Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Prihlášky na pomaturitné štúdium

Úspešným maturantom všetkých stredných škôl ponúkame možnosť pokračovať na strednej škole dvojročným denným pomaturitným kvalifikačným štúdiom v atraktívnom a perspektívnom odbore 6292 N hospodárska informatika. Akceptujeme prihlášky poštou, cez slovensko.sk, mailom, osobne. Stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) maturitného vysvedčenia a doručiť do 31. mája, resp. do 31. júla 2023. Tešíme sa na vás, na budúcich žiakov I. P triedy OA Prievidza. 
 

Jazyková exkurzia Londýn 2023

V dňoch 2. mája – 5. mája 2023 naši učitelia Mgr. Rumpli a Ing. Pekárová zorganizovali exkurziu v zahraničí spojenú s výučbou anglického jazyka - formou leteckého zájazdu do Londýna.

Cieľom exkurzie bolo najmä posilnenie jazykových zručností a využitie anglického jazyka v praxi. Vybraní žiaci mali mnoho príležitostí komunikovať s miestnymi a tak zlepšiť úroveň svojej angličtiny. Exkurziu hodnotíme veľmi pozitívne, žiaci prišli domov obohatení o nové zážitky, informácie a skúsenosti. Viac si prečítajte v článku M. Kurinca a P. A. Krkoškovej zo IV. A
 

  

 

Deň Európy 2023

9. mája je Deň Európy. Naša škola si aktuálne pripomína a oslavuje Deň Európy aj testami Európskeho počítačového preukazu ECDL, účasťou v súťaži Mladý digitálny Európan, prípravami na inštaláciu Edutajnera na školskom dvore,  májovými exkurziami žiakov a učiteľov v Londýne a v Bonne, výzvami na partnerskú spoluprácu s niekoľkými českými školami, úspešným etwinningom, besedami o európskych demokratických hodnotách na vyučovacích hodinách a podobne. V júni sa navyše uskutoční europiknik. Všetko najlepšie, milá Európa, ku Tvojim symbolickým narodeninám! 
 

Pozývame deviatakov na prijímacie skúšky

Prvý termín: 4. máj 2023
Druhý termím: 9. máj 2023
Výsledky prijímacieho konania: 19. máj 2023.
Potvrdenie prijatia na vzdelávanie: do 24. mája 2023.

Držíme vám palce na skúške z MAT a SJL a tešíme sa na nových prvákov 2023/2024. 

 

DEŇ NARCISOV – 20. apríl 2023

Aj dnes sa žiaci OA Prievidza zapojili do najväčšej celoslovenskej zbierky DEŇ NARCISOV. Našim študentom sa veru tento rok darilo. Po otvorení a sčítaní výnosov  zasielame na účet Ligy proti rakovine sumu 1070 €. Veľká vďaka patrí všetkým prispievateľom, ale tiež našim dobrovoľníkom z tried I.A, II. A, II. B a III. A, ktorým nezostal ani jeden narcis zo 600 ks. 

Ak vás mrzí, že ste sa nestihli zapojiť, zbierka pokračuje v podobe SMS v hodnote 3€ na číslo 842 až do 28. 4. 2023 alebo na účet Ligy proti rakovine SK 0900 000 0054 5454 5454.  

 

Deň Zeme 2023. International Mother Earth Day 22 April

V sobotu si pripomíname Medzinárodný deň Zeme. Nech žije!

Vychovávame a vzdelávame žiakov aj v environmentálnej oblasti, pre ochranu životného prostredia. Je to jedna z prierezových tém v školskom vzdelávacom programe. Mali sme kurz aj účelové cvičenie na ochranu zdravia a života, propagujeme, separujeme, recyklujeme, swapujeme... Boli sme úspešní v prihláške do projektu Sadovo, kde budeme sadiť ovocné dreviny.

56 našich žiakov sa vďaka p. Klingovej zúčastnilo vedomostnej hry Ekoolympiáda pod záštitou UNESCO.

Deti sa aj sami môžu zapojiť do ekologických aktivít, meniť svoje okolie.

 

 

Mladí pre Prievidzu: Sebastián Fitzel z III. B

Naša škola, OA Prievidza má tisícky absolventov a stovky súčasných študentov. Mnohí disponujú neuveriteľným talentom a dosahujú, dosiahli famózne výsledky. V ekonomike, v účtovníctve, v informatike, ale aj v cudzích jazykoch, v kultúre, v športe, učia na vysokých školách, úspešne podnikajú, sú vo verejnej i štátnej službe. Tešíme sa a chválime sa nimi, evidujeme ich úspechy. Z najnovších ocenení vyberáme: Basketbalista roka 2022 - náš žiak Vladimír Brodziansky. Najlepšia slovenská golfistka roka 2022 - Michaela Vavrová. Mgr. Ľubomír Macek - Kulltúra 2022 za osobitný prínos k rozvoju kultúry hornej Nitry. Marek Jašš, kapitán BC Prievidza a slovenský reprezentant. Poďakovanie za dlhoročnú kultúrno-osvetovú činnosť získal doc. PhDr. Marán Žabenský. Novozvolený starosta obce Kanianka Peter Bielický a ďalší...

Žiaci OA Prievidza, zamestnanci, priaznivci, zákonní zástupcovia žiakov môžu byť právom hrdí na svoju školu. A sami môžu ešte rozvíjať dobré meno a úroveň školy. Tak ako aktuálny majster Slovenska vo wordprocessingu Pavol Svitok, ďalší naši reprezentanti v SIP, v SOČ, v Mladom účtovníkovi, v Euroscole a v mnohých oblastiach, podľa svojich záujmov a schopností. 

Sebastián Fitzel je študentom našej školy, chodí do III. B, zaujíma sa o kryptomeny, o obchodovanie s výrobkami,  komoditami, derivátmi, NFT na svetových trhoch a dosahuje vynikajúce výsledky, čo zaujalo Radu mladých v Prievidzi, Mestský mládežnícky parlament. V rámci projektu s CVČ v Prievidzi, Mladí pre Prievidzu, MŠ SR s ním natočili rozhovor, video dostupné na internete. Možno vás toto video ako aj ďalšie videá kanála Mladí pre Prievidzu zaujme, aktivizuje, inšpiruje zlepšovať sa, pracovať na sebe...

 

Účelové cvičenie

Dňa 05. 04. 2023 (streda) sa uskutočnilo účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka, ktorého cieľom bolo formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, ako aj života iných ľudí. Ďalšie ciele spočívali vo formovaní predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti, celkovej odolnosti organizmu na fyzickú na psychickú záťaž, ako aj rozvoj morálnych vlastností, ktoré tvoria základ dobrovoľníckej činnosti zameranej na ochranu našej planéty.
Súčasťou účelového cvičenia bolo aj vyhlásenie požiarneho poplachu a následná evakuácia žiakov z budovy školy, riešenie úloh po vzniku mimoriadnych udalostí a počas vyhlásenia mimoriadnej situácie – civilná ochrana. Nasledoval pobyt a pohyb v prírode, ako aj jej ochrana. Ochrana prírody spočívala v čistení priestoru od odpadu na zvolenej trase: OA PD – Zapotôčky – Necpaly – Kopaničky – námestie Slobody Prievidza (aktivita ku Dňu Zeme). Účelového cvičenia sa zúčastnilo spolu 44 žiakov, a to z tried: I. A, I. B, II. A, II. B a 8 učiteľov.
 

Štvrtok 13. apríla 2023

Tento štvrtok bude akýmsi checkpointom, kontrolným bodom aktuálneho školského roka. Bude skrátené vyučovanie, koná sa štvrťročná klasifikačná pedagogická porada, o 16:00 triedne rodičovské združenia a o 17:00 stretnutie vedenia so zástupcami jednotlivých tried. Sumarizujeme, informujeme, korigujeme, rozhodujeme, plánujeme. Všetci pozvaní zúčastnení sú dôležití a sú vítaní, pretože nám ide o jedno: vo vzájomnej spolupráci a v porozumení vzdelávať a vychovávať, rozvíjať pozitívne vlastnosti a výkony našich žiakov.
 

Mladý účtovník 2023

Dňa 23. marca 2023 sa uskutočnilo 1. online kolo Olympiády Mladý účtovník, ktoré pripravila firma KROS, a. s. spolu so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov. Zúčastnili sa ho žiačky IV. B – Christina Podolcová a Patrícia Adámiková a zo IV. A Viktória Vážanová. Žiačky preukázali vedomosti a zručnosti pri riešení čiastkových príkladov zameraných na konkrétne oblasti z účtovníctva. Bol to jubilejný 25. ročník Olympiády Mladý účtovník. Svoje sily si v nej každoročne merajú študenti stredných škôl a obchodných akadémií. Všetky tri žiačky dosiahli výborné výsledky a prebojovali sa medzi 30 najlepších účtovníkov Slovenska. 

 

Maturita pokračuje: PČOZ

Milí štvrtáci, v týždni pred Veľkou nocou vás čaká maturitná skúška z praktickej časti odbornej zložky. Držíme vám palce a veríme, že vyhoviete požiadavkám, splníte predpísané výkony a potvrdíte, že ste dobre pripravení stať sa absolventom OA Prievidza. Maturita nie je prekážkou, ale odrazovým mostíkom do sveta dospelosti, samostatnosti a zodpovednosti za seba a za svoju budúcu kariéru, rodinu, pohodlie, spokojnosť. 
 

Zasadnutie Rady školy

Vo štvrtok 30. marca 2023 rokovala na pôde OA Prievidza Rada školy. Obsahom rokovania boli informácie o škole (plánované počty žiakov, hospodárenie a rozpočet, zabezpečenie výchovno - vzdelávacieho procesu, úspechy školy, schvaľovanie dokumentov...), plodná diskusia, v ktorej rezonovalo množstvo rozvojových tém a plánov do budúcnosti OA Prievidza. Rada školy sa zaoberala koncepciou riaditeľa školy, vyjadrila sa a podporila plánované kroky. Zhodli sme sa, že nám všetkým záleží na kvalite OVP, podpore činnosti Centra OVP, Autorizovanej inštitúcie ďalšieho vzdelávania, chceme zachovať pomaturitné štúdium, podať žiadosť o zaradenie nového odboru obchodná akadémia - bilingválne štúdium, rozšíriť duálne vzdelávanie, zapojiť sa do výzvy Fond spravodlivej transformácie hornej Nitry, podnietiť podnikateľskú činnosť a i.

Aktuálne zloženie členov Rady školy je:  

 • Mariana Harvišová, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, predseda RŠ
 • Renata Úradníčková, Ing. Zástupca pedag. zamestnancov, podpredseda RŠ
 • Amália Antolová, Ing. Zástupca nepedagogických zamestnancov
 • Radoslav Hanzel Zástupca rodičov
 • Michaela Sadloňová, Ing. Zástupca rodičov
 • Silvia Bartolenová, Ing. Zástupca rodičov
 • Nikolas Michal Zajac, Zástupca žiakov
 • Michal Ďureje, Mgr. Zástupca zriaďovateľa
 • Ján Daňo. Ing.,Zástupca zriaďovateľa
 • Eleonóra Porubcová, PaedDr. Zástupca zriaďovateľa
 • Peter Oulehle, MUDr. Zástupca zriaďovateľa 

 

 

Veľkonočné prázdniny

Pokojné a šťastné veľkonočné prázdniny, príjemné prežitie sviatočných dní

v milej spoločnosti priateľov a príbuzných vám želá kolektív Obchodnej akadémie v Prievidzi.  

 

Postúpili do celoslovenského kola SOČ

Naši žiaci so svojimi školiteľmi tento rok pripravili tri mimoriadne kvalitné práce stredoškolskej odbornej činnosti. Absolvovali školské kolo, z ktorého postúpili priamo do krajského. Toto sa konalo v piatok 31. marca v Starej Turej a na našu obrovskú radosť a hrdosť, všetky tri práce postúpili z prvého alebo z druhého miesta na celoslovenské, ktoré bude koncom apríla v Modre.  Blahoželáme, ďakujeme za kus dobrej práce, za vzornú ukážku kvality vzdelávania na našej škole a držíme im palce v Modre, kde už budú vystupovať nielen za OA Prievidza, za naše mesto a okres, ale aj za celý Trenčiansky samosprávny kraj. 
 

OA Prievidza v Štrasburgu: Euroscola

Koncom marca sa našich 24 vybraných žiakov s dvomi učiteľkami zúčastnilo exkurzie do Štrasburgu, sídla Európskeho parlamentu.

Ako ambasádorská škola EP a víťaz celoslovenskej súťaže Euroscola 2021 sme boli pozvaní na zasadnutie Euroscoly 30. marca 2023.

Navštívili Colmar, Štrasburg, Mníchov a plní zážitkov a odhodlania sa šťastne v noci 1. apríla vrátili domov. 

 

Celoslovenské kolo SIP Wordprocessing - naši na stupňoch víťazov

Súťaž v spracovaní informácií na počítači má svojich víťazov. Nás nesmierne tešia výsledky žiakov OA Prievidza.

Majstrom Slovenska v kategórii Wordprocessing sa stal Pavol Svitok, druhá bola Nikola Kmeťová a tretie Rebeka Želiezková.

Blahoželáme vám a tiež ďalším našim študentom, ktorí sa zúčastnili na celoslovenskom kole SIP v Seredi.

Oceňujeme aj vynikajúcu prácu učiteliek, najmä p. Balkovej, Hofierkovej, Kadlečíkovej.

 


Strana 4 z 64

COVP

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 22 hostí