Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v II. B triede

Od piatka 5. novembra do nedele 14. novembra 2021 majú žiaci II. B triedy karanténne opatrenia a trieda II. B prechádza do dištančného vzdelávania. 
 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v IV. B triede

 V triede IV. B na OA Prievidza bude v školských dňoch 2. - 5. novembra 2021 prebiehať vyučovanie online, dištančne.

Žiaci IV. B triedy mali pred ešte prázdninami v škole úzky kontakt s dvomi osobami, u ktorých sa potom prejavili príznaky ochorenia a boli pozitívne testované. Preto sú po konzultácii s RUVZ Prievidza vyhlásené karanténne opatrenia pre žiakov IV. B do soboty  6. novembra 2021. Izoláciu a karanténu treba dodržiavať, odborníci odporúčajú pozorne  sledovať svoj zdravotný stav, konzultovať s lekármi, prípadne sa aj dať otestovať, vyhýbať sa kontaktom, posilňovať imunitu...

 

Jesenné prázdniny

Od štvrtka 28. októbra máme jesenné prázdniny, do školy sa vrátime, všetky triedy, v utorok 2. novembra 2021.

Prajeme vám príjemné prežitie dovoleniek a prázdnin, oddýchnime si a načerpajme zdravia a sily. Po prázdninách, vo štvrtok 4. novembra bude klasifikačná pedagogická rada za 1. štvrťrok, popoludní triedne online rodičovské stretnutia. 

 

Karanténne opatrenia v II. A

25 našich žiakov II. A triedy a niekoľkí zamestnanci OA Prievidza mali v škole úzky kontakt s osobou, u ktorej sa vo štvrtok 21. októbra prejavili príznaky ochorenia a bola pozitívna na  COVID-19. Uvedení majú povinnosť (až na výnimky z karantény) strpieť karanténne opatrenia, majú si sledovať svoj zdravotný stav a dodržiavať ďalšie nariadenia lekárov a orgánov verejného zdravotníctva.

Karanténa pre žiakov II. A potrvá do 30. októbra 2021 a trieda II. A sa bude od piatka 22. 10. 2021 do stredy 27. októbra učiť dištančné. Prajeme vám veľa trpezlivosti a zdravia, s II. A sa uvidíme v utorok 2. novembra 2021 v škole.

 

Spolu úspešnejší 2021

OA Prievidza požiadala ministerstvo školstva o mimoriadne finančné prostriedky 6000 eur na doučovanie svojich žiakov v projekte Spolu úspešnejší 2021. Podporených bolo iba niekoľko stredných škôl Trenčianskeho samosprávneho kraja. Cieľom nášho projektu je prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií.

V prípade napr. karantény, izolácie, PN učiteľa alebo aj žiaka rieši koordinátor s príslušným doučujúcim a vedením školy  nahradenie vymeškaného doučovania dištančným vzdelávaním. Čas vyhradený na projekt  je do konca roka len 10 týždňov a tri mesiace, v záujme vzdelávania, detí a rodičov zabezpečíme deviatim skupinám každý týždeň okrem prázdnin priemerne 12 vyučovacích žiakohodín/ týždeň, čiže mesačne v priemere 40 vyučovacích žiakohodín.

Ostatné tri školské roky boli zasiahnuté pandémiou, minulý COVID rok sme mali veľa prípadov opakovania ročníka, zhoršenia prospechu, mimoriadnej absencie, prestupu na inú školu a to v pomaturitnom štúdiu aj v bežnom štúdiu. Konali sa opravné skúšky, aj náhradné, rozdielové skúšky. Učitelia majú veľký záujem pomôcť žiakom doučovaním, žiaci na jeseň 2021 sú často v karanténe, rozptýlení z celého regiónu, maturanti sa pripravujú na maturity, ktoré už nebudú výpočtom známok a aj preto im ponúkame doučovania prezenčne alebo aj dištančnou formou - škola je naň certifikovaná,...  Ďakujeme za podporu ministerstva, oceňujeme projekt ako veľkú pomoc žiakom, ktorí sú identifikovaní alebo potenciálne môžu byť ohrození neúspechom. Projekt taktiež pomôže zintenívniť prácu v rôznych  projektoch  s talentovanými žiakmi.

 

Karanténne opatrenia a dištančné vzdelávanie v I. B

Vo štvrtok 7. októbra 2021 malo 27 žiakov I. B triedy a niekoľko učiteľov našej školy počas prezenčného vyučovania úzky kontakt s dvomi osobami, ktoré sa neskôr, v sobotu 9. októbra a v nedeľu 10. októbra stali pozitívnymi na COVID-19. Podľa vyhlášky UVZ SR a podľa najnovšej vyhlášky  č. 252 sa všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu, nariaďuje 10 dňová karanténa do nedele 17. októbra 2021 (okrem výnimiek). ÚVZ odporúča sledovať svoj zdravotný stav, využiť možnosť absolvovania PCR testu, dodržiavať povinnosti osôb v karanténe. 

Trieda I. B prechádza do dištančného vyučovania, od pondelka do piatka 11. - 15. októbra 2021. 

 

Karanténne opatrenia v III. B

Pre výskyt ochorenia COVID-19 v triede III. B a po konzultácii s RUVZ je pre žiakov triedy III. B vyhlásené karanténne opatrenie od 7. októbra 2021 do 16. októbra 2021.

Pre triedu III. B v uvedenom období OA Prievidza poskytuje digitálne dištančné vzdelávanie. Ak by však značná časť žiakov z III. B predložila Výnimku z karantény (cez edupage), tak budeme organizovať pre nich aj prezenčné vyučovanie. Odporúčame: riaďte sa pokynmi hygienikov, svojich lekárov, pravidlami školského poriadku, COVID automatu.  

 

Spolu úspešnejší 2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu úspešnejší 2021“ na obdobie od 15. októbra 2021 – 31. decembra 2021.
Cieľom programu doučovania na stredných školách je podporiť tie stredné školy, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí, zručností a kompetencií v stanovenom rozsahu v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu. Predovšetkým ide o doplnenie vedomostí a zručností, nadobúdanie ktorých ovplyvnila pandémia COVID-19, a ktorých absencia podstatným spôsobom ovplyvňuje uplatnenie absolventov na trhu práce. 
 

Odovzdávanie antigénových samotestov - ďalších 5 ks

Po druhý krát sme od ministerstva školstva dostali po 5 ks AG samotestov pre (ešte v auguste) 137 prihlásených žiakov a zák. zástupcov. Máme ich nabalíčkované a dospelí žiaci aj zákonní zástupcovia si ich môžu už od 27.09.2021 prísť prevziať na vrátnici školy v úradných hodinách od 7:00 do 15:00.
 

Karanténne opatrenia pre III. A triedu

Pre výskyt ochorenia COVID-19 v triede III. A a po konzultácii s RUVZ je pre žiakov triedy III. A vyhlásené karanténne opatrenie od 23. septembra 2021 do 30. septembra 2021.

Pre triedu III. A v uvedenom období OA Prievidza poskytuje digitálne dištančné vzdelávanie. Odporúčame: riaďte sa pokynmi hygienikov, svojich lekárov, pravidlami školského poriadku, COVID automatu. Dovidenia v škole 1. októbra 2021. 

 

Preberanie balíčkov AG samotestov na domáce použitie

V stredu 8.9. sme priviezli z Trenčína do školy AG samotesty na domáce použitie. Každý žiak, ktorého rodič (alebo dospelý žiak sám za seba) prejavil v určenom termíne záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce testovanie a k tomu 5 ks sterilných odberových tyčiniek tvrdých na výter z prednej časti nosa (na tzv. nazálny výter) a návod na použitie.

Ministerstvo školstva odporúča využiť možnosť domáceho samotestovania žiakov dvakrát týždenne, pri vykonávaní samotestu žiak postupuje podľa návodu výrobcu testu a sprievodcu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR, resp. inštruktážneho videa pripraveného Ministerstvom zdravotníctva SR:

Odovzdávať balíčky s 5 ks samotestov začne naša škola, OA Prievidza, hneď zajtra, vo štvrtok 9.9.2021. Pri odovzdávaní je potrebné, aby rodič (resp. dospelý žiak) podpísal preberací protokol (určený pre triedu), v ktorom sa zaväzuje, že samotesty budú využité za účelom diagnostiky ochorenia COVID-19 u žiaka. Kópiu prednej strany preberacieho protokolu s pokynmi škola odovzdá rodičovi, podpísanú zadnú časť archivujeme do konca školského roka.

Za použitie je zodpovedný rodič (resp. dospelý žiak sám). O vykonaní samotestu by mal školu a triedneho učiteľa informovať – prostredníctvom edupage, eškoly, emailu alebo smsky alebo písomným potvrdením. V prípade, že bol pozitívny – zostáva doma a rodič informuje všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho ďalej usmerní. Škola sa potom riadi podľa usmernení ŠKOLSKÉHO SEMAFORU.

Vydávanie 137 balíčkov so samostestami prebieha v hlavnom vchode budovy – v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00

 

Zber údajov do rezortného informačného systému

Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) a na základe § 77 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) poskytujú školy a školské zariadenia do RIS údaje na vedenie CR. Podľa § 7 ods. 4. zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z.“) sú všetci zriaďovatelia škôl povinní poskytnúť do 30. septembra 2021 počty detí alebo žiakov v začínajúcom školskom roku 2021/2022 a ďalšie údaje potrebné na rozpis finančných prostriedkov na roky 2021 a 2022.

Údaje o našej škole sa ku dňu 15.9.2021 sústreďujú v databáze asc agendy na sekretariáte školy a poskytujú sa do centrálneho registra. Ide o náročný proces a je dôležité, aby všetci zadali presné a aktuálne údaje. Ďakujeme za spoluprácu.

 

Karanténne opatrenia v IV. A a IV. B triede

Zaznamenali sme v IV. B triede, v sobotu 25.9.2021, pozitívny test na COVID-19. Podľa školského semaforu a nariadení hygienikov ide teda celá IV. B trieda, ktorá mala vo štvrtok a piatok úzke kontakty s pozitívnou osobou, do karantény - od 25.9.2021 do 4. októbra 2021 vrátane. Ďalej, pretože pozitívna osoba zo IV. B bola na voliteľných predmetoch SUI a SAI v kontakte s niektorými žiakmi IV. A, idú do rovnakej karantény aj títo (nie všetci) žiaci zo IV. A.

Pretože sme v oranžovej fáze školského semaforu a tiež z organizačných a personálnych dôvodov, ktoré nám aktuálne neumožňujú paralelné prezenčné a dištančné vzdelávanie naraz v jednej triede, budeme učiť dištančne  v obidvoch štvrtáckych triedach, IV. A a IV. B, od pondelka  27. septembra do pondelka 4. októbra vrátane.

Tak ako v predchádzajúcich prípadoch II. B a III. A platí, že pozitívne osoby majú byť v izolácii; úzke kontakty idú do karantény v domácom prostredí. Kontakty kontaktov nemajú uloženú karanténu, ani bezpríznakové úzke kontakty, ktoré môžu preukázať výnimku z karantény. Ďakujem za porozumenie, všetkým prajem veľa zdravia, chorým rýchle vyzdravenie a vydržte nejako tých zopár dní na dištančnom, než sa opäť vrátite do školy.  

 

Karanténne opatrenia pre II. B triedu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyhlásil z dôvodu výskytu ochorenia karanténne opatrenia podľa Vyhlášky 247 Vestníka vlády SR pre žiakov II. B triedy OA Prievidza, od 17. 9. do 27. 9. 2021. Škola zabezpečí pre žiakov II. B dištančné vyučovanie, počas ktorého sa riadime bežným rozvrhom, denným zastupovaním a školským poriadkom. Milí žiaci II. B, sledujte si svoj zdravotný stav, držte sa. Ak nemáte výnimku z karantény, ostaňte doma, nikam nechoďte, vyhýbajte sa kontaktom s inými ľuďmi, dovidenia v škole v utorok 28. septembra 2021.

Apelujeme na dospelých žiakov a zákonných zástupcov žiakov, aby nám posielali cez edupage oznámenia o vykonaní dobrovoľného AG samotestu, aby posielali aj dobrovoľné Vyhlásenia o výnimke z karantény, aby si prišli prevziať objednané AG samotesty do školy medzi 7:00 a 15:00. A po každom prerušení školskej dochádzky viac ako tri kalendárne dni treba posielať aj prehlásenia o bezpríznakovosti. Ria´dte sa odporúčaniami RORO (ruky, odstup, rúška, očkovanie) No a, samozrejme, dodržujte zákaz vstup do školy, ak máte nejaké príznaky choroby. Ďakujeme.

 

Príprava na náročné týždne

Epidemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, od budúceho týždňa sme v oranžovom okrese a niektoré susedné okresy sú červené podľa COVID automatu. Nedá sa žiaľ vylúčiť, že by Regionálny úrad verejného zdravotníctva aj na našej škole nevyhlásil v niektorej triede karanténne opatrenie. V takom prípade by sme pre všetkých žiakov danej triedy poskytovali dištančné vzdelávanie. Zjednodušene povedané: žiaci niektorých tried sú doma, zamestnanci v práci, škola ide naďalej podľa platného rozvrhu a denného zastupovania, eviduje sa dochádzka, dodržiava sa školský poriadok.

 

Privítanie na začiatku nového školského roka

Milí žiaci, vážení zamestnanci, rodičia a zákonní zástupcovia Obchodnej akadémie, F. Madvu 2, Prievidza.

Pozdravujeme vás a želáme vám všetko najlepšie na začiatku nového školského roka 2021/2022. Tešíme sa na náš nový školský život a verím, že ste dokázali načerpať veľa pozitívnej energie, pevného zdravia, dobrej vôle, chuti do ďalšieho štúdia a do práce. Príhovor riaditeľa.

Začíname vo štvrtok 2. septembra 2021. Nástup do školy chceme rozptýliť tak, aby o 8:00 boli všetci žiaci vo svojej kmeňovej triede, môžete prísť cca od 7:30.  Program dňa naplní štátna hymna, príhovor riaditeľa školy a triednické práce, dve triednické hodiny. Strava v školskej jedálni sa začína poskytovať od piatka 3.9. 2021. Sme zelený okres, avšak sme zaznamenali pozitivitu u jednej pani učiteľky, takže sme oranžová škola. Zamestnanci boli pretestovaní 31. augusta 2021 v našej MOMke Ag testami, bez ďalších pozitívnych výsledkov. Je preto dôležité, aby zákonní zástupcovia a dospelí žiaci podali elektronicky cez Edupage alebo na mieste v škole pred nástupom do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. prijímame aj dobrovoľné Vyhlásenia o bezpríznakovosti a Oznámenia o výnimke z karantény. Návštevníci školy  tiež vyplnia písomné Oznámenie o bezpríznakovosti. návštevníka. Postupujeme podľa podmienok Školského semaforu minedu.sk 

Domáce AG samotesty, podľa komunikovaného záujmu zákonných zástupcov a dospelých žiakov, sme dosiaľ z Okresného úradu v Trenčíne nedostali. Máme prosím počkať, kým prídeme na rad. Ďakujeme za ústretovosť a porozumenie. 

 Od piatka 3 septembra 2021 začíname vyučovanie podľa riadneho rozvrhu, v prvom ročníku bude prebiehať kurz Svet školy na úvodné oboznámenie sa s podmienkami školy. 

 


Strana 11 z 62

COVP

Duálne vzdelávanie

Inovácie v sektore AEM

Národná sústava kvalifikácií

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 14 hostí