Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Sme najlepší v programe EPAS 2020!

V piatok 2. októbra 2020 počas online vysielania slávnostného vyhlásenia výsledkov 4. ročníka programu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) sme sa zhovárali s europoslancami p. Šimečkom, Hajšelom a Štefancom, spolu s ďalšími ambasádorskými školami a s vedúcim kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Na záver sme sa s radosťou dozvedeli, že nás vyhodnotili ako najlepšiu EPAS školu tohto roka. Sme na prvom mieste spolu so strednou školou v Námestove. Získali sme prestížny titul Ambasádorská škola a ďalšie ceny. Blahoželáme našim žiakom, mladým  ambasádorom európskej demokratickej kultúry a ich vedúcim, p. Kadlečíkovej a p. Olejárovej. Ďakujeme za výbornú prácu a reprezentovanie OA Prievidza v tom najlepšom svetle. Komisii sa okrem mnohého páčilo aj toto video 

 

Kultúrne poukazy 2020

Vážení a milí žiaci, zákonní zástupcovia. Kultúrne poukazy 2020 by sme chceli použiť na sprístupnenie digitalizovaných umeleckých diel a inscenácií pre vyučovací proces v našej škole. Pomôžeme tak zároveň aj niektorým subjektom v oblasti kultúry, ktorá teraz trpí nedostatkom financií kvôli obmedzeniu verejných predstavení. Ďakujeme.
 

Nové COVID19 opatrenia od 1. októbra 2020

Štátne orgány prijali nové opatrenia od 1.10.2020 proti šíreniu vírusu COVID19. Pre našu školu znamenajú, v stručnosti:

Riaditeľ Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza vydal 1. októbra pokyny na aplikáciu týchto opatrení v podmienkach školy. Dodržiavanie týchto pokynov je dôležité preto, aby sme aj my prispeli každý svojou zodpovednosťou a disciplínou ku zastaveniu exponenciálneho súčasného nárastu pozitívnych prípadov COVID19 na Slovensku a v našom regióne.  

Výnimky pre pohyb bez prekrytia horných dýchacích ciest - bez nosenie rúšok sú podľa opatrenia úradu verejného zdravotníctva možné v podstate len v exteriéroch, pri vzdialenosti od ostatných osôb viac ako 2 metre, osoby pri výkone športu, zamestnanca, ktorý je na pracovisku sám a niekoľko ďalších výnimiek. Ak by žiak alebo zamestnanec chcel zložiť rúško, musí byť sám na pracovisku, čo je v podstate výnimočný prípad. Alebo by mohol ísť cez prestávku na školský dvor, udržiavať si dištanc  minimálne dva metre od ostatných, zložiť rúško a nadýchať sa čerstvého vzduchu. Pre túto možnosť máme zatiaľ otvorený školský dvor. Naša škola (ako máloktorá iná) disponuje ohradeným a uzavretým areálom s plochou viac ako 60 árov, s altánkom, multifunkčným ihriskom, kvetinovou lúkou, ovocným sadom. Radi  poskytujeme tento priestor našim žiakom a zamestnancom. V žiadnom prípade však nesmie nikto fajčiť na školskom dvore, čo budeme prísne kontrolovať a trestať udelením výchovného opatrenia podľa školského poriadku a školského zákona. 

 

Náročný september 2020 sme zvládli na jednotku

Prvý mesiac školského roka 2020/2021 bol pre našu školu ozaj dosť náročný. V období nástupu druhej vlny pandémie koronavírusom sme výborne zvládli začiatok školského roka, mimoriadne opatrenia pandemického plánu, obmedzenie vstupu do školy, vyhlásenia o zdravotnom stave, ranný filter, nosenie rúšok, zvýšené hygienické a dezinfekčné úkony, nepoužívanie telocvične, karanténnu miestnosť, obmedzenie kontaktov... No zvládli sme aj náhradu dvojtýždňovej odbornej praxe žiakov tretieho a štvrtého ročníka, kurz Svet školy, letný kurz ochrany zdravia a života pre druhákov, účelové cvičenie, eduzber, vydanie a prijatie vzdelávacích poukazov, prihlášky na maturity 2021, aktualizáciu školského vzdelávacieho programu, Prekonali sme dve karanténne opatrenia a výluku prezenčného vzdelávania v škole - najprv v jednej triede (IV. B od 11.09 do 17.09) a potom v celej škole (od 17.09. do 21.09.), vtedy sme plynule prešli na dištančné vzdelávanie. Sme radi, že žiaci, ktorí mali pozitívny test na COVID19, chorobu porazili a v súlade s usmerneniami hlavného hygienika a svojich lekárov môžu pokračovať v školskej dochádzke.  Ďakujeme za doterajší prístup, za pochopenie a veríme, že aj naďalej strpíte rôzne obmedzenia, mimoriadne opatrenia, budete dodržiavať školský poriadok a iné nariadenia pre zníženie rizika nákazy.

 

EDUZBER 2020

V týchto dňoch prebieha tzv. Eduzber 2020 - celoslovenské zisťovanie počtu a štruktúry žiakov na školách. Odoslali sme na https://rirs.iedu.sk databázy a protokoly, údaje o žiakoch a zamestnancoch našej školy, odovzdali sme tabuľky zriaďovateľovi, Trenčianskemu samosprávnemu kraju. Máme 277 žiakov, 35 zamestnancov, 10 žiakov v duálnom vzdelávaní, 13 žiakov so zdravotným znevýhodnením, 4 žiaci dochádzajú z iných okresov. V pomaturitnom štúdiu máme 41 žiakov. Ďakujeme zákonným zástupcom, žiakom, zamestnancom školy za spoluprácu. Po viacerých rokoch sme zastavili pokles počtov, aj sú už určité príznaky nárastu. Očakávame, že aktuálna situácia na trhu práce a transformácia hornej Nitry bude vyžadovať od našej školy stále väčšie výkony. Veríme, že sa osvedčí aj ponuka duálneho vzdelávania v našej škole. Je nedostatok, zaznamenáva sa zvyšujúci dopyt po šikovných a stredoškolsky vzdelaných administratívnych zamestnancoch, informatikoch, samostatných účtovníkoch, daňovníkoch, v poisťovníctve, marketingu, financiách, personalistike, manažmente, cestovnom ruchu, vo verejnej správe a samospráve atď. Pozrite si istp.sk a alebo sustavapovolani.sk a trendyprace.sk a i. Ďakujeme.
 

Karanténne opatrenia: rozhodnutie RUVZ v Prievidzi

Rozhodnutím RUVZ v Prievidzi je Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza od vyhlásenia do 21. septembra 2020 povinná plniť nasledovné povinnosti:

  • žiaci a zamestnanci musia sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup niektorého príznaku: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a regionálny úrad verejného zdravotníctva a podrobiť sa odberu vzoriek bio materiálu 
  • prerušiť vyučovanie a vykonávať účinnú dezinfekciu priestorov vo zvýšenej frekvencii, zostať v domácej izolácii

Po dobu izolácie v domácom prostredí sú účastníci povinní strpieť v záujme ochrany zdravia iných ľudí obmedzenia ako je napríklad zdržanie sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí), zdržanie sa cestovania alebo činností, ktoré si vyžadujú opustenie miesta izolácie a lebo prijať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Po uplynutí termínu karanténnych opatrení, v utorok 22. septembra 2020, začne opäť vyučovanie podľa riadneho rozvrhu. Aby sa terajšia situácia neopakovala, bude opäť mimoriadne dôležité aby každý žiak a zamestnanec dôsledne dodržiaval  zásady ROR: nosiť rúška, držať si sociálny odstup a čisté ruky. Za to je každý jednotlivec osobne zodpovedný a škola to bude dôsledne vyžadovať a kontrolovať. Pri nástupe do školy nezabudnite ani na vyhlásenia o zdravotnom stave. Ďakujeme.

 

Aktualizácia - pandemický plán školy

Podľa aktualizovaného manuálu ministerstva školstva sme 16.09.2020 vydali aktualizáciu pandemického plánu a opatrenia proti COVID19 do konca septembra a na školský rok 2020/2021. Prosíme žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov, aby si poriadne preštudovali a priebežne podľa potreby plnili všetky úlohy, vyplývajúce z týchto pokynov.  
 

Prerušenie vyučovacieho procesu v škole 17. a 18. 09. 2020

Dôležitý oznam: riaditeľ školy pre aktuálne zhoršenie epidemiologickej situácie v OA Prievidza prerušuje vyučovací proces vo všetkých triedach školy v dňoch 17. a 18. septembra 2020. Pedagogickí zamestnanci zabezpečia žiakom formou home office dištančné vzdelávanie podľa pokynov vedenia a plánovaného rozvrhu. Ďakujeme za pochopenie a o ďalšom postupe a rozhodnutiach regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Prievidzi vás budeme promptne informovať.
 

Aktualizované odporúčania a tlačivá COVID-19

Dňa 16. septembra 2020 ministerstvo školstva aktualizovalo tlačivá pre zákonných zástupcov, pre zamestnancov, žiakov a zmenilo viaceré odporúčania pre organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách. Od 16. 9. 2020 sú aktuálne tlačivá na stránke: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-1692020/
 

Vzdelávacie poukazy

Vydali sme každému žiakovi vzdelávací poukaz. Poukaz treba podpísať zákonným zástupcom, alebo plnoletým žiakom a môžete ho dať poskytovateľovi záujmovej činnosti - našej škole a i. Ponúkame zaujímavé krúžky a prostriedky zo vzdelávacích poukazov môžu byť použité aj na iný účel, napr. na riešenie mimoriadnej situácie s COVID-19.. Ďakujeme
 

Pokyny pre začiatok školského roka a obdobie školského roka

Minister vydal a 26. augusta 2020 aktualizoval manuál pre stredné školy na rok 2020/2021 s prílohami. Podľa ministerstva školstva má každý riaditeľ školy vydať k začiatku školského roka 2020/2021 pokyny, upravujúce podmienky školy kvôli úprave režimu školy v období pandémie novým koronavírusom a kvôli úprave podmienok na zabezpečenie BOZP pri vyučovaní. Celoplošne sú stanovené podmienky pre vstup do školy.  Pokyny pre našu školu vydal riaditeľ OA Prievidza  dňa 24. augusta 2020 - celé znenie pokynov pre organizáciu začiatku školského roka a pandemický plán OA. Ďakujeme, že si ich dôkladne preštudujete a budete dodržiavať, rovnako aj všetky hygienické preventívne a bezpečnostné zásady.

Prílohy, ktoré prosíme doniesť vyplnené a podpísané v prvý deň nástupu do školy, resp. po troch pracovných dňoch neúčasti v škole:

 

Nový školský rok 2020/2021

Tešíme sa na začiatok nového školského roka. Školské vyučovanie v roku 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020 o 7.50 hod. Ministerstvo školstva vydalo manuál pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu škôl po dobu trvania pandémie COVID-19. Obsahuje úloiy pre zriaďovateľov, zamestnávateľov, zamestnancov, žiakov, zákonných zástupcov.

Naším spoločným cieľom a želaním je, aby sme mohli v školskom roku 2020/2021 počas pandémie  bez väčších problémov fungovať s prezenčným vyučovaním podľa riadneho rozvrhu v tzv. zelenej fáze pandemického plánu. Ale vzhľadom k tomu, že sa žiaci a zamestnanci vracajú do školy po prázdninách a dovolenkách, pričom pandémia je na vzostupe, aj obzvlášť v prievidzskom okrese, nedá sa vylúčiť, že by niektorý žiak alebo zamestnanec mohol byť nositeľom vírusu (či už s príznakmi, anamnézou alebo aj bez toho). Žiadam vás, aby ste dodržiavaním osobitných pokynov pomohli predísť tomu, aby sa vírus dostal do našej školy a ak by sa napriek všetkému dostal, aby sa nerozšíril naprieč celou školou... Ďakujem. 

Rozpracúvame pre vás podrobnosti o nástupe do školy, o čestných vyhláseniach, ako aj o stravovaní sa vo výdajnej školskej jedálni (pre stravovanie sa už v prvých septembrových dňoch, od 3. septembra, treba včas - podľa SOŠ OaS Kalinčiaka 1, Prievidza, už do 20. augusta 2020 - poslať peniaze na ich účet).

Ďakujeme, že sledujete našu stránku, kde vás budeme aktuálne informovať. Rozvrh zverejníme koncom augusta. Prvákom prístupové kódy do asc agendy a čipy na evidenciu dochádzky do školy odovzdáme prvý deň školy.

Prajeme vám veľa zdravia, pozitívnej energie a dobrej vôle v novom školskom roku 2020/2021.  

 

Oranžová fáza

Dňom 11. septembra 2020 od 14.00 hod prechádza naša škola do oranžovej fázy nášho pandemického plánu. Kontaktoval nás totiž RUVZ s nasledujúcimi pokynmi:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RUVZ) v Prievidzi nariaďuje pre žiakov IV.B triedy domácu izoláciuPrerušuje sa školská dochádzka 33 žiakom celej triedy IV.B až do 17. 09. 2020.  Žiaci sú povinní zostať doma. Nesmú sa zúčastňovať žiadnych hromadných akcií (športové, spoločenské, rodinné, kultúrne...). Musia sledovať svoj zdravotný stav, v prípade zaznamenania príznakov ochorenia žiak musí kontaktovať svojho lekára, informovať triedneho učiteľa. Tzv. úzke kontakty budú preverované zamestnancami RUVZ. 

Vyučovanie ostatných tried prebieha podľa pôvodného plánu, tri naše vyučujúce odborných predmetov budú pre triedu IV. B  organizovať dištančné vzdelávanie. Škola urobí aj ďalšie opatrenia, v zmysle pokynov RUVZ a schváleného pandemického plánu. Ďakujeme za pozornosť, sledujte naše informačné kanály a opäť apelujeme na osobnú zodpovednosť každého žiaka, zamestnanca, zákonného zástupcu za dodržiavanie pokynov a odporúčaní doma, v škole i na verejnosti, čím môžeme prispieť prípadnému ďalšiemu rozšíreniu ochorenia nákazlivou chorobou.

 

Pripomíname zásady prevencie na škole

Milí žiaci, zamestnanci, zákonní zástupcovia! Pripomíname vám dodržiavanie pokynov, ktoré vydal riaditeľ školy podľa manuálu ministerstva školstva v záujme prevencie šírenia koronavírusu a iných nákazlivých chorôb. 

Škola urobila množstvo opatrení a stará sa o to, aby bola bezpečným miestom pre členov svojej komunity - každý podpísal čestné vyhlásenia, robí sa ranný filter na vstupe, nikto s príznakmi nesmie vstúpiť do budovy, robí sa účinná dezinfekcia povrchov a priestorov, máme mimoriadny rozvrh pre zabezpečenie zdravotného komfortu, sociálneho odstupu a nepremiešavania skupín osôb, školské aktivity v exteriéri, vyhradenie karanténnej miestnosti atď.

Striktne treba dodržiavať pravidlá ROR: povinné rúška. Nie je zatiaľ povolené byť v interiéri školy bez rúšok. 

Žiaci a zamestnanci, ktorí sa zúčastnili hromadných podujatí alebo boli v zahraničí musia pozorne sledovať svoj zdravotný stav a pri prejavoch prípadnej infekcie ihneď informovať svojho lekára a triedneho, resp. priameho nadriadeného.

Ďakujeme, že dodržiavate pravidlá stanovené úradmi, aj kvôli hrozbe pokuty, aj pre vlastnú bezpečnosť a zdravie nás všetkých.

 

Šťastný nový rok 2020/2021

V stredu 2. septembra 2020 sa prvýkrát stretneme v škole, na Obchodnej akadémii, F. Madvu 2, Prievidza  v novom školskom roku 2020/2021. Vstup do školy hlavným vchodom bude spojený s čakaním pred školou kvôli rannému filtru (meranie teploty a dezinfekcia), potom sa v triede stretnú žiaci s triednymi učiteľmi, odovzdajú im prehlásenia zákonných zástupcov a plnoletých žiakov (zamestnanci odovzdajú dotazníky a vyhlásenia priamemu nadriadenému), vypočujú si hymnu Slovenskej republiky, príhovor riaditeľa školy a sprostredkovanie pozdravu a priania od p. predsedu TSK J. Bašku. Žiaci dostanú prvotné školenie, pokyny a približne o pol desiatej idú domov. Príchody a odchody zo školy sa evidujú v dochádzkovom systéme, čipovaním pri vrátnici. Prváci dostanú čipy prvý deň. Obedy sa vydávajú od štvrtka 3.9.

Počas prvých dní vyučovania podľa rozvrhu (6 skrátených vyučovacích hodín) pri realizácii niektorých súčastí školského vzdelávacieho programu (kurz Svet školy, súvislá odborná prax pre 3. a 4. ročník v dielni školy, letný kurz, účelové cvičenie...) treba kvôli mimoriadnym nariadeniam a príkazom úradu verejného zdravotníctva, ministerstva a riaditeľa školy počítať s povinným nosením rúšok, dôslednou dezinfekciou, uplatňovaním pravidiel ROR, kontrolou na vstupe do školy, obmedzovaním premiešavania sa žiakov a učiteľov školy a podobne. Obed v školskej výdajnej jedálni sa už dá objednať cez edupage. Vydávať sa obedy budú po vyučovaní, pri sedení v jedálni sa nemajú premiešavať jednotlivé ročníky alebo triedy. Dodržiavajte zásady prevencie aj pri vchode, na chodbách, pred bufetom, v školskej jedálni, na školskom dvore, v altánku, na multifunkčnom ihrisku... Ďakujeme.

Naším spoločným cieľom je, aby sme mohli po počiatočnom nápore zvýšených opatrení proti rozšíreniu ochorenia COVID-19 od 21. septembra 2020 rozbehnúť vyučovanie podľa riadneho rozvrhu v tzv. zelenej fáze pandemického plánu školy, bez rúšok v triedach, ranného filtra atď. Nerušený začiatok a rozbeh vyučovania v novom školskom roku 2020/2021 stojí na disciplíne, informovanosti a ohľaduplnosti všetkých zúčastnených. Prajeme vám šťastný a úspešný nový školský rok!

 

Rekonštrukcia strešného plášťa budov OA je ukončená

Projekt rekonštrukcie strešných plôch budov OA v Prievidzi máme úspešne ukončený. Od 1. júla do 13. augusta 2020 boli ošetrené a namaľované strechy na hlavnej budove a na telocvični našej školy. Vynovené exteriéry, zníženie energetickej náročnosti objektu ako aj nové multifunkčné ihrisko Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza sú prínosom pre náš región a sú ozdobou tzv. starého sídliska Píly v Prievidzi, za čo vďačíme európskym projektom a investíciám z vlastných zdrojov nášho zriaďovateľa, samosprávneho kraja, len od júla 2019 do augusta 2020 rok vo výške viac ako osemsto tisíc eur. 
 


Strana 7 z 52

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Duálne vzdelávanie

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

IT akadémia

 

 

Poradca pre školy

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 47 hostí