Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Postup do 2. etapy národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023

Tím Obchodnej akadémie Prievidza s názvom ACADEMY v zložení troch šikovných žiačok III. A triedy: Espérance Sýkorovej, Moniky Kocúrovej a Adriany Vaškovej na čele s tútorom tímu Ing. Alenou Klingovou postúpil do 2. etapy národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023.
Do národného kola Európskej súťaže v štatistike 2022/2023 sa zaregistrovalo celkovo 332 tímov. Zo zapojených tímov testy zvládlo výborne 30 tímov, ktorým sa podarilo dosiahnuť 75 a viac bodov a postúpiť do 2. etapy národného kola. Srdečne gratulujeme, držíme palce nášmu tímu ACADEMY a prajeme veľa úspechov pri riešení zadania v 2. etape národného kola!

 

 

Slovensko je už 30 rokov členom Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru

UNESCO vzniklo v roku 1945 a Československo patrilo vtedy k jej 20 zakladajúcim členom. Samostatné Slovensko sa následne stalo jeho súčasťou na deň presne pred 30 rokmi - 9. februára 1993.

UNESCO má dnes 193 členských krajín a už takmer 77 rokov sa jeho poslanie a ideály o vzájomnom porozumení a spolupráci pretavujú do univerzálnych programov a dohovorov, ktoré prispievajú k budovaniu mieru a rozvoja na celom svete. Táto špecializovaná agentúra OSN ovplyvňuje takmer každého z nás v rôznorodých oblastiach, akými sú univerzálne vzdelávanie, ľudské práva, sloboda slova a médií, etika vo vede, ochrana ekosystémov, inklúzia či posilnenie postavenia žien.

Medzi najvýznamnejšie úspechy Slovenska na pôde UNESCO patria nielen početné zápisy na prestížne zoznamy svetového dedičstva a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO, ale aj účasť našich vedeckých a expertných pracovníkov v mnohých dôležitých výboroch organizácie, či trojnásobné pôsobenie v jeho hlavnom rozhodovacom orgáne Výkonnej rade. O naše znovuzvolenie v tomto výkonnom orgáne sa budeme tento rok na jeseň usilovať presne po 10 rokoch.

Slovensku robia dobré meno aj mnohé školy a univerzity, či vzácne prírodné oblasti a mestá fungujúce pod značkou UNESCO. Záujmy Slovenska na pôde organizácie v Paríži háji Stála delegácia SR pri UNESCO a programy a priority UNESCO na Slovensku presadzuje Slovenská komisia pre UNESCO pod predsedníckou taktovkou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí. 

Naša škola, OA Prievidza, je v sieti pridružených škôl UNESCO od roku 2019.  

 

Krajské kolo v SIP

V stredu 8. februára 2023 sa na našej škole konalo krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači - v troch kategóriách: typing, editing, wordprocessing. Súťažiaci majú vynikajúce zručnosti a držali sme im palce (samozrejme len v prenesenom zmysle slova :-) Veríme, že hosťom a súťažiacim sa u nás páčilo a našim organizátorom ďakujeme za precíznu a dobre vykonanú prípravu tejto významnej súťaže.

Výsledky v kategórii Písanie na počítači

Výsledky v kategórii Úprava textu na počítači 

 

Tešia nás projekty SWAP a Deň zdravia

SWAP ZBER OBLEČENIA POKRAČUJE
Zber oblečenia, ktoré nenosíme, pokračuje až do 16. februára 2023.
Doneste do školy čisté, nepoškodené, stále nositeľné dámske a pánske oblečenie – zimné a prechodné, ako aj doplnky ako sú kabelky, batohy, okuliare... Veci môžete odovzdať Mgr. Hraňovej alebo Mgr. Olejárovej – nájdete nás v zborovni. Ďakujeme.
V piatok 17. februára swap oblečenie odovzdáme do Galérie Jabloň, kde sa nasledujúci deň bude konať swapovanie. Podporme dobrú vec, dajme veciam druhú šancu.
 
 
 

Wellbeeing našich žiakov a učiteľov

Students´ ideas about their wellbeing at school – je názov eTwinningového projektu, ktorý vytvorili učitelia našej školy. Projekt sa zameriava na pochopenie potrieb študentov v oblasti ich pohody doma a v škole, ako aj na spestrenie výučby anglického jazyka na škole. Na eTwinningovej platforme European School Education Platform sme si našli partnera z Belgicka, ktorým je stredná odborná škola, nachádzajúca sa v meste Tongeren. Spolu s učiteľkou angličtiny z tejto školy sa už od novembra snažíme vytvoriť priaznivé prostredie, kde by mohli naši študenti preukázať a využiť svoju kreativitu, zdokonaliť kľúčové kompetencie, a v neposlednom rade mali možnosť komunikovať so svojimi rovesníkmi v anglickom jazyku. Tento projekt umožňuje prekonávať vzdialenosť medzi účastníkmi za pomoci využitia informačných a komunikačných technológií. Viac v článku A. Bércešovej a E. Kadlečíkovej
 

Uskutočňujeme program finančnej gramotnosti

Naša OA Prievidza, najlepšia stredná odborná škola v regióne je nielen kvalitná, atraktívna, priateľská, inšpiratívna. Vyniká aj jednou zaujímavou a skvelou vlastnosťou. Radi podnikáme vlastné aktivity (rôzne Dni, exkurzie, súťaže, kurzy, prehliadky...). Tiež sa zapájame do mnohých iniciatív a projektov, ktoré považujeme za dôležité pre celú spoločnosť, región, našich žiakov. Nielenže sú dôležité a prospešné pre výchovu a vzdelávanie mladých ľudí, zároveň spestrujú, obohacujú náš školský vzdelávací program. Máme na mysli napríklad Kvapka krvi, zbierky, ISIC, ECDL, UNESCO, EPAS, duál, UNICEF, H3KNISA, Seeds a mnoho iných. 

V programe FinQ ide o nanajvýš aktuálne vzdelávanie žiakov a učiteľov o financiách.  Finq je viacročný, komplexný program finančného vzdelávania pre školu a vedie nás ku správnym finančným rozhodnutiam. Počas uplynulých  mesiacov vzdelávací program absolvovalo 15 našich učiteľov a v dňoch 6. a 7. februára budú ukončovať svoje inovačné vzdelávanie na sústredení v Piešťanoch. Bez toľkých učiteľov v škole nemôžeme prezenčne vzdelávať. Z tohto dôvodu budeme v pondelok a utorok 6. a 7. 02. 2023 mať dištančné vzdelávanie, žiaci ostanú doma a budú sa riadiť riadnym rozvrhom a pokynmi svojich učiteľov.  Veríme v celkové pozitívne dopady a výsledky inovačného vzdelávania učiteľov našej školy a ďakujeme za porozumenie. 

 

Najnovšie hodnotenie skôl

Inštitút INEKO už od roku 2009 na svojom portáli základných a stredných škôl uverejňuje rebríčky a hodnotenie. Podľa mnohých kritérií (maturity, financie, súťaže, inšpekcia, rôzne štatistiky...) vypočítajú výslednú známku za uplynulý školský rok. Ako obvykle, opäť sme obstáli najlepšie medzi porovnateľnými školami v okrese Prievidza, ani školy v Partizánskom a Bánovciach nemajú lepšie výsledky... OA Prievidza na Portáli základných a stredných škôl (ineko.sk)

Tí, čo u nás pracujú alebo študujú, môžu byť na svoju školu hrdí a deviataci z okolia Prievidze sa môžu rozhodnúť  pre štúdium na našej strednej odbornej škole. 

 

 

Dodržiavame poriadok

V prvom vyučovacom týždni 2023, aj koncom roka 2022 sme zaznamenali niekoľko prípadov porušenia poriadku na našej škole.  Išlo najmä o nepovolené používanie mobilov na hodine, nerešpektovanie príkazov učiteľa, fajčenie a používanie iných návykových látok, drobné krádeže, znečisťovanie a poškodzovanie majetku, plytvanie energiami, agresiu, neskoré príchody na vyučovanie a na jednotlivé vyučovacie hodiny... Riaditeľ školy, zástupkyne, triedni učitelia, učitelia, poradcovia, celá pedagogická rada komunikujú nespokojnosť s nevhodným správaním niektorých našich žiakov. Apelujeme na deti, zákonných zástupcov, všetkých zamestnancov, aby sa pričinili, nech máme na našej škole všade vzorný poriadok, pokoj, bezpečné a príjemné prostredie. Aby sa (okrem narušiteľov) všetci účastníci výchovnovzdelávacieho procesu v našej škole dobre cítili a mali radosť z pokrokov a úspechov vo svojej práci. Nechceme nič viac, len aby sa plnili základné povinnosti, stanovené školským zákonom. Detaily máme rozpísané v školskom poriadku, ktorý je dohodnutý, schválený, zverejnený, záväzný a dôsledne vyžadujeme ich dodržiavanie, pričom zdokumentované porušenia sú zaznamenávané a kontrolované, udeľujú sa výchovné opatrenia. 

Klasifikačná porada za prvý polrok sa koná 30. januára 2023, do piatka 27. januára 2023 majú byť uzavreté známky a dochádzka, v utorok 31. januára 2023 na šiestej vyučovacej hodine vydávame výpisy za prvá polrok. Polročné prázdniny boli zrušené, ale v piatok 3. februára 2023 je vyučovacie voľno z prevádzkových dôvodov (prerušenie dodávky elektriny).

 

Stretnutie Rady mladých na pôde našej školy

V pondelok 16. 1. 2023 sa náš školský parlament stretol s Radou mladých. Ide o mládežnícky parlament, ktorý pôsobí v našom meste. Za účasti nášho predsedu školského parlamentu Nikolasa Michala Zajaca a člena  Henricha Holeina. Prebehla prehliadka školy a diskusné fórum pod dohľadom pani Cifríkovej a našej výchovnej poradkyne Jany Hraňovej. Stretli sa predsedovia školských parlamentov zo škôl SOŠ Handlová, základná škola Pavla Dobšinského a Gymnázia GVBN. Mládežnícky parlament priamo spolupracuje s mestskými poslancami a podľa toho realizuje svoje mestské akcie. Vďaka pani Hraňovej boli naši hostia veľmi dobre pohostení, začo sa jej týmto chceme veľmi poďakovať. Stretnutie prebehlo veľmi dobre, všetci z našej školy odchádzali nadšení. Veľmi ich zaujala naša učebňa na administratívu a korešpondenciu , kde naši žiaci trénujú svoju trpezlivosť pri strojopise na slepých klávesniciach. Sme radi za ich návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 
Nikolas Michal Zajac

 

Veselé Vianoce a v novom roku veľa pohody

 

Dni Vianoc v Inchebe v Bratislave v rámci predmetu TOVAROZNALECTVO

Dňa 12. 12. 2022 (pondelok) sa uskutočnila odborná exkurzia s názvom Dni Vianoc v Inchebe Bratislava v rámci predmetu tovaroznalectvo. Akcie sa zúčastnilo 25 žiakov I.A triedy pod pedagogickým dozorom Ing. Aleny Klingovej a triednej učiteľky Ing. Simony Jaculjakovej, PhD. Cieľom spomínanej školskej akcie bolo, aby sa žiaci oboznámili so širokou ponukou produktov na predajnej výstave Dni Vianoc v Inchebe, ako aj na vianočných trhoch v Bratislave; prepojenie teórie s praxou... Viac si prečítate v prílohe

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Kresba: Naše mesto Prievidza, Privica, Priwitz, Privigye, Prividia v roku 1826.
V tom na obrázku vľavo, najväčšom z troch kostolov, v jedinečnom barokovom, piaristickom chráme sme dnes boli s kolegami, pedagogickými zamestnancami v rámci aktualizačného vzdelávania na prehliadke. Ďakujeme a tešíme na Vianoce.
 
 

Šťastný nový rok 2023

Šťastný a úspešný rok 2023 želáme všetkým našim zamestnancom, žiakom, zákonným zástupcom, spolupracujúcim organizáciám a osobám. Nech máte samé pekné dni, veľa radosti, príjemných sociálnych vzťahov, zdravia, lásky,  pokoja. Ďakujeme za vašu priazeň, dôveru, úctu, spokojnosť a hrdosť na našu školu. Tešíme sa na úzku spoluprácu, s ktorou aj v 2023 isto dosiahneme famózne výsledky.

Aktuálne, vďaka kolektívu a podpore celej školskej komunity i zriaďovateľa TSK, máme veľmi dobré personálne, priestorové a materiálne podmienky, kvalitný školský vzdelávací program a proces vzdelávania školy, na veľmi dobrej úrovni uskutočňujeme stredoškolskú odbornú prípravu, výchovu a vzdelávanie. Máme školský podporný tím, zvládame krízové situácie, podporujeme mier, inklúziu, toleranciu a solidaritu. V minulom roku 2022 sme vzrástli s počtom žiakov, stali sme sa centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu, sme autorizovanou inštitúciou overovania kvalifikácií celoživotného vzdelávania. Boli sme vyhodnotení ako druhá najlepšie škola TSK v mimoriadnych celoslovenských výsledkoch žiakov stredných škôl v rôznych súťažiach. Ukazovateľ hodnotenia INEKO máme najlepší zo všetkých stredných odborných škôl v širšom regióne. Spolupracujeme s  mnohými zamestnávateľmi v duálnom vzdelávaní, sme uznávanou spolupracujúcou inštitúciou s Republikovou úniou zamestnávateľov, SOPK, ASOŠS... Zapájame sa do plánu obnovy a odolnosti SR, i do projektu spravodlivej transformácie hornej Nitry, projektu Peer Review kvality škôl, sme cvičná škola a akreditovaná aj pre vzdelávanie dospelých. Na medzinárodnej úrovni sme aktívni v projektoch INTERREG, UNESCO, UNICEF, EPAS, FINQ, eTwinnig, Erasmus, Euroscola, ISIC a i.

Tak teda na záver: všetko dobré prajeme a nech sa nám aj v roku 2023 dobre darí a pracuje!

 

Školský volejbalový turnaj na konci roka 2022

Posledný vyučovací deň v roku 2022 sme so Študentským parlamentom podnikli výročný školský volejbalový turnaj medzi triedami našej školy. Finišovali štyri družstvá a vyhrali tí najlepší hráči, čo mali herné zručnosti aj potrebné športové šťastie. Volejbal je kolektívny šport, ktorý podporuje ducha súťaživosti, ale aj poskytuje príležitosti na úspech, ocenenie od publika, radosť z dobrej výmeny... Blahoželáme

Potešili sme sa športovými hrami, rozlúčili so starým rokom krásnymi podaniami, nahrávkami, povzbudeniami, podporou... Odpútali sme snáď pozornosť našich študentov, ktorí sú už viacerí finančne zapojení (napr. ako DM closeri) do digitálneho podnikania na sociálnych sieťach, na internete. Veď, naozaj nemusíte väčšinu svojho času žiť na sociálnych sieťach a vo svete premyslených online reklám, draho platených konzultácií a rôznych scamerov, i pyramídových hier, kde na vás neskúsených a dôverčivých striehnu okrem iného aj riziká digitálneho marketingu a online kurzov ako Andrew Tete, skool.com, kajabi, LLC, hustler university, dropout... Ďakujeme za volejbalový turnaj  a blahoželáme vám všetko dobré, ste naše milé a šikovné deti. Dovidenia v novom roku!

 

O programe FinQ na vlnách RTVS

Naša škola je zapojená v projekte FinQ, naši učitelia v tomto projekte študujú inovačné vzdelávanie, žiaci budú vypĺňať dotazníky a riešiť úlohy o financiách.

Viac o projekte FinQ a o finančnej gramotnosti sa dozviete z rozhovoru Nory Gubkovej s Darinou de Jaegher v slovenskom rozhlase.

 

Predvianočný čas – čas lásky, obdarúvania a dobrovoľníctva

5. december – Medzinárodný deň dobrovoľníkov sme na našej škole oslávili naozaj tak,  ako sa patrí. Odovzdávali sme krabičky lásky i krabičky radosti, ktoré sme spoločným úsilím celej školy zbierali dva týždne.

Už tradičnú zbierku krabíc lásky vyhlásil na škole náš Školský parlament pri OA Prievidza. Po vyhlásení výzvy Krabice radosti pre Ukrajinu sa ŠP rozhodol, že sa pripojí aj k tejto zbierke. Niektorí zo žiakov a vyučujúcich priniesli už naplnené krabičky. Iné vytvárali naši mladí dobrovoľníci v škole z drobných príspevkov nás všetkých. A tak sa v pracovni školského poradcu lepilo, písali sa pozdravy, a to dokonca aj v ukrajinskom jazyku, o ktoré sa postarala žiačka III. B triedy Kseniia Nechai.

Po dvoch týždňoch sme mohli odovzdať 35 krabíc lásky určených seniorom, ktoré žiaci zaniesli do Galérie Jabloň. Ďalšie krabičky a škatule plné oblečenia pre malé deti sme zaniesli na iné zberné miesto, do predajne ISSO, odkiaľ poputujú priamo na Ukrajinu.

Touto cestou sa chceme poďakovať vám, milí žiaci, rodičia a kolegovia, že ste otvorili svoje srdce a veru aj peňaženky. Len vďaka vám naši dobrovoľníci hlavne z I. A, II. A mohli v pondelok 5. 12. 2022 odchádzať domov s dobrým pocitom, že niekoho v čase Vianoc potešíme a bude s nami aspoň prostredníctvom malej krásnej krabičky.  ĎAKUJEME VÁM.  

 

 


Strana 9 z 67
dubcek2.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 62 hostí