Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Harmonogram tohtoročného prijímacieho konania

Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách upravuje tretí oddiel piatej časti zákona č. 245/2008 Z. z. Národnej rady Slovenskej republiky z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2021/10124:1-A1810 zo dňa 26. januára 2021.

 

Prinášame výpis dôležitých termínov:

·       28. január 2021: prerokovanie podmienok prijímacieho konania v pedagogickej rade OA Prievidza 

·       do 19. februára 2021: škola zašle podmienky prijatia na štúdium na TSK 

·       do 26. februára 2021: škola zverejní podmienky prijatia na štúdium

·       do 8. apríla 2021: zákonný zástupca doručí prihlášky na základnú školu

·       do 16. apríla 2021: základná škola odošle prihlášky na strednú školu

·       3. mája 2021: 1. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       10. mája 2021: 2. termín prijímacích skúšok zo SJL a MAT

·       do 20. mája 2021: škola zverejní výsledky prijímacieho konania

·       do 20. mája 2021: škola doručí zákonným zástupcom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky

·       do 25. mája 2021: zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy

·       do 6. júna 2021: škola zverejní konanie druhého kola

·       22. júna 2021: druhé kolo prijímacích skúšok

 

Podrobný harmonogram prijímacieho pokračovania pre ZŠ, ŠVS, SŠ, SK a školské úrady je zverejnený na stránke https://www.svs.edu.sk/proforient.aspx. Ďakujeme za pozornosť a prosím, sledujte naše stránky, na ktorých budeme postupne uverejňovať aj ďalšie informácie o prijímacom konaní pre školský rok 2021/2022, ako aj o pripravovaných možnostiach komunikácie záujemcov o štúdium s našou školou. 

 

Zákaz vstupu a výnimky zo zákazu vstupu do školy

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 14 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), platí od 27. januára 2021 05:00 hod. do uplynutia 2. februára 2021 zákaz vstupu zamestnancov na pracoviská zamestnávateľa, a rovnako platí aj povinnosť prevádzkovateľov, vrátane OA Prievidza, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. Vstup do vnútorných a vonkajších priestorov OA Prievidza je zakázaný, pokiaľ sa osoba vstupujúca do objektu nepreukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve dokladom o výnimke. Zákaz vychádzania pre náš okres platí aj od 3. februára do 7. februára 2021. Kvôli získaniu výnimky zo zákazu vychádzania sa koná regionálne testovanie v dňoch 30. - 31. januára 2021, aj na našej škole. Zoznam všetkých odberných miest v Prievidzi je na stránke www.prievidza.sk.

 

Skríningové testovanie na OA Prievidza

Podľa uznesenia vlády SR sa organizuje rozsiahle skríningové testovanie antigénovými testami, s ktorým naša škola pomáha Trenčianskemu samosprávnemu kraju, okresu a mestu Prievidza. OA Prievidza má rozhodnutím RUVZ Prievidza schválené vlastné mobilné odberové miesto (MOM) pre testovanie žiakov, zamestnancov a zákonných zástupcov. Toto naše zdravotnícke zariadenie v skríningovom testovaní v piatok, sobotu a nedeľu 22. - 24. januára 2021 nie je zapojené, ale škola poskytuje organizátorom priestory, ako aj rôzne služby, podporu a súčinnosť s krízovými štábmi. Preukázanie negatívneho test bude koncom januára a začiatkom februára (podľa Vyhlášky UVZ SR) aj výnimkou zo zákazu pre vstup do našej školy.

V sobotu a nedeľu 23. - 24. januára 2021 máme pre verejnosť na OA Prievidza dve odberné miesta - jedno s rezerváciou cez Bookio.sk, druhé na počkanie.

 

Projekt Európskej komisie SELFIE - o digitálnych schopnostiach školy

SELFIE je nástroj na sebareflexiu školy pre účinné vzdelávanie presadzovaním inovácií a prostredníctvom vzdelávacích technológií. Využívajú ho školy po celej Európe a je dostupný v 30 jazykoch, vrátane slovenčiny. Je iniciatívou Európskej komisie a financuje sa z programu Erasmus. Dotazníky SELFIE anonymne spracujú informácie od učiteľov, žiakov a vedenia školy a tieto údaje budú použité pre nájdenie slabých a silných stránok o využívaní technológií, podľa toho môže škola prijímať kvalifikované rozhodnutia pre neustále zlepšovanie spôsobu, akým sa digitálne technológie využívajú vo vyučovaní, učení a hodnotení výsledkov. Prosíme vás o vyplnenie dotazníkov. Informácie o SELFIE, inovačnom projekte v rámci IT akadémie na Prievidza, poskytne naša koordinátorka informatizácie RNDr. E. Kadlečíková
 

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Vláda SR prijala uznesenie, ktorým pre pandémiu koronavírusom aj v nadchádzajúcich týždňoch obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania, s výnimkami a diferencovane podľa situácie v krajine a v okresoch. 

V týždni od pondelka 25. januára 2021 bude naďalej riadne vyučovanie prerušené rozhodnutím ministra školstva z 8. januára 2021, do vydania ďalších platia pokyny riaditeľa školy Organizácia a podmienky vzdelávania... v znení zo 4. januára 2021. Uzatvárame klasifikáciu a dochádzku za prvý polrok školského roka. Vo štvrtok 28. januára máme online klasifikačnú poradu. V piatok 29. januára 2021 budeme mať triednické hodiny.

 

Úprimnú sústrasť

S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu, že vo veku 82 rokov dňa 13. januára 2021 skonal náš bývalý pán riaditeľ a dlhoročný učiteľ, kolega a priateľ

Ing. Štefan Kulich.

 

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť rodine a pozostalým, v ťažkých chvíľach cítime s vami, venujeme zosnulému Števkovi tichú spomienku.

 

Česť jeho pamiatke! 

 

Vyučovanie od 11. januára 2021

Na stránke https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/  ministerstvo zverejnilo pokyny na najbližšie obdobie, od 11. januára, 18. januára atď... Od pondelka 11. januára 2021 je mimoriadne prerušené školské vyučovanie v školách a pre žiakov OA Prievidza je zabezpečené dištančné vzdelávanie https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-1-2021-s-ucinnostou-od-11-1-2021/ 
 

Rozhodnutie ministra zo 4. januára 2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8  a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) vydal rozhodnutie o polročnej klasifikácii, o maturitách a prijímacích skúškach, rozhodol takto:

 • zrušuje sa EČ MS 
 • riadny termín klasifikácie za prvý polrok 2020/2021 sa môže posunúť do 31. marca 2021 
 • prijímacie skúšky sa môžu konať 3., 4. mája a 10., 11. mája 2021 
 • PFIČ SJL, CJ sa bude konať od 12. apríla 2021
 • PČOZ, UFIČ sa bude konať v riadnom skúšobnom období 2021, termíny školský úrad v Trenčíne a OA
 

Pokračujeme dištančne aj v roku 2021

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Viac na stránkach ministerstva: Minister školstva B. Gröhling: Máme plán na návrat detí do škôl. Ten však závisí od aktuálnej situácie | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk) 
 

Certifikát pre online dištančnú výučbu

 

V súčasných podmienkach, pri dlhotrvajúcich zákazoch a obmedzeniach prezenčného vzdelávania  je prvoradé, aby dištančné vzdelávanie pre žiakov každej školy bolo poskytované v čo najvyššej kvalite. Okrem priebežného sebahodnotenia zo strany vedenia školy a všetkých pedagogických zamestnancov, je vhodné úroveň vyučovacieho procesu dať  zmerať aj nejakou externou autoritou.

S radosťou a hrdosťou oznamujeme, že Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza nedávno prešla procesom certifikácie a úspešne splnila podmienky na vydanie certifikátu CODiV. Tiež učitelia školy splnili všetky úlohy a získali svoj personalizovaný certifikát. Spoločnosť KOMENSKY, s.r.o na portáli www.zborovna.sk na základe množstva splnených úloh potvrdila schopnosť našej školy na poskytovanie kvalitnej online dištančnej výučby.

Pozitívne motivovaní certifikáciou učiteľov a školy a ako reakciu na požiadavky rodičov, učiteľov a niektorých žiakov, tiež vzhľadom na blížiace sa maturity, aj na návrat do školy pre otestovaných žiakov najmä končiacich ročníkov, od januára 2021 odporúčame učiteľom OA Prievidza viesť online videokonferencie so žiakmi na vyučovacích hodinách tretieho a končiacich ročníkov počas celej vyučovacej hodiny. Ďakujeme.

 

Vláda schválila COVID automat a ministerstvo manuál Návrat do škôl

Vážení zákonní zástupcovia, zamestnanci OA, milí žiaci. Podľa pokynu ministra školstva pre bezpečný návrat detí do školy sme urobili dotazníkový prieskum záujmu o otestovanie sa a návrat do prezenčného vyučovania, ďakujeme vám za spoluprácu. Percento záujmu o testovanie spomedzi všetkých našich žiakov, v prípade nedospelých s jedným zákonným zástupcom, dosahuje okolo 38 percent. Väčší, takmer polovičný záujem nám hlásia nižšie ročníky (86 zo 175), medzi dospelými žiakmi končiacich tried sme zaznamenali ani nie štvrtinový podiel (14 zo 61) žiakov, ktorí sa  chcú otestovať a vrátiť do školy. O výsledkoch prieskumu sme už informovali aj zriaďovateľa a Radu školy. Prieskumy budeme opakovať (podľa fáz semaforu a výsledkov prieskumu môže škola prepínať medzi dištančným, prezenčným, kombinovaným vyučovaním či vyučovaním všetkých alebo len posledných ročníkov...).

Vládou schválený COVID automat má 7 stupňov, v prvých troch môžu stredné školy vyučovať prezenčne bez obmedzení. V štvrtom prezenčne len posledné ročníky, v piatom a šiestom posledné ročníky a len s testom a v siedmom, čiernom stupni 7 celá škola len dištančne. 17. decembra bol okres Prievidza v šiestom stupni, ak by neboli prázdniny a chceli by sme vyučovať posledné ročníky prezenčne, musela by sa veľká časť IV. A, IV. B, II. P a učiteľov otestovať s negatívnym výsledkom, pretože  žiakom a učiteľom vyučujúcim inak ako dištančne je Vyhláškou 39 zverejnenej  v čiastke 23/2020 Vestníku vlády SR nariadená povinnosť pred vstupom do vnútorných a vonkajších priestorov školy preukázať sa negatívnym testom nie starším ako 14 dní, okrem výnimiek uvedených vo vyhláške.

COVID automat plné znenie   Koronavírus v číslach - národný a regionálny covid automat

Súčasná zlá situácia pandémie na Slovensku a špeciálne v Trenčianskom kraji a v okrese Prievidza (nachádzame sa v čiernej zóne semaforu), ani aktuálne údaje prieskumu OA Prievidza nás neoprávňujú uvoľňovať opatrenia, návrat do školy.  Ak sa situácia výrazne nezlepší, budeme aj v januári pokračovať v dištančnom vzdelávaní a v home office učiteľov. Zriadenie mobilného odberného miesta na škole alebo používanie existujúcich odberných miest na testovanie, ktorého negatívny výsledok by bol základným  predpokladom pre bezpečný Návrat do školy, budeme organizovať v spolupráci so zriaďovateľom a s mestom Prievidza začiatkom januára 2021 aj podľa stupňa regionálneho COVID automatu v našom okrese. Prípadné zmeny ohlásime najmenej týždeň vopred. Medzi prázdninovými aktivitami monitorujte teda priebežne aj náš web, edupage, maily a iné informačné kanály.

Želáme všetkým žiakom, zamestnancom, rodinám najmä pevné zdravie, pokojný priebeh a slávnostné prežitie trojtýždňových vianočných prázdnin.

 

Vyhodnotenie súťaže Spracovanie informácií na počítačoch (SIP)

14. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplíne Wordprocessing – profesionálne spracovanie textu. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V prvej súperilo 6 druhákov a v druhej kategórii sa svoje vedomosti porovnalo 6 študentov z 3. a 4. ročníka.

Vyhodnotenie oboch kategórii:

Druhý ročník:

 1. Rebeka Želiezková, II. A
 2. Marek Kurinec, II. A
 3. Nikola Kmeťová, II. A

Rebeka Želiezková a Marek Kurinec dosiahli rovnaký počet bodov, keďže Rebeka Želiezková vypracovala zadanie v kratšom čase, umiestnila sa na prvom mieste.

Tretí a štvrtý ročník:

 1. Patrik Belan, IV. A
 2. Lenka Roháčová, IV.B
 3. Roland Čiscoň, IV. A

 Do krajského kola, ktoré sa uskutoční 10. februára 2021 v OA Prievidza, postupujú študenti Patrik Belan zo IV. A Lenka Roháčová zo IV. B, Roland Čiscoň zo IV. A, Viktória Tkáčiková z III. A, Denisa Richterová z III. B, Rebeka Želiezková z II. A, Marek Kurinec z II. A, Nikola Kmeťová z II. A, Simona Špeťková z II. B a Patrícia Adámiková z II. B. Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/informatika/ 

 

Najnovšie hodnotenie škôl podľa INEKO

Na stránke Portál základných a stredných škôl (ineko.sk) sú aktuálne údaje hodnotenia slovenských škôl a na ich základe sú aktualizované rebríčky základných a stredných škôl podľa výsledkov ich žiakov. Aj napriek tomu, že počas roku 2020 bolo obmedzené vyučovanie a neuskutočnili sa celoplošné merania – Testovanie 9 či písomné maturity, podarilo sa INEKO zozbierať dostatok nových údajov o výsledkoch žiakov, o údaje za Testovanie 5, nezamestnanosti absolventov stredných škôl, mimoriadne výsledky žiakov, výsledky školskej inšpekcie či aktuálne údaje o počtoch učiteľov a žiakov.

Za šk. rok 2019/20 každá škola s dostatočnou vzorkou žiakov tak od INEKO získala nové hodnotenie. Kvôli pandémii COVID-19 síce nebolo možné do hodnotenia zahrnúť aj aktuálne výsledky žiakov v Testovaní 9 a v písomnej časti externej formy maturít, no tieto ukazovatele nevypadli z výsledného hodnotenia úplne. V zmysle metodiky totiž do hodnotenia vstupujú výsledky žiakov až za štyri najnovšie dostupné roky, a preto Testovanie 9 aj maturity majú naďalej svoje miesto v hodnotení zastúpené, a to prostredníctvom zahrnutia výsledkov žiakov zo školských rokov 2016/17 až 2018/19.

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza získala za rok 2019/2020 veľmi dobré hodnotenie, celkové bodovanie 6,7. Lepšie sme v celej histórii hodnotenia INEKO ešte nemali. Podľa INEKO sme najlepšou strednou odbornou školou v regióne hornej Nitry (Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou).

Najnovšie hodnotenia INEKO (23.12.2020) nás tešia a zaväzujú, podporujú hrdosť na svoju školu, zodpovednosť a pracovitosť všetkých našich žiakov a zamestnancov. Ďakujeme.

 

Vianočné prázdniny

Vianočné prázdniny boli kvôli COVID-19 ministerstvom školstva predĺžené. Budú trvať tri celé týždne, od pondelka 21. decembra 2020 do piatka 8. januára 2021 vrátane. Našu školskú slávnosť, Deň športu, ktorá bola plánovaná na 22. decembra, prekladáme - v piatok 18. decembra 2020 sa neučilo, pripravili sme zaujímavý a sviatočný program so vzájomnými online stretnutiami, vyhlásením výsledkov súťaží, s charitatívnym, športovým a vianočným posolstvom. 
O 10.00 h začali slávnostné triednické online hodiny s programom venovaným Dňu športu a charitatívnym aktivitám. S olympijským víťazom a majstrom sveta Milošom Mečířom sme nahrali videorozhovor: milos_mecir.mp4. Veľmi milé  videopozdravy nám poslali športovci, osobnosti, priatelia našej školy. Ďakujeme a želáme vám tiež všetko dobré a veľa zdravia.


Program triednickej hodiny:
1. Úvod - koleda
2. Stretnutia s úspešnými športovcami (videozáznam, zvukový súbor), upozornenie na večerný program televízie Markíza, kde bude ocenený náš žiak Alex Lajtman - paralympionik, reprezentant SR
3. Charitatívne akcie (prezentácia)
4. Výsledky súťaží
5. Zaželajme si pekné Vianoce
6. Daj Boh šťastia tejto zemi... 

Spoločne si zaželajme na nasledujúce tri týždne šťastné a veselé sviatky, nech máme v rodinách len veľa zdravia, šťastia a pokoja. 

 

Prieskum pre nástup na prezenčné vyučovanie

Ministerstvo školstva 17. 12.2020 dopoludnia vydalo nový manuál Návrat do škôl, podľa ktorého by sa mohlo od januára vyučovať na stredných školách prezenčne, po splnení niektorej z určitých podmienok. Napríklad by musel byť náš okres oranžový. Alebo by sa učilo prezenčne, žiaci a učitelia s negatívnym testom. 

Pre prípad, že by škola mala začať s nejakou formou prezenčného vyučovania, je potrebné aby si škola na dni 7. a 9. január 2021 objednala testovanie pre zamestnancov, dospelých žiakov a žiakov s jedným zákonným zástupcom (spolu max. 500 testov, podľa dobrovoľného záujmu). Musíme však vedieť počty záujemcov.

Preto vás súrne žiadame, najneskôr do piatka 18.12.2020 11:00, vyplniť Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie v edupage.
 

Vyhodnotenie ďalších kategórií SIP

15. 12. 2020 sa konalo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v kategórii odpis textu. V tejto kategórii súťažili žiaci druhého až štvrtého ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 21 študentov na šej školy. Žiaci odpisovali 10 minút text v programe ZAV. Vyhodnotených bolo 6 prác a 15 bolo vyradených pre nesplnenie limitu.

Stupne víťazov:

 1. Lukáš Blaho, III. A
 2. Emma Slošiarová II. A
 3. Adam Bošiak, III. A

Do krajského kola, ktoré sa koná 10. februára 2021 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Lukáš Blaho z III. A, Emma Slošiarová z II. A, Adam Bošiak z III. A.

V ten istý deň 15. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači v disciplíne úprava textu na počítači. Svoje zručnosti predviedlo 12 žiakov z druhého až štvrtého ročníka. Študenti upravovali text pomocou korektorských značiek. Vyhodnotených bolo 7 prác, ktoré splnili hodnotiace kritéria a 5 práce boli vyradených pre nesplnenie počtu korektúr.

Výsledky súťaže:

 1. Sabína Chvojková, III. A 
 2. Lenka Roháčová, IV. B
 3. Dušan Ondro, III. A

Do krajského kola, ktoré sa koná 10. februára 2021 na Obchodnej akadémii Prievidza, postupujú a našu školu budú reprezentovať Sabina Chvojková z II. A, z III. B Lenka Roháčová zo IV. B, Dušan Ondro z III. A, Samuel Rybiansky zo IV. B, Lukáš Blaho z III. A a Martina Satinová z II. A Kompletné výsledkové listiny nájdete na www.pkop.webnode.sk/sutaze/adk/ Víťazom gratulujeme.

 


Strana 9 z 57

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 11 hostí