobrú úroveň schopnosti ústneho a písomného vyjadrovania sa v anglickom jazyku, a plynulo reagovali na podnety učiteľa.

Na prvých troch miestach v kategórii 2B sa umiestnili títo študenti:

 1.  Tamara Halenkovičová (III.B)
 2. Matej Tupý (III.A)
 3. Adam Sadloň (III.B)

 V kategórii 2D boli na prvých priečkach žiaci: 

 1. Petronela Janáčová (IV.A)
 2. Hana Janeková (IV.A)
 3. Matúš Detko (IV.B)

 A napokon v kategórii 2A boli najúspešnejší žiaci:

 1.  Marek Kurtiš (I.A)
 2. Marek Mitaš (I.B)
 3. Vanessa Húsková (II.A)

 Priebeh súťaže v kategórii 2A mali na starosti Mgr. Anna Bércešová a Mgr. Petra Svitková, za kategóriu 2B a 2D zodpovedali Mgr. Anna Bércešová a PaedDr. Zuzana Ivanišová Vondráčková. Všetkým Vám patrí veľká vďaka za účasť. Víťazom týmto srdečne gratulujeme a prajeme Vám veľa šťastia pri reprezentácii našej školy. Všetkým zúčastneným prajeme mnoho úspechov pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.

 

NIKOTÍNOVÉ VRECKÁ, VEJPY – nebezpečenstvo pre deti

Vážení zákonní zástupcovia, zamestnanci školy, milí rodičia, žiaci OA Prievidza. Na našej škole netolerujeme žiadnu formu užívania alebo rozširovania návykových látok. Máme to aj v školskom poriadku, s ktorým ste boli všetci oboznámení. Školský poriadok bod 6.17 V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom zakázané prinášať alebo používať v škole, v celom areáli školy, ako aj na akciách školy alkoholické nápoje alebo iné zdraviu škodlivé, návykové látky, fajčiť klasické a elektronické cigarety, ako aj používať všetky produkty s obsahom nikotínu.

Závažné narušenia školského poriadku riešime v pedagogickej rade, výchovnými opatreniami, pohovormi s rodičmi, nahlásením na obec, resp. aj na políciu a na návrh triedneho učiteľa zníženou známkou zo správania na polroku alebo na konci roka.

Ustanoveniami školského zákona je žiak povinný a) neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania, b) dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy školy alebo školského zariadenia, c) chrániť pred poškodením majetok školy alebo školského zariadenia a majetok, ktorý škola alebo školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie, d) chrániť pred poškodením edukačné publikácie, ktoré im boli bezplatne zapožičané, e) pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať, ak tento zákon neustanovuje inak, f) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní, g) ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy alebo školského zariadenia, h) rešpektovať pokyny zamestnancov školy alebo školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.

U nikotínových vreciek je relatívne ľahká možnosť predávkovania. Skryté nebezpečenstvo vreciek je aj v tom, že koncentrácia nikotínu je v nich vyššia ako u iných tabakových výrobkov. S vyššími koncentráciami stúpa riziko otravy, ktorá môže viesť k bezvedomiu alebo smrti. Predávkovanie môže nastať vtedy, pokiaľ dieťa žuje viac vreciek naraz alebo vrecká omylom prehltne. Nikotín pôsobí na ľudský organizmus ako jed. U detí sa jeho účinky prejavujú inak než u dospelých. Môže napríklad poškodiť vývoj mozgu, pretože je z časti neurotoxický. U detí sa rýchlejšie rozvíja fyzická závislosť.

Ako môžete zistiť, že vaše dieťa užíva nikotín, vrecká? Odhaliť, či Vaše dieťa užíva nikotínové vrecká je rozhodne ťažšie, ako zistiť, či fajčí. Vrecká sú totiž pod perou takmer neviditeľné a neprodukujú dym ani zápach. Máme pre Vás niekoľko tipov, ktoré by mohli pomôcť odhaliť užívanie nikotínových vreciek:

 • okrem zvýšených výdavkov môžete spozorovať napríklad častejšie odpľúvanie,
 • následkom pôsobenia nikotínu môžu nastať tiež častejšie bolesti hlavy, nevoľnosť alebo podráždenosť,
 • použité vrecko je treba vyhodiť, je teda veľká pravdepodobnosť, že ho nájdete v koši,
 • vrecká sa najčastejšie vkladajú pod hornú peru a občas je možné vrecko spozorovať, najčastejšie pri rozprávaní,
 • tiež pohľad na oblečenie môže dosť prezradiť - tvar puku môže byť dobre viditeľný na vreckách nohavíc,
 • môžete tiež spozorovať zníženú chuť na jedlo, 
 • pri užívaní nikotínových vreciek môže dôjsť k podráždeniu ďasna.
 

Výsledky školského kola olympiády v nemeckom jazyku

Výsledky olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2A – 1. a 2. ročník: 1. miesto: Nikolas Michal Zajac II.A 2. miesto: Nina Cangárová II.A 3. miesto: Andrea Janáčová I.A

Výsledky olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2B – 3. a 4. ročník: 1. miesto: Branislav Gatial III.B 2. miesto: Nina Ščipáková III.A 3. miesto: Monika Kocúrová IV.A.

Blahoželáme!

 

Postup do finále Olympiády o verejnej správe!

Družstvo OA Prievidza, žiačky štvrtého ročníka Monika Kocúrová, Espérance Sýkorová a Barbora Belancová postúpili po regionálnom a krajskom kole až do celoslovenského finále vedomostnej súťaže Olympiáda o verejnej správe, k čomu im veľmi pekne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a nášho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Žiačky pripravovala Ing. Marcela Tišťanová, ktorej patrí veľká vďaka, obdiv a ocenenie za kvalitnú prácu.  

Obsahom olympiády je problematika fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na územnú samosprávu. Spomedzi viac ako 120 družstiev sa OA Prievidza prebojovala medzi najlepších 9 na celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční vo februári 2024 v Trnave. Tento úspech nás teší o to viac, že naša škola aktuálne spolupracuje v duálnom vzdelávaní aj s niekoľkými obecnými úradmi a má záujem partnerstvá s územnou samosprávou ďalej rozširovať.

 

Svetloplachosť v Dome kultúry

V stredu 15. novembra 2023, v Dome kultúry v Prievidzi, od 10:00 do 12:00h organizuje Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza spolu s n. o. SEEDS predstavenie dokumentárneho filmu Svetloplachosť, vzápätí bude diskusia s jedným z režisérov filmu, P. Pekarčíkom.

Film už získal viacero ocenení a bude slovenským národným kandidátom na Oscara. 

Prosíme účastníkov, po podujatí, vyplniť spätnú väzbu v dotazníku.  Reportáž  https://youtu.be/bD7xt88-K04?si=HBAxB59x8qFxD0-m

 

Empathy is a great teacher

Hlbší význam má akcia Školského parlamentu OA Prievidza – No BackPack Day. Vo štvrtok 9. novembra 2023 prídu naši žiaci do školy bez školských tašiek. Ide im nielen o recesiu, ale aj o vyjadrenie empatie zo sociálneho či zdravotného hľadiska nosenia školských batohov žiakov na celom svete.

No BackPack Day is a great way for students to walk a day in the life of those less fortunate. No BackPack Day is a day that kids go to school without their backpacks, carrying all their books and school supplies in their hands or in plastic bags so as to raise awareness for the millions of kids around the world who have to walk miles to school carrying their books and school supplies in their hands or in plastic bags because they cannot afford a backpack.

A čo hovorí na Deň bez batohov umelá inteligencia?
Školské batohy sú neodmysliteľnou súčasťou každodenného života študentov, ale môžu mať negatívny vplyv na ich zdravie. Preťažené batohy môžu spôsobiť bolesť chrbta, krku a ramien, zhoršiť držanie tela a viesť k iným zdravotným problémom. Deň bez batohov sa stáva dôležitým pripomienkovým dňom, ktorý nás upozorňuje na tieto problémy a vyzýva nás, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme chrániť zdravie našich detí. Dňa bez batohov nás povzbudzuje, aby sme sa zamysleli nad tým, ako môžeme zlepšiť zdravie a pohodu študentov. Batohy sú neodmysliteľnou súčasťou školského života, ale mali by sme sa snažiť minimalizovať zaťaženie, ktoré naše deti na seba nesú. Vytváranie povedomia a vedenie diskusií o tomto probléme môže prispieť k dlhodobej zmene a zlepšeniu zdravia našich detí.

 

Informatická súťaž iBobor 2023/2024

V dňoch 7. 11. 2023 a 9. 11. 2023 sa 25 žiakov našej školy „zahryzlo“ do riešenia úloh medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách: Junior – 15 žiakov a Senior 10 žiakov.

V kategórii Junior sa s úlohami najlepšie popasovali Patrícia Pavlovičová (II. A), Tamara Vasková (I. A) a Šimon Baranovič (II. B). V kategórii Senior najlepšie výsledky dosiahli žiaci III. A Diana Čunderlíková Simona Žišková a Matúš Baláž.

Súťažiaci žiaci si v prostredí Edupage nájdu vyhodnotenie jednotlivých úloh, odôvodnenie správnej odpovede a viac sa dozvedia aj o tom, ktorej informatickej témy sa úloha týka. V tejto časti nájdu aj odkazy na webové stránky s ďalšími informáciami o podobnom type úloh.

Štatistické vyhodnotenie súťaže a tiež ďalšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.ibobor.sk.

Ďakujeme súťažiacim za účasť, úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník.

 

17. november 2023

Medzinárodný deň študentstva - 17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je aj Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu.

17. novembra 2023 je štátnym sviatkom, je dňom pracovného pokoja. Naša IV. B trieda má od 18.00 v Bojniciach stužkovú slávnosť. Trieda IV. A má stužkovú o týždeň neskôr, 24. novembra 2023 v Meridiane. Imatrikulácie našich prvákov budú v piatok 1. decembra 2023.

Milí naši študenti, prajeme vám všetko najlepšie ku vášmu sviatku.

 

Sme víťazmi Národnej ceny eTwinning 2023!

Tento rok sa konal už 18. ročník Národnej súťaže eTwinning, v ktorej národný koordinátor oceňuje najlepšie medzinárodné eTwinning projekty, na ktorých pracovali učitelia spolu so svojimi žiakmi v uplynulom školskom roku.

Víťazi kategórie "Stredné školy"

 1. miesto Ivana Bršťáková, Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava s projektom English eGrammar
 2. miesto Eva Kadlečíková, Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza s projektom Students’ ideas about their wellbeing at school
 3. miesto Viera Mihalková, Gymnázium J. Kráľa, SNP 3, Zlaté Moravce s projektom SPORT ÖFFNET UNS DIE TÜREN (Sport opens doors for us)

Víťazom srdečne gratulujeme, všetkým zapojeným ďakujeme za účasť v súťaži a držíme palce nabudúce! Žiaľ, nie je možné oceniť každý projekt, ale sme radi, že ste sa vy aj vaši žiaci naučili niečo nové zábavnou a inovatívnou formou, zažili medzinárodnú partnerskú spoluprácu a naplnili tak hlavnú myšlienku eTwinningu! Ceny budú víťazom odovzdané počas Národnej konferencie eTwinning dňa 29. novembra 2023 v Žiline.

 

Turistické a náučné chodníky

Žiaci II. A triedy sa v utorok 24.10. zúčastnili v Centre voľného času v Prievidzi na seminári Turistické a náučné chodníky Prievidzska a Bánovecka. Súčasťou bolo premietanie videodokumentu Balada dievčia skala. Išlo o zaujímavé riešenie podpory cestovného ruchu a turistiky v našom regióne umeleckou formou a inšpiratívnymi metódami. 
 
 


Strana 4 z 67
P3020002.JPG

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 48 hostí