Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

Naši hokejisti hrajú doma

Naši prváci: Ukrajinci Zachar, Andrij, Vlad, Žeňa a tiež Slovák Dávid hrajú v sobotu o 14:00 a v nedeľu o 11:30 na Zimnom štadióne v Prievidzi svoj prvý zápas pred domácim publikom proti Topoľčanom. Za prievidzský dorast hrajú spolu štrnásti ukrajinskí chlapci a sú výborní. Príďte ich podporiť a povzbudiť.
 

Deň bez tašiek 2022

Školská taška je súčasťou každého žiaka, veď predsa si v nej nosia všetky potrebné veci do školy. Vedeli by sme si ale predstaviť prísť do školy bez nej?

Členovia Školského parlamentu Obchodnej akadémie si pripravili podujatie, ktorým upozorníme na milióny detí, ktoré musia svoje pomôcky nosiť peši niekoľko kilometrov od svojich domovov „len tak“. Ide tak aj o zapojenie do akcie na podporu vzdelávania v krajinách tretieho sveta charakteristického nepokojmi alebo chudobou.

Radi by sme Vás preto vyzvali, aby ste si zajtra 6. októbra priniesli svoje školské pomôcky potrebné na rozvrh inou formou ako v školskej taške, kabelke a podobne. Zároveň chceme upozorniť, aby ste do školy neniesli nebezpečné a príliš objemné predmety.

Členovia Školského parlamentu postupne po triedach vyhodnotia Vaše nápady zajtra počas 4. a 5. vyučovacej hodiny na dvore školy. Môžete vyhrať zaujímavé ceny ako jednotlivci aj ako celá trieda.

Veríme, že si touto netradičnou aktivitou spríjemníme záver týždňa a prejavíme svoju kreativitu a fantáziu v tom najkrajšom svetle. J

 

Oznam výdajnej školskej jedálne

Oznamujem stravníkom na OA Prievidza, že budeme variť jedno obedové menu:
 • 30.9.22 - z technických príčin
 • 5.10.22 - celoslovenská baristická súťaž
 • 6. + 7.10.22 - TSK akcia Stredoškolák
Za porozumenie ďakujem. Mgr. Miroslava Uhliarová, vedúca školskej jedálne
 

Výborný výsledok OA Prievidza v kalokagatii

V krajskom kole súťaže Župná kalokagatia v stredu 28. septembra 2022 získalo družstvo OA Prievidza pod vedením PaedDr. Z.  Vrtielovej krásne štvrté miesto spomedzi 16 tímov. Blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy!
 

Organizácia školského roka 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

 Školské prázdniny

 •            Jesenné:                  28. 10. - 31. 10. 2022
 •            Vianočné: 23. 12.  – 07. 01. 2023
 •            Jarné:                       27. 02. 2023 – 03. 03. 2023
 •            Veľkonočné:  06. 04. – 11. 04. 2023
 •            Letné:                       01. 07. – 31. 08. 2023

  Rodičovské združenia: 

 •         Jesenné             22. 09. 2022
 •          Jarné                20. 04. 2023

Imatrikulácie:    16. 11. 2022

Stužkové slávnosti:   IV. A – 18. 11. 2022,   IV. B  - 11. 11. 2022

Klasifikačné porady 

 •           Štvrťročná:                    03. 11. 2022
 •           Polročná:                      30. 01. 2023
 •           Trištvrteročná:               13. 04. 2023
 •          Maturitné triedy:             11. 05. 2023
 •           Koncoročná:                   26. 06. 2023

 Maturitné skúšky 

 •           EČ a PFIČ:          14. 03. – 16. 03. 2023
 •           PČOZ:                 03. 04.  – 05. 04. 2023
 •           UFIČ:                  22. 05.  – 26. 05. 2023

 Odborná prax: 

 • 4. ročník: 13. 02. – 24. 02. 2023
 • 3. ročník: 15. 05. – 26. 05. 2023

 

Kurz Svet školy: 06. 09. –  07. 09. 2022

Kurz ochrany života a zdravia: 03. 04.  – 05. 04. 2023

Účelové cvičenia:  28. 09. 2022, 05. 04. 2023 

Deň športu:       22. 12. 2022

Deň zdravia:      30. 01. 2023

Deň Európy:      10. 05. 2023

Deň otvorených dverí: február, marec 2023

 

Prijímacie skúšky: 04. 05. a 09. 05. 2023

Školské výlety: od 28. 06. 2023

 

Pozdrav a privítanie v novom školskom roku 2022/2023

Začíname v pondelok 5. 9. 2022 o 7.50 vo svojich kmeňových učebniach. V školskom rozhlase zaznie slovenská hymna, príhovor riaditeľa školy, potom triednická hodina. Predpokladané ukončenie slávnostného prvého školského dňa bude okolo 9:00 hodiny. Výdajná školská jedáleň v pondelok ešte nevarí. Pred prvým nástupom do školy nezabudnite na potvrdenia o bezpríznakovosti.

Verím, že ste si všetci dobre oddýchli, nabrali veľa nových síl, dobrej vôle, pozitívnej energie, možno ste sa už trochu aj tešili. Najmä na spolužiakov, učiteľov, na príjemné stretnutia, zážitky. V škole sa dá zažiť úspech, získať uznanie, priateľstvá, lásky, dosiahnuť mimoriadne výsledky, uplatniť silné stránky svojej osobnosti, aspoň niektorú časť svojho nadania a úsilia. Môžete sa tu akademicky a profesijne, i ľudsky a spoločensky pripraviť na prácu, vzdelávanie, povolanie a budúce zamestnanie. Tam dozaista bude ako aj v škole treba dodržiavať dohodnuté a určené podmienky.

Triedne učiteľky a učitelia budú na triednických hodinách svojich žiakov informovať o novinkách, aktualitách školy a poučia o pravidlách BOZP, PO, GDPR, COVID,  o inklúzii, o školskom vzdelávacom programe, o predmetoch, klasifikácii, školskom poriadku a rozvrhu, o tom kto vás učí, o prázdninách, o školskej jedálni, kurzoch, exkurziách atď...

Žiadam vás, milí žiaci, aby ste od začiatku ozaj dodržiavali dohodnuté pravidlá a povinnosti, dochádzku, slušné správanie, všetky ustanovenia školského poriadku, aby ste ctili a ochraňovali svoje práva ako aj práva druhých v zmysle najlepších tradícií európskej demokratickej kultúry.

V júli a auguste sa udiali opravné skúšky, prestupy, zaradenie žiakov so statusom odídenca z iného štátu, takže okrem našich očakávaných prvákov z prijímačiek budú v škole aj ďalší niekoľkí noví žiaci. Všetci, čo budú prvý krát v našej škole možno budú spočiatku pociťovať obavy a neistotu z nového prostredia. Pomôžme im prosím v adaptácii, prihovorme sa, usmejme, pozdravme, opýtajme ako sa majú, či niečo nepotrebujú.  

Nový školský rok bude taký, ako si ho nastavíme. Nemali by sme sa poddať negatívnym vplyvom  a pesimistickým náladám z energetickej krízy, pandémie, inflácie, vojny v susednej krajine, krízy v spoločnosti. Samozrejme, situácia je zložitá, no hlavne si všetci dôkladne robme svoju prácu, buďme dobrí na seba navzájom, hrdí na svoju Obchodnú akadémiu v Prievidzi, pomáhajme si, rešpektujme sa a spoločne sa radujme z úspechov a pokrokov.

Vážené kolegyne a kolegovia, milí žiaci, rodičia a celá školská komunita OA Prievidza, želám vám veľa zdravia, pokoja, porozumenia. Šťastný nový školský rok 2022/2023!

 

 

UPOZORNENIE PRE STRAVNÍKOV – OBEDY V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

Vážení rodičia a žiaci,
informujeme Vás o zmenách spojených so stravovaním žiakov v školskej jedálni od školského roka 2022/2023.
Z organizačných dôvodov došlo k zmene pri prihlasovaní na stravovanie. Po úhrade stravného budú žiaci
automaticky prihlásení na obedy - jedlo č.1. Zmeniť výber jedla alebo sa odhlásiť musí žiak (resp. zákonný
zástupca) sám najneskôr deň vopred do 12:30 h prostredníctvom EduPage alebo svojím čipom v školskej
jedálni. Výdaj jedla do obedára sa realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie.
Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
Zároveň Vám oznamujeme zmenu výšky stravného – cena jedného obeda pre žiaka je 2,41€. Paušálne sa hradí
53,- € mesačne. Ostatné informácie nájdete v priloženej prihláške na stravovanie pre žiakov, ktorú je potrebné
dôsledne prečítať a zobrať na vedomie. Žiak sa prihláškou nezaväzuje automaticky odoberať stravu, ale
zabezpečuje si využiť túto možnosť.
Stravovanie pre žiakov začína 6. 9. 2022.
 
 
Vážení zamestnanci,
informujeme Vás o zmenách spojených so stravovaním v školskej jedálni od školského roka 2022/2023.
Z organizačných dôvodov došlo k zmene pri prihlasovaní na stravovanie. Po úhrade stravného budete
automaticky prihlásení na obedy - jedlo č.1. Zmeniť výber jedla alebo sa odhlásiť musíte sami najneskôr deň
vopred do 12:30 h prostredníctvom EduPage alebo svojím čipom v školskej jedálni. Výdaj jedla do obedára sa
realizuje len po dohode vo výnimočnom prípade, akým je náhle ochorenie. Za neodobratú a včas neodhlásenú
stravu sa finančná náhrada neposkytuje.
Zároveň Vám oznamujeme zmenu výšky stravného – cena jedného obeda pre zamestnanca je 1,60€. Paušálne
sa hradí 35,20 € mesačne. Ostatné informácie nájdete v priloženej prihláške na stravovanie zamestnancov, ktorú je potrebné dôsledne prečítať a zobrať na vedomie. Prihláškou sa nezaväzujete automaticky odoberať stravu, ale
zabezpečujete si využiť túto možnosť.
Stravovanie pre zamestnancov sa začína 6. 9. 2022.
 

Prihlášky na pomaturitné štúdium 2022/2023

Úspešným maturantom ponúkame možnosť pokračovať na strednej škole dvojročným denným pomaturitným kvalifikačným štúdiom v atraktívnom a perspektívnom odbore 6292 N hospodárska informatika. Akceptujeme prihlášky poštou, mailom, osobne. Nepožaduje sa potvrdenie od lekára. Stačí vyplniť prihlášku, priložiť kópiu (sken) maturitného vysvedčenia a doručiť do 31. mája, resp. do 31. júla 2022. Tešíme sa na vás, na budúcich žiakov I. P triedy OA Prievidza.

Kritériá prijímacieho konania

Prihláška

Kontakty: Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza  IČO 00162094, EDUID: 100004222

adresa: F. Madvu 2, 971 29  Prievidza, pevná linka 046/543 8118 mobil 0903 210 269, mail   Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

www: https://www.oaprievidza.sk edupage: https://oaprievidza.edupage.org  

 

Letné prázdniny 2021/2022

Želáme žiakom, rodičom a zákonným zástupcom, zamestnancom Obchodnej akadémie v Prievidzi všetko dobré a prajeme príjemné a pokojné prežitie dovolenkového obdobia a letných prázdnin.

Počas prázdnin budeme mať úradné (návštevné) hodiny pre verejnosť od 9.00 do 11.00 hod).

Príhovor riaditeľa školy 30. júna 2022
 

Naši dualisti I. A na exkurzii vo výrobnom podniku

Dňa 20. 06. 2022 sa naša duálna trieda v rámci predmetu PRAX zúčastnila exkurzie do spoločnosti GeWIS. V podniku nám vysvetlili ako firma vznikla a ako sa rozrastala až do súčasnej podoby. Oboznámili nás s výrobným programom, výrobným procesom, vysvetli nám prípravu výroby a aj kontrolnú činnosť v podniku. Získali sme informácie o činnosti personálneho oddelenia, organizačnej štruktúre podniku, náplni práce zamestnancov a priblížili nám aj prácu dualistov v tejto firme. Mali sme množstvo zvedavých a zaujímavých otázok, na ktoré nám pracovníci z firmy GeWIS s ochotou odpovedali.  Touto cestou sme mali možnosť nahliadnuť do reálnej firmy, zistiť ako taká firma funguje a videli sme aj výrobnú činnosť v dielňach dualistov. Odniesli sme si veľa užitočných informácií, cenné rady od skúsených personalistov a zároveň sme si mohli zopakovať  a upevniť vedomosti, ktoré sa učíme na odborných predmetoch.  Za túto príležitosť ďakujeme firme GeWIS.

 

Perspektívny sektor Administratíva, ekonomika, manažment

Na OA Prievidza sa študenti maturitného odboru obchodná akadémia pripravujú na svoju profesijnú budúcnosť najmä v sektore Administratíva, ekonomika, manažment. Tento sektor zahŕňa širokú skupinu prierezových pracovných pozícií v rôznych odvetviach hospodárstva. Predovšetkým v podnikoch, ktorých hlavnou činnosťou sú právne a účtovnícke činnosti, vedenie firiem, sprostredkovanie práce, administratívne, kancelárske a iné pomocné obchodné činnosti... V samotnom sektore pracuje vyše 130 tisíc zamestnancov, celkový počet pracujúcich v typických sektorových zamestnaniach spolu vo všetkých sektoroch je na Slovensku až vyše 300 tisíc. 

Sektorovo riadené inovácie rieši národný projekt SRI, do ktorého sa zapojila aj naša škola. Realizátorom projektu pod gesciou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny je spoločnosť Trexima. Výstupmi sú Národná sústava povolaní, register zamestnaní, stratégie rozvoja ľudských zdrojov v sektoroch, ranking poskytovateľov vzdelávania a i.

Naša škola riadene reaguje na najnovšie trendy a inovácie sektora. Priebežne inovujeme školský vzdelávací program, vytvárame vhodné podmienky a uskutočňujeme svoje výchovno-vzdelávacie aktivity zamerané na digitalizáciu, automatizáciu, globalizáciu, otvorenú ekonomiku, kľúčové kompetencie... Organizujeme duálne vzdelávanie v študijnom odbore obchodná akadémia, podali sme si žiadosť o označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre ekonomiku, financie a administratívu. Spolupracujeme v sieti škôl UNESCO, sme IT akadémiou, UNICEF školou, Euroškolou, ambasádorskou školou Európskeho parlamentu. Máme akreditované kurzy ďalšieho vzdelávania, sme certifikovaní pre elektronické merania výsledkov vzdelávania, dostali sme aj certifikáciu pre online dištančnú výučbu. Desiatky našich absolventov a študentov získali ICDL. Naši žiaci sú každoročne najlepší v spracovaní informácií na Slovensku, získavajú úspechy aj v cudzích jazykoch, účtovníctve, stredoškolskej odbornej činnosti, ale aj v športe, v kultúre... Veríme, že tí, ktorí nepokračujú alebo aj čo pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu, budú užitoční a úspešní práve v sektore administratívy, manažmentu a ekonomiky.

Viac sa dočítate v samostatnom príspevku  

 

OA Prievidza 2022

Pozrite si najnovšie propagačné video našej školy, natočené v rámci realizácie projektu CVČ Prievidza a Rady mladých "Mladí pre Prievidzu", ktorý bol podporený z dotačnej schémy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Programy pre mládež na roky 2014 – 2021, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
 

Exkurzia do Viedne

V utorok 28.6.2022 sme s výberom nemčinárov našej školy navštívili historickú  Viedeň. Po prehliadke ZOO a záhrad Schönbrunnu sme pokračovali potulkami po historickom centre. Plní zážitkov a obohatení o nové poznatky sme opustili Viedeň s dobrým pocitom a vierou, že takéto exkurzie sa budú opakovať. 

 

 

Prijímacie skúšky v druhom kole

Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy rozhodol, že prijímacie skúšky do 2022/2023 sa na našej škole v druhom kole nebudú konať.

Voľné miesta na prijímanie do štúdia máme v pomaturitnom štúdiu 6292 N hospodárska informatika, do konca júla prijímame prihlášky.

 

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme, že od 1. júna 2022 sa mení cena za obed v školskej jedálni SOŠ OaS, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza a v školských výdajniach, vrátane školskej výdajnej jedálne OA Prievidza. Zvyšuje sa na 4,50 €. Zároveň sa nariadením mení aj výška dotácie/príspevku TS na stravovanie žiakov. Mení sa aj príspevok sociálneho fondu a príspevok zamestnávateľa na stravovanie, tiež cena obeda pre žiakov a zamestnancov. Žiak zaplatí za jeden obed od 1.6.2022 cenu 2,11 €.

 

Školská slávnosť 20. mája 2022 - rozlúčka s absolventmi

Snímky v lepšom rozlíšení publikujeme na stránke https://oaprievidza6.webnode.sk/rozlucka-s-maturantmi-2022/ 

Fotila Emma Schmelzerová, galériu spracovala Dr. Eva Kadlečíková.

 

 

 


Strana 11 z 67
ladce.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola


Hlasovanie

Tešíte sa na nový školský rok?
 

Návštevníci stránok

 23 hostí