Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Aktuality Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

E-mail Vytlačiť PDF

Vážení zákonní zástupcovia, milí uchádzači - v piatok 17. mája na tomto mieste nájdete v pdf súbore zoznam prijatých a neprijatých. Prijatých uchádzačov prosíme, aby škole oznámili, či rozhodnutie o prijatí akceptujú a či naozaj na našu školu nastúpia. Zatiaľ máme potvrdených prijatí 26.  Naše rozhodnutia o prijatí ďalších tých, ktorí potvrdia nástup inej škole, totiž stratia platnosť. Neprijatým uchádzačom odporúčame, aby si podali odvolanie. Podľa našich analýz, mnohoročných skúseností a aktuálnej situácie stredného školstva v prievidzskom regióne očakávame, že naozaj v najbližších dňoch mnoho našich rozhodnutí o prijatí stratí platnosť a následne bude mnoho rozhodnutí o neprijatí vyriešených priamo školou - tzv. autoremedúrou, aby sme mohli uspokojiť všetkých, čo majú skutočný, prioritný záujem o štúdium na OA Prievidza.  

Prajeme vám veľa trpezlivosti a tešíme sa na komunikáciu s vami a v konečnom dôsledku na nových žiakov OA Prievidza.

ZOZNAM 17.05.2024

Publikujeme aj príslušné predpisy, ktoré aplikujeme - konkrétne § 68 školského zákona ukladá pre riaditeľa školy počas prijímacieho konania nasledovné povinnosti:

"Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva. Ak ide o strednú odbornú školu, v ktorej sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania, riaditeľ strednej odbornej školy zverejní samostatne zoznam uchádzačov o štúdium v študijnom odbore alebo v učebnom odbore, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje v systéme duálneho vzdelávania a zoznam ostatných uchádzačov.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania."

Poznámka: Ak sa vám zdá, že prijatých v zozname je viac ako môžeme prijať podľa schváleného plánu výkonov (65), je to aj  preto, že podľa platných kritérií prijímacieho konania u nás "čiaru posúvame" a prijatí zo zoznamu postupne vypadávali, potom čo poslali škole nenastúpenie na štúdium (čím sa uvoľnilo miesto na prijatie pre ďalších uchádzačov). 

(2) Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí najneskôr v termíne podľa odseku 1. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname podľa odseku 1 sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

(3) Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu podľa odseku 1; ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

(4) Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ďalej, ministerstvo školstva pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 vydalo usmernenie, že "Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1. Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Posledná zmena na Štvrtok, 16 Máj 2024 17:40  
A__sendmsg.jpg

Prihlásenie


Národná cena kvality v OVP 2024

Erasmus+

COVP

WORKI projekt

Duálne vzdelávanie

Národná sústava kvalifikácií

OA a SOŠL Opava

Člen Siete Pridružené školy UNESCO

ISIC

 

 

Ambasádorská škola EP

 

 

Škola priateľská k deťom

 

 

Poradca pre školy

Overovanie kvalifikácií

Základné informácie

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, 971 29 Prievidza. Zriaďovateľ školy: Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. Riaditeľ školy: Mgr. Ivan Kadlečík - ivan.kadlecik@oapd.tsk.sk IČO: 00162094 telefón: 046/5438118 fax: 046/5430691 instagram: https://www.instagram.com/oaprievidza/ facebook: https://www.facebook.com/oaprievidza.sk

Euroscola

Súvisiace články